Un soţ de împrumut 2005

By | Tuesday, May 4, 2021

Navigare

 • Un soț de împrumut
 • Un soț de împrumut / Family Plan în Turnul cu DVD-uri
 • Ceva de împrumut - The Wedding Date
 • Family Plan
 • Un soț de împrumut

  În cadrul reuniunii din 7 și 8 februarie , Consiliul European a solicitat Consiliului să își continue activitatea pe marginea propunerii Comisiei privind o nouă resursă proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată TVA , cu obiectivul de a asigura o cât mai mare simplitate și transparență a acesteia, de a consolida legătura cu politica Uniunii în materie de TVA și cu încasările reale de TVA, precum și de a asigura tratamentul egal al contribuabililor în toate statele membre.

  În iunie , Comisia a adoptat un document de reflecție privind viitorul finanțelor UE. În cadrul acestuia, Comisia a propus o serie de opțiuni care corelează într-un mod mai vizibil resursele proprii cu politicile Uniunii, în special cu piața unică și cu creșterea durabilă. Conform documentului menționat, la introducerea unor noi resurse proprii ar trebui acordată atenție transparenței, simplității, stabilității și coerenței acestora cu obiectivele de politică ale Uniunii, impactului lor asupra competitivității și asupra creșterii durabile, precum și repartizării lor echitabile între statele membre.

  Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Prin urmare, Consiliul European din iulie a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii. Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate.

  În conformitate cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic.

  O resursă proprie bazată pe contribuții naționale care sunt proporționale cu greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității.

  Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contribuțiilor naționale, ar trebui să se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuală forfetară asupra contribuțiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor în sub media UE. Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kilograme înmulțite cu populația din a statelor membre în cauză. Consiliul European din iulie a menționat că, drept bază pentru resursele proprii suplimentare, Comisia va prezenta în primul semestru al anului propuneri privind un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală, în vederea introducerii acestora cel târziu la 1 ianuarie Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim.

  Consiliul European din iulie a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada Integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii ar trebui să fie însoțită de o creștere a plafoanelor resurselor proprii stabilite prin prezenta decizie.

  Este necesar să se prevadă o marjă suficientă între plăți și plafonul resurselor proprii care să ofere certitudinea că Uniunea își poate îndeplini obligațiile financiare indiferent de împrejurări, chiar și în perioadele de criză economică. Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat.

  Pentru a menține neschimbat cuantumul resurselor financiare puse la dispoziția Uniunii, este necesară ajustarea plafonului resurselor proprii pentru credite pentru plăți și pentru credite de angajament, exprimate ca procent din VNB, în cazul modificării Regulamentului UE nr.

  Impactul economic al crizei provocate de COVID subliniază importanța asigurării faptului că Uniunea dispune de o capacitate financiară suficientă în eventualitatea unor șocuri economice. Uniunea trebuie să se asigure că dispune de mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele. Sunt necesare resurse financiare de o amploare excepțională pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, fără a pune o presiune și mai mare asupra finanțelor statelor membre într-un moment în care bugetele lor sunt deja supuse unei presiuni enorme pentru finanțarea măsurilor economice și sociale luate la nivel național în contextul crizei.

  Prin urmare, ar trebui să se producă un răspuns excepțional la nivelul Uniunii. Din acest motiv, este oportun să fie împuternicită Comisia ca în mod excepțional să împrumute temporar în numele Uniunii de pe piețele de capital o sumă de până la de milioane EUR, în prețuri Un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru acordarea de împrumuturi și un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru cheltuieli, ambele cu scopul exclusiv de a aborda consecințele crizei provocate de COVID Acest răspuns excepțional ar trebui să abordeze consecințele crizei provocate de COVID și evitarea reapariției acesteia.

  Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie limitat în timp și majoritatea finanțării ar trebui furnizată în perioada imediat următoare crizei, ceea ce înseamnă că angajamentele juridice ale unui program finanțat din aceste resurse suplimentare ar trebui să fie asumate până la 31 decembrie Aprobarea plăților în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va fi condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor relevante stabilite în planul de redresare și reziliență, care va fi evaluată în conformitate cu procedura relevantă prevăzută în regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care reflectă concluziile Consiliului European din iulie Pentru a se suporta obligațiile care decurg din împrumutul preconizat de fonduri, este necesară o majorare extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii.

