Translation contract de împrumut

By | Tuesday, May 4, 2021

Navigare

 • Text translation
 • Translation of "contractului de imprumut" in English
 • Translation of "securities lending" in Romanian
 • Translation types
 • Text translation

  B41 Contract similare la care se translation referire la punctele împrumut și Împrumut includ acorduri de compensare a contract derivate, acorduri-cadru contract de răscumpărare, acorduri-cadru globale de împrumut de valori mobiliare împrumut orice drepturi conexe asupra translation afectate translation financiare. Lender in a securities lending : amount received as guarantee at the contract inception. Iar omisiunea băncii de a informa pe cel ce împrumuta asupra naturii banilor dați ca urmare a contractului de împrumut și absenta fizica a oricăror bani pe care banca ii da, este irelevant. English assumed name. Reverso for Windows It's free Download our free app. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Romanian Garanția de împrumut.

  Translation contract de împrumut

  Did you read the fine print on this loan contract? Similarly, the sale amount was to be increased if the annual interest on the loan agreement concluded between Fundacion Valencia and Bankia for the acquisition of the shares were to increase i. În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  As regards the repayment of the principal, the IBG Fund points out that the German Civil Code stipulates that the principal becomes due when the loan contract is terminated unless the contract provides otherwise. Daca produsele cumparate nu corespund contractului de imprumut , creditorul poate fi tras la raspundere, insa numai daca are incheiat un contract cu furnizorul, in acest sens, indiferent de numarul de furnizori cu care are incheiate astfel de contracte.

  If the products bought do not correspond to the loan contract , the creditor can be held liable, but only if it had concluded a contract with the supplier, in this sense, regardless of the number of suppliers with whom it had concluded such contracts.

  Apoi, Comisia s-a pronunțat în mod nejustificat asupra plății integrale a acțiunilor pe care KG Holding le deținea la Kliq BV prin compensarea obligației de plată cu creanța deținută de KG Holding împotriva Kliq BV în baza contractului de împrumut.

  The applicant submits, second, that the Commission erred in its claim regarding the full payment of KG Holding's shares in Kliq BV through set-off of the obligation to make full payment against KG Holding's claim against Kliq BV under the loan agreement. Potrivit autorităților portugheze, revocarea autorizației BPP de către Banco de Portugal implică această lichidare și, prin urmare, în conformitate cu contractul, sumele împrumutului au devenit scadente și au fost solicitate de către bancă în calitatea acesteia de agent în temeiul contractului de împrumut.

  According to the Portuguese authorities, the revocation of BPP's licence by the Bank of Portugal implies such dissolution and, therefore, under the contract the loan amounts became due and were called in by the bank acting as agent under the loan agreement. SIF consideră că situația sa financiară era solidă la momentul acordării împrumutului și că garanțiile la momentul încheierii contractului de împrumut erau, în mare măsură, suficiente pentru a rambursa integral împrumutul FSIH.

  SIF considers that its financial situation was sound when the loan was granted and that the guarantees at the time of the loan agreement were more than enough to repay the entire loan from FSIH.

  Iar omisiunea băncii de a informa pe cel ce împrumuta asupra naturii banilor dați ca urmare a contractului de împrumut și absenta fizica a oricăror bani pe care banca ii da, este irelevant.

  The bank's failure to inform the borrower about the true nature of the loan contract Astfel, a devenit evident faptul că întreprinderea nu putea îndeplini condițiile contractului de împrumut , iar conturile anuale nu puteau fi prezentate fără rezerve din partea contabililor în ceea ce privește principiul continuității activității, cu excepția cazului în care situația se schimba în mod semnificativ.

  It was therefore obvious that the company could not satisfy the terms in its loan agreements and that the annual accounts could not be presented without reservations from the accountants regarding the going concern principle, unless the situation changed significantly. Împrumutul va fi acordat întreprinderii Kem One după semnarea contractului de împrumut , iar acordarea acestuia va fi subordonată, în special, subscrierii de către cumpărători a unei majorări de capital în numerar în valoare de cel puțin 10 milioane EUR, plătită integral.

  The loan will be granted to Kem One after the signature of the loan contract and will be conditional on the contribution by the buyers to a fully paid-up cash capital increase of at least EUR 10 million. Possibly inappropriate content Unlock. Suggest an example. Romanian Mecanismul de împrumut. English Debt facility. Romanian Titluri de împrumut. English Debt.

  English Debt securities. Romanian Garanția de împrumut. English The loan guarantee. Romanian Tipuri de împrumut. English Types of loan. Romanian program de împrumut. English Borrowing Programme. Romanian tranșă de împrumut. English tranche of a loan. Romanian operațiune de împrumut. English borrowing operation. Romanian drept de împrumut.

  English lending right. Romanian Programele de împrumut. English Loan programmes. Romanian Tranzacții de împrumut. English Loan Transactions. Romanian I. English I. Romanian Termenul de împrumut în luni. English Term of loan in months. Romanian Nume de împrumut sau nume fals. English Assumed or false name. Romanian Introducerea unui nume de împrumut. English Entering an alias. Romanian Durata instrumentului de împrumut.

  English Duration of the Debt Instrument. Romanian angajament de împrumut neutilizat. English undrawn loan commitment.

  Get a better translation with 4,,, human contributions. We use cookies to enhance your experience.

  Translation of "contractului de imprumut" in English

  Titluri de împrumut. Debt securities. Garanția de împrumut. The loan guarantee. Tipuri de împrumut. Types of loan. Borrowing Programme. Programele de împrumut. Loan programmes. Tranzacții de împrumut. Loan Transactions. Instrumentul de împrumut. Debt instrument. Termenul de împrumut în luni. Term of loan in months. Nume de împrumut sau nume fals. Assumed or false name. Introducerea unui nume de împrumut. Entering an alias. Durata instrumentului de împrumut.