  Prin urmare, în scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile sale pentru a face față consecințelor crizei provocate de COVID, suma aferentă plafonului pentru creditele de plată și plafonului pentru creditele de angajament ar trebui să fie majorate fiecare cu câte 0,6 puncte procentuale. Împuternicirea Comisiei de a împrumuta fonduri de pe piețele de capital, în numele Uniunii, exclusiv în scopul finanțării măsurilor de abordare a consecințelor crizei provocate de COVID, este strâns legată de majorarea plafoanelor resurselor proprii prevăzute în prezenta decizie și, în ultimă instanță, de funcționarea sistemului de resurse proprii ale Uniunii.

  În consecință, această împuternicire ar trebui inclusă în prezenta decizie. Având în vedere caracterul fără precedent al acestei operațiuni și cuantumul excepțional al fondurilor ce urmează a fi împrumutate, este necesar să existe certitudine în ceea ce privește volumul global al datoriei Uniunii și caracteristicile esențiale ale rambursării acesteia și să se pună în aplicare o strategie de împrumut diversificată.

  Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesară deoarece, în caz contrar, plafoanele nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie Uniunea pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri. Necesitatea recurgerii la această alocare suplimentară va fi, de asemenea, numai temporară întrucât obligațiile financiare și datoriile contingente relevante vor scădea pe măsură ce fondurile împrumutate vor fi rambursate și împrumuturile vor ajunge la scadență.

  Prin urmare, majorarea ar trebui să expire atunci când vor fi rambursate toate fondurile împrumutate și când se vor stinge toate datoriile contingente aferente împrumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui să aibă loc cel târziu la 31 decembrie Este necesar ca activitățile Uniunii pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID să fie semnificative și să se realizeze pe o perioadă relativ scurtă.

  Împrumutarea de fonduri trebuie să urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de împrumutare netă ar trebui să înceteze cel târziu la sfârșitul anului După , operațiunile de împrumut ar trebui să se limiteze strict la operațiuni de refinanțare, pentru a asigura o administrare eficientă a datoriei.

  La realizarea operațiunilor printr-o strategie de finanțare diversificată, Comisia ar trebui să utilizeze în mod optim capacitatea piețelor de a absorbi împrumutul acestor fonduri semnificative cu scadențe diferite, inclusiv finanțare pe termen scurt în scopul gestionării numerarului, și să asigure condițiile cele mai avantajoase de rambursare.

  În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat și cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele administrării datoriei sale. După ce sunt cunoscute graficele de plată pentru politicile care urmează să fie finanțate prin împrumut, Comisia va comunica Parlamentului European și Consiliului un calendar de emisiune care conține datele preconizate ale emisiunii și volumele preconizate pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor.

  Comisia ar trebui să actualizeze periodic acest calendar. Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate utilizând sumele primite de la statele membre beneficiare.

  Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul alineatul 4 și cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE. Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM , cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al treilea paragraf din TFUE.

  Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri ar trebui rambursate integral până la 31 decembrie Pentru a se asigura gestionarea bugetară eficientă a creditelor necesare pentru acoperirea rambursării fondurilor împrumutate, este oportun să se prevadă posibilitatea ca angajamentele bugetare subiacente să fie defalcate în tranșe anuale.

  Graficul rambursărilor ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare și să acopere volumul integral al fondurilor împrumutate prin împuternicirea Comisiei, în vederea obținerii unei reduceri constante și previzibile a datoriilor în cursul întregii perioade.

  Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta fonduri pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Pentru a se asigura că Uniunea este întotdeauna în măsură să își îndeplinească în timp util obligațiile juridice față de terți, prezenta decizie ar trebui să prevadă norme specifice de autorizare a Comisiei, în perioada majorării temporare a plafonului resurselor proprii, să solicite statelor membre să pună la dispoziție în mod provizoriu lichiditățile relevante dacă creditele autorizate înregistrate în bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile care decurg din împrumut, legate de respectiva majorare temporară.

  Comisia ar trebui, ca ultimă soluție, să poată solicita lichidități numai în cazul în care nu poate genera lichiditățile necesare prin activarea altor măsuri de gestionare activă a numerarului, inclusiv, dacă este necesar, prin recurgerea la o finanțare pe termen scurt pe piețele de capital, pentru a asigura respectarea la timp a obligațiilor Uniunii față de creditori. Cu toate acestea dacă un stat membru nu onorează, integral sau parțial, o solicitare în timp util sau dacă acesta notifică Comisiei că nu va putea onora solicitarea, Comisia ar trebui totuși să fie autorizată, cu titlu provizoriu, să facă solicitări suplimentare către alte state membre, pe o bază proporțională.

  Este oportun să se prevadă o sumă maximă pe care Comisia o poate solicita anual unui stat membru. Se așteaptă din partea Comisiei prezentarea propunerilor necesare în scopul înregistrării cheltuielilor acoperite de valoarea lichidităților puse la dispoziție provizoriu de statele membre în bugetul Uniunii pentru a se asigura că respectivele resurse sunt luate în considerare cât mai devreme posibil în scopul creditării de resurse proprii în conturi de către statele membre, și anume în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și astfel pe baza cheilor VNB respective și fără a se aduce atingere altor resurse proprii și altor venituri.

  În temeiul articolului al patrulea paragraf din TFEU, se va adopta un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Respectivele măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și includerea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.

  Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională.

  Consiliul European din iulie a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de COVID, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

  Pentru a asigura tranziția la sistemul revizuit de resurse proprii și pentru ca prezenta decizie să coincidă cu exercițiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie ,. Prezenta decizie stabilește normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura finanțarea bugetului anual al Uniunii. Cota de apel uniformă este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf;.

  Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget.

  Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre. Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale. Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Operațiunile de împrumut se efectuează în euro;.

  În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat. Comisia gestionează împrumuturile menționate la primul paragraf litera a , astfel încât să nu aibă loc împrumuturi nete noi după Graficul de rambursare a fondurilor menționate la alineatul 1 primul paragraf litera a din prezentul articol se stabilește, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel încât să se asigure reducerea constantă și previzibilă a datoriilor.

  Rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada , cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul 1 din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul din TFUE.

  Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul 1 din prezentul articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie Comisia informează periodic și în mod cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei.

  Comisia întocmește un calendar de emisiune care conține datele și volumele preconizate ale emisiunii pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor și comunică acest calendar Parlamentului European și Consiliului. Comisia actualizează periodic acest calendar. Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele 1 și 2 se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii.

  Amy Adams Amy Ellis. Jack Davenport Edward Fletcher-Wooten. Jeremy Sheffield Jeffrey. Peter Egan Victor Ellis. Sarah Parish TJ. Holland Taylor Bunny. Vezi Filme similare. Vezi filme englezesti. Visionview Production. Gold Circle Films. Ultimele filme vizionate in acest moment. Shadow of a Stranger Acțiune Thriller. Ia-mi si ochii Regele indienilor Dramă Acțiune Romantic. Povestea Tigrului Acțiune Thriller Romantic. Detective Chinatown 2 Acțiune Comedie Mister. Strawberry Shortcakes Afla aici raspunsul pentru vizionarea filmelor online Te rugam intra in cont pentru a adauga parerea ta.

  Clare Kilner.

  Un soţ de împrumut 2005

  Actiuni soţ. Expand all Collapse împrumut. Vezi toate părerile despre "The Wedding 2005 24 2005 ». Ferratum Bank soţ. Alida împrumut 10 Septembrie Articolul 9 Colectarea resurselor proprii și punerea acestora la dispoziția Comisiei 1 Resursele proprii menționate la articolul 2 alineatul 1 litera a sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispozițiile de drept intern prevăzute în acte cu putere de lege sau acte administrative. Articolul 2 alineatul 5.

  Un soț de împrumut / Family Plan în Turnul cu DVD-uri

  Având în vedere caracterul fără precedent al acestei operațiuni și cuantumul excepțional al fondurilor ce urmează a fi împrumutate, este necesar să existe certitudine în ceea ce privește volumul global al datoriei Uniunii și caracteristicile esențiale ale rambursării acesteia și să se pună în aplicare o strategie de împrumut diversificată.

  Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesară deoarece, în caz contrar, plafoanele nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie Uniunea pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri. Necesitatea recurgerii la această alocare suplimentară va fi, de asemenea, numai temporară întrucât obligațiile financiare și datoriile contingente relevante vor scădea pe măsură ce fondurile împrumutate vor fi rambursate și împrumuturile vor ajunge la scadență.

  Prin urmare, majorarea ar trebui să expire atunci când vor fi rambursate toate fondurile împrumutate și când se vor stinge toate datoriile contingente aferente împrumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui să aibă loc cel târziu la 31 decembrie Este necesar ca activitățile Uniunii pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID să fie semnificative și să se realizeze pe o perioadă relativ scurtă.

  Împrumutarea de fonduri trebuie să urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de împrumutare netă ar trebui să înceteze cel târziu la sfârșitul anului După , operațiunile de împrumut ar trebui să se limiteze strict la operațiuni de refinanțare, pentru a asigura o administrare eficientă a datoriei.

  La realizarea operațiunilor printr-o strategie de finanțare diversificată, Comisia ar trebui să utilizeze în mod optim capacitatea piețelor de a absorbi împrumutul acestor fonduri semnificative cu scadențe diferite, inclusiv finanțare pe termen scurt în scopul gestionării numerarului, și să asigure condițiile cele mai avantajoase de rambursare.

  În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat și cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele administrării datoriei sale. După ce sunt cunoscute graficele de plată pentru politicile care urmează să fie finanțate prin împrumut, Comisia va comunica Parlamentului European și Consiliului un calendar de emisiune care conține datele preconizate ale emisiunii și volumele preconizate pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor.

  Comisia ar trebui să actualizeze periodic acest calendar. Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate utilizând sumele primite de la statele membre beneficiare.

  Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul alineatul 4 și cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE.

  Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM , cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al treilea paragraf din TFUE. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri ar trebui rambursate integral până la 31 decembrie Pentru a se asigura gestionarea bugetară eficientă a creditelor necesare pentru acoperirea rambursării fondurilor împrumutate, este oportun să se prevadă posibilitatea ca angajamentele bugetare subiacente să fie defalcate în tranșe anuale.

  Graficul rambursărilor ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare și să acopere volumul integral al fondurilor împrumutate prin împuternicirea Comisiei, în vederea obținerii unei reduceri constante și previzibile a datoriilor în cursul întregii perioade. Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta fonduri pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Pentru a se asigura că Uniunea este întotdeauna în măsură să își îndeplinească în timp util obligațiile juridice față de terți, prezenta decizie ar trebui să prevadă norme specifice de autorizare a Comisiei, în perioada majorării temporare a plafonului resurselor proprii, să solicite statelor membre să pună la dispoziție în mod provizoriu lichiditățile relevante dacă creditele autorizate înregistrate în bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile care decurg din împrumut, legate de respectiva majorare temporară.

  Comisia ar trebui, ca ultimă soluție, să poată solicita lichidități numai în cazul în care nu poate genera lichiditățile necesare prin activarea altor măsuri de gestionare activă a numerarului, inclusiv, dacă este necesar, prin recurgerea la o finanțare pe termen scurt pe piețele de capital, pentru a asigura respectarea la timp a obligațiilor Uniunii față de creditori.

  Cu toate acestea dacă un stat membru nu onorează, integral sau parțial, o solicitare în timp util sau dacă acesta notifică Comisiei că nu va putea onora solicitarea, Comisia ar trebui totuși să fie autorizată, cu titlu provizoriu, să facă solicitări suplimentare către alte state membre, pe o bază proporțională. Este oportun să se prevadă o sumă maximă pe care Comisia o poate solicita anual unui stat membru. Se așteaptă din partea Comisiei prezentarea propunerilor necesare în scopul înregistrării cheltuielilor acoperite de valoarea lichidităților puse la dispoziție provizoriu de statele membre în bugetul Uniunii pentru a se asigura că respectivele resurse sunt luate în considerare cât mai devreme posibil în scopul creditării de resurse proprii în conturi de către statele membre, și anume în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și astfel pe baza cheilor VNB respective și fără a se aduce atingere altor resurse proprii și altor venituri.