  Duration of the Debt Instrument. More context All My memories Ask Google. Add a translation. Romanian gropi de împrumut. English borrow pits. Romanian nume de împrumut. English assumed name. Romanian Cont de împrumut. English Loan account. Romanian Mecanismul de împrumut. English Debt facility. Romanian Titluri de împrumut. English Debt. English Debt securities. Romanian Garanția de împrumut. Register Login. These examples may contain rude words based on your search. These examples may contain colloquial words based on your search.

  Translation of "securities lending" in Romanian. See examples translated by împrumut de titluri 17 examples with alignment. See examples translated by împrumut de valori mobiliare 6 examples with alignment. See examples containing împrumutul de valori mobiliare 3 examples with alignment. Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.

  Fiecare contract repo și fiecare contract de dare cu împrumut de titluri de valoare se raportează în atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a prezenta informațiile solicitate. The CBI's collateral loans and securities lending scheme.

  Împrumuturile garantate și mecanismul de împrumut de valori mobiliare ale CBI. Măsurile care au făcut obiectul evaluării preliminare în temeiul Deciziei nr. Lender in a securities lending : amount received as guarantee at the contract inception. Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare: suma primită drept garanție la începutul contractului. Institutions shall report to the competent authorities the level, at least in aggregate terms, of their repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets.

  Instituțiile raportează autorităților competente, cel puțin sub formă agregată, nivelul acordurilor lor repo, al operațiunilor de împrumut de titluri și al tuturor formelor de grevare de sarcini a activelor.

  The purpose of this securities lending is to improve market functionality and to maintain liquidity in the market for bond series that the GDM is building up. Scopul acestui împrumut de valori mobiliare este de a îmbunătăți funcționalitatea pieței și de a păstra pe piață lichidități pentru seriile de obligațiuni create de GDM. Equity securities lent out under securities lending operations or sold under repurchase agreements are treated in accordance with category 2 'Debt securities'. Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 "Titluri de natura datoriei".

  Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending. Se identifică dacă societatea este cumpărător sau vânzător în contractul repo ori creditor sau debitor în tranzacția de dare cu împrumut de titluri de valoare.

  Translation of "securities lending" in Romanian

  Translation contract de împrumut

  Împrumuturile garantate și mecanismul de împrumut de valori mobiliare ale CBI. Măsurile care au făcut obiectul evaluării preliminare în temeiul Deciziei nr. Lender in a securities lending : amount received as guarantee at the contract inception. Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare: suma primită drept garanție la începutul contractului. Institutions shall report to the competent authorities the level, at least in aggregate terms, of their repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets.

  Instituțiile raportează autorităților competente, cel puțin sub formă agregată, nivelul acordurilor lor repo, al operațiunilor de împrumut de titluri și al tuturor formelor de grevare de sarcini a activelor. The purpose of this securities lending is to improve market functionality and to maintain liquidity in the market for bond series that the GDM is building up. Scopul acestui împrumut de valori mobiliare este de a îmbunătăți funcționalitatea pieței și de a păstra pe piață lichidități pentru seriile de obligațiuni create de GDM.

  Equity securities lent out under securities lending operations or sold under repurchase agreements are treated in accordance with category 2 'Debt securities'. Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 "Titluri de natura datoriei".

  Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending. Se identifică dacă societatea este cumpărător sau vânzător în contractul repo ori creditor sau debitor în tranzacția de dare cu împrumut de titluri de valoare. The management framework for liquidity risks should identify the risks arising from the different banking-type ancillary services, including securities lending and distinguish their management as appropriate.

  Cadrul de administrare a riscului de lichiditate ar trebui să identifice riscurile care decurg din diferitele servicii auxiliare de tip bancar, inclusiv din darea cu împrumut de titluri de valoare, și să facă distincție, în mod corespunzător, între modurile în care sunt gestionate aceste riscuri.

  For further details see Rules on Central Bank of Iceland securities lending facilities on behalf of the Treasury for primary dealers dated 28 November , available at:. If, however, securities borrowed by the ECB, or an NCB acting as the transferee, are not kept in its depot at the year-end, the transferee shall establish a provision for losses if the market value of the underlying securities has risen since the contract d at e of the lending tran sact io n and to show a liability retransfer of the securities if the transferee has in the meantime sold the securities.

  Prezenta propunere este, într-adevăr, proporțională, deoarece oferă un sprijin sporit din fondurile structurale și din Fondul de coeziune statelor membre care se confruntă cu dificultăți sau sunt amenințate de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale, situate în afara controlului lor și care se încadrează în condițiile prevăzute de Regulamentul UE nr. Ajutorul va fi oferit sub forma ajutoarelor transparente, în conformitate cu definiția de la articolul 5 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare 1 , în special sub formă de granturi directe, subvenții rambursabile, subvenții pentru rata dobânzii și împrumuturi publice subvenționate c u u n element de a j ut or care este calculat pe baza ratei de referință a Autorității 2 aplicabilă la data acordării ajutorului, și garanții publice.

  Din punctul de vedere al emitentului unui instru me n t de împrumut c o nv ertibil care conțin e u n element de o p ți une de cumpărare sau de vânzare încorporat, aprecierea faptului dacă opțiunea de cumpărare sau de vânzare este strâns legată de contra ct u l de împrumut — ga zdă se face îna in t e de s e pa rarea element ul u i de c a pi taluri proprii conform IAS From the perspective of the issuer of a convertible debt instrument with an embedded call or put option feature, the assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity el em ent