  În temeiul articolului al patrulea paragraf din TFEU, se va adopta un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Respectivele măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii.

  Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și includerea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii. Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională.

  Consiliul European din iulie a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de COVID, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

  Pentru a asigura tranziția la sistemul revizuit de resurse proprii și pentru ca prezenta decizie să coincidă cu exercițiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie ,. Prezenta decizie stabilește normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura finanțarea bugetului anual al Uniunii. Cota de apel uniformă este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf;.

  Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre.

  Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale. Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Operațiunile de împrumut se efectuează în euro;. În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat.

  Comisia gestionează împrumuturile menționate la primul paragraf litera a , astfel încât să nu aibă loc împrumuturi nete noi după Graficul de rambursare a fondurilor menționate la alineatul 1 primul paragraf litera a din prezentul articol se stabilește, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel încât să se asigure reducerea constantă și previzibilă a datoriilor. Rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada , cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul 1 din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul din TFUE.

  Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul 1 din prezentul articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie Comisia informează periodic și în mod cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei. Comisia întocmește un calendar de emisiune care conține datele și volumele preconizate ale emisiunii pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor și comunică acest calendar Parlamentului European și Consiliului.

  Comisia actualizează periodic acest calendar. Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele 1 și 2 se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii.

  Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înregistrate în bugetul anual al Uniunii. Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor. Dacă este cazul, statele membre adaptează aceste dispoziții pentru a respecta cerințele impuse de normele Uniunii. Comisia examinează dispozițiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii și raportează, dacă este necesar, Parlamentului European și Consiliului.

  În astfel de situații, alineatele 5 - 9 de la prezentul articol se aplică prin derogare de la articolul 14 alineatul 3 și de la articolul 14 alineatul 4 primul paragraf din Regulamentul UE, Euratom nr. Comisia anunță aceste solicitări statelor membre cu suficient timp înainte. Comisia va stabili un dialog structurat cu oficiile naționale de administrare a datoriei și cu trezoreriile naționale în ceea ce privește calendarul său de emisiune și graficul său de rambursare.

  În cazul în care un stat membru nu onorează, integral sau parțial, solicitarea în timp util, sau în cazul în care informează Comisia că nu va putea onora solicitarea, Comisia, pentru a acoperi partea care corespunde statului membru în cauză, are provizoriu dreptul de a face solicitări suplimentare adresate celorlalte state membre.

  Aceste solicitări se efectuează în mod proporțional cu venitul la buget estimat al fiecăruia dintre celelalte state membre. Statul membru care nu a onorat o solicitare are în continuare obligația de a o onora. În acest scop, ponderea relativă bazată pe VNB se calculează ca ponderea din VNB-ul total al Uniunii, astfel cum rezultă din coloana respectivă din partea de venituri a ultimului buget anual adoptat al Uniunii.

  Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al patrulea paragraf din TFUE privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii ale Uniunii:.

  Statele membre notifică fără întârziere secretarului general al Consiliului finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituționale. Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări menționate la al doilea paragraf.

  Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law.

  Quick search. Use quotation marks to search for an "exact phrase". Use a question mark? Search tips. Need more search options? Use the Advanced search. Document D Help Print this page. Expand all Collapse all. Title and reference. Languages, formats and link to OJ. Official Journal. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st July , only the paper version has legal value.

  Multilingual display. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf; d aplicarea unei cote de apel uniforme, care urmează să fie stabilită în cadrul procedurii bugetare ținând seama de totalul tuturor celorlalte venituri, la suma VNB-ului din toate statele membre. Articolul 4 Utilizarea fondurilor împrumutate de pe piețele de capital Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Michael Emanuel. Arata mai mult. Vezi filmul. Un film mai eficient ca orice campanie impotriva violentei domestice Dupa ce tanara Aarti trece peste cuvantul mamei vitrege si se casatore În lumea întunecată a serviciilor secrete și a spionajului, toate info Un soț de împrumut - Family Plan.

  Titlul original Family Plan. She has the perfect family Someone else's. Detalii film Regizat de David S. Cass Sr. Produs de Albert T. Tori Spelling Charlie. Greg Germann Walcott. Jordan Bridges Buck. Abigail Breslin Nicole. Kali Rocha Stacy. Kate Vernon Victoria.

  Christopher Cass Troy. Michael Emanuel Clown. Vezi Filme similare. Vezi filme englezesti.

  Ceva de împrumut - The Wedding Date

  Un soţ de împrumut 2005

  Kate Vernon Victoria. Cuprinsul Împrumut. Languages, formats and link 2005 OJ. Comisia este autorizată soţ împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Sorry, there are errors on the page:.

  Family Plan

  Produs de Împrumut T. Ne-am bucura 2005 doresti împrumut ne lasi un review soţ de experienta ta 2005 serviciile Ferratum. Dupăoperațiunile de soţ ar trebui să soţ limiteze soţ la operațiuni împrumut refinanțare, pentru a împrumut o 2005 eficientă a datoriei. 2005 menționate se calculează în funcție de prețurile anului și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Kate Vernon Victoria. Un Credit Rapid Ferratum poate fi util pentru o urgenta medicala minora sau atunci cand trebuie reparate fie instalatia de incalzire, fie aerul conditionat, fie autoturismul, fie instrumentele care permit desfasurarea activitatii profesionale calculator, imprimanta, scule pentru constructii etc. Distributie The Wedding Date.

  Someone else's. Detalii film Regizat de David S. Cass Sr. Produs de Albert T. Tori Spelling Charlie. Greg Germann Walcott. Jordan Bridges Buck. Abigail Breslin Nicole. Kali Rocha Stacy. Kate Vernon Victoria. Christopher Cass Troy. Michael Emanuel Clown. Vezi Filme similare. Vezi filme englezesti.

  Hallmark Entertainment. Ultimele filme vizionate in acest moment. Shadow of a Stranger Acțiune Thriller. Ia-mi si ochii Regele indienilor Dramă Acțiune Romantic. Povestea Tigrului Acțiune Thriller Romantic. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim. Consiliul European din iulie a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii.

  Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada Integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii ar trebui să fie însoțită de o creștere a plafoanelor resurselor proprii stabilite prin prezenta decizie.

  Este necesar să se prevadă o marjă suficientă între plăți și plafonul resurselor proprii care să ofere certitudinea că Uniunea își poate îndeplini obligațiile financiare indiferent de împrejurări, chiar și în perioadele de criză economică. Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat. Pentru a menține neschimbat cuantumul resurselor financiare puse la dispoziția Uniunii, este necesară ajustarea plafonului resurselor proprii pentru credite pentru plăți și pentru credite de angajament, exprimate ca procent din VNB, în cazul modificării Regulamentului UE nr.

  Impactul economic al crizei provocate de COVID subliniază importanța asigurării faptului că Uniunea dispune de o capacitate financiară suficientă în eventualitatea unor șocuri economice. Uniunea trebuie să se asigure că dispune de mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele. Sunt necesare resurse financiare de o amploare excepțională pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, fără a pune o presiune și mai mare asupra finanțelor statelor membre într-un moment în care bugetele lor sunt deja supuse unei presiuni enorme pentru finanțarea măsurilor economice și sociale luate la nivel național în contextul crizei.

  Prin urmare, ar trebui să se producă un răspuns excepțional la nivelul Uniunii. Din acest motiv, este oportun să fie împuternicită Comisia ca în mod excepțional să împrumute temporar în numele Uniunii de pe piețele de capital o sumă de până la de milioane EUR, în prețuri Un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru acordarea de împrumuturi și un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru cheltuieli, ambele cu scopul exclusiv de a aborda consecințele crizei provocate de COVID Acest răspuns excepțional ar trebui să abordeze consecințele crizei provocate de COVID și evitarea reapariției acesteia.

  Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie limitat în timp și majoritatea finanțării ar trebui furnizată în perioada imediat următoare crizei, ceea ce înseamnă că angajamentele juridice ale unui program finanțat din aceste resurse suplimentare ar trebui să fie asumate până la 31 decembrie Aprobarea plăților în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va fi condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor relevante stabilite în planul de redresare și reziliență, care va fi evaluată în conformitate cu procedura relevantă prevăzută în regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care reflectă concluziile Consiliului European din iulie Pentru a se suporta obligațiile care decurg din împrumutul preconizat de fonduri, este necesară o majorare extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii.

  Prin urmare, în scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile sale pentru a face față consecințelor crizei provocate de COVID, suma aferentă plafonului pentru creditele de plată și plafonului pentru creditele de angajament ar trebui să fie majorate fiecare cu câte 0,6 puncte procentuale. Împuternicirea Comisiei de a împrumuta fonduri de pe piețele de capital, în numele Uniunii, exclusiv în scopul finanțării măsurilor de abordare a consecințelor crizei provocate de COVID, este strâns legată de majorarea plafoanelor resurselor proprii prevăzute în prezenta decizie și, în ultimă instanță, de funcționarea sistemului de resurse proprii ale Uniunii.

  În consecință, această împuternicire ar trebui inclusă în prezenta decizie. Având în vedere caracterul fără precedent al acestei operațiuni și cuantumul excepțional al fondurilor ce urmează a fi împrumutate, este necesar să existe certitudine în ceea ce privește volumul global al datoriei Uniunii și caracteristicile esențiale ale rambursării acesteia și să se pună în aplicare o strategie de împrumut diversificată. Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesară deoarece, în caz contrar, plafoanele nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie Uniunea pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri.

  Necesitatea recurgerii la această alocare suplimentară va fi, de asemenea, numai temporară întrucât obligațiile financiare și datoriile contingente relevante vor scădea pe măsură ce fondurile împrumutate vor fi rambursate și împrumuturile vor ajunge la scadență.

  Prin urmare, majorarea ar trebui să expire atunci când vor fi rambursate toate fondurile împrumutate și când se vor stinge toate datoriile contingente aferente împrumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui să aibă loc cel târziu la 31 decembrie Este necesar ca activitățile Uniunii pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID să fie semnificative și să se realizeze pe o perioadă relativ scurtă.

  Împrumutarea de fonduri trebuie să urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de împrumutare netă ar trebui să înceteze cel târziu la sfârșitul anului După , operațiunile de împrumut ar trebui să se limiteze strict la operațiuni de refinanțare, pentru a asigura o administrare eficientă a datoriei. La realizarea operațiunilor printr-o strategie de finanțare diversificată, Comisia ar trebui să utilizeze în mod optim capacitatea piețelor de a absorbi împrumutul acestor fonduri semnificative cu scadențe diferite, inclusiv finanțare pe termen scurt în scopul gestionării numerarului, și să asigure condițiile cele mai avantajoase de rambursare.

  În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat și cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele administrării datoriei sale.

  După ce sunt cunoscute graficele de plată pentru politicile care urmează să fie finanțate prin împrumut, Comisia va comunica Parlamentului European și Consiliului un calendar de emisiune care conține datele preconizate ale emisiunii și volumele preconizate pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor.

  Comisia ar trebui să actualizeze periodic acest calendar. Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate utilizând sumele primite de la statele membre beneficiare.

  Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul alineatul 4 și cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE. Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM , cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al treilea paragraf din TFUE.

  Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri ar trebui rambursate integral până la 31 decembrie Pentru a se asigura gestionarea bugetară eficientă a creditelor necesare pentru acoperirea rambursării fondurilor împrumutate, este oportun să se prevadă posibilitatea ca angajamentele bugetare subiacente să fie defalcate în tranșe anuale.

  Graficul rambursărilor ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare și să acopere volumul integral al fondurilor împrumutate prin împuternicirea Comisiei, în vederea obținerii unei reduceri constante și previzibile a datoriilor în cursul întregii perioade. Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta fonduri pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Pentru a se asigura că Uniunea este întotdeauna în măsură să își îndeplinească în timp util obligațiile juridice față de terți, prezenta decizie ar trebui să prevadă norme specifice de autorizare a Comisiei, în perioada majorării temporare a plafonului resurselor proprii, să solicite statelor membre să pună la dispoziție în mod provizoriu lichiditățile relevante dacă creditele autorizate înregistrate în bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile care decurg din împrumut, legate de respectiva majorare temporară.

  Comisia ar trebui, ca ultimă soluție, să poată solicita lichidități numai în cazul în care nu poate genera lichiditățile necesare prin activarea altor măsuri de gestionare activă a numerarului, inclusiv, dacă este necesar, prin recurgerea la o finanțare pe termen scurt pe piețele de capital, pentru a asigura respectarea la timp a obligațiilor Uniunii față de creditori.

  Cu toate acestea dacă un stat membru nu onorează, integral sau parțial, o solicitare în timp util sau dacă acesta notifică Comisiei că nu va putea onora solicitarea, Comisia ar trebui totuși să fie autorizată, cu titlu provizoriu, să facă solicitări suplimentare către alte state membre, pe o bază proporțională. Este oportun să se prevadă o sumă maximă pe care Comisia o poate solicita anual unui stat membru. Se așteaptă din partea Comisiei prezentarea propunerilor necesare în scopul înregistrării cheltuielilor acoperite de valoarea lichidităților puse la dispoziție provizoriu de statele membre în bugetul Uniunii pentru a se asigura că respectivele resurse sunt luate în considerare cât mai devreme posibil în scopul creditării de resurse proprii în conturi de către statele membre, și anume în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și astfel pe baza cheilor VNB respective și fără a se aduce atingere altor resurse proprii și altor venituri.

  În temeiul articolului al patrulea paragraf din TFEU, se va adopta un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Respectivele măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și includerea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.

  Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională. Consiliul European din iulie a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro.

  Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de COVID, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii. Pentru a asigura tranziția la sistemul revizuit de resurse proprii și pentru ca prezenta decizie să coincidă cu exercițiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie ,.

  Prezenta decizie stabilește normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura finanțarea bugetului anual al Uniunii.

  Cota de apel uniformă este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf;. Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget.

  Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre. Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Operațiunile de împrumut se efectuează în euro;. În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat.

  Comisia gestionează împrumuturile menționate la primul paragraf litera a , astfel încât să nu aibă loc împrumuturi nete noi după Graficul de rambursare a fondurilor menționate la alineatul 1 primul paragraf litera a din prezentul articol se stabilește, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel încât să se asigure reducerea constantă și previzibilă a datoriilor.

  Rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada , cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul 1 din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul din TFUE.

  Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul 1 din prezentul articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie Comisia informează periodic și în mod cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei.

  Comisia întocmește un calendar de emisiune care conține datele și volumele preconizate ale emisiunii pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor și comunică acest calendar Parlamentului European și Consiliului.

  Comisia actualizează periodic acest calendar. Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele 1 și 2 se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii.

  Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înregistrate în bugetul anual al Uniunii. Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.

  Dacă este cazul, statele membre adaptează aceste dispoziții pentru a respecta cerințele impuse de normele Uniunii.

  Comisia examinează dispozițiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii și raportează, dacă este necesar, Parlamentului European și Consiliului.

  În astfel de situații, alineatele 5 - 9 de la prezentul articol se aplică prin derogare de la articolul 14 alineatul 3 și de la articolul 14 alineatul 4 primul paragraf din Regulamentul UE, Euratom nr.

  Comisia anunță aceste solicitări statelor membre cu suficient timp înainte. Comisia va stabili un dialog structurat cu oficiile naționale de administrare a datoriei și cu trezoreriile naționale în ceea ce privește calendarul său de emisiune și graficul său de rambursare. În cazul în care un stat membru nu onorează, integral sau parțial, solicitarea în timp util, sau în cazul în care informează Comisia că nu va putea onora solicitarea, Comisia, pentru a acoperi partea care corespunde statului membru în cauză, are provizoriu dreptul de a face solicitări suplimentare adresate celorlalte state membre.

  Aceste solicitări se efectuează în mod proporțional cu venitul la buget estimat al fiecăruia dintre celelalte state membre. Statul membru care nu a onorat o solicitare are în continuare obligația de a o onora.

  În acest scop, ponderea relativă bazată pe VNB se calculează ca ponderea din VNB-ul total al Uniunii, astfel cum rezultă din coloana respectivă din partea de venituri a ultimului buget anual adoptat al Uniunii. Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al patrulea paragraf din TFUE privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii ale Uniunii:. Statele membre notifică fără întârziere secretarului general al Consiliului finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituționale.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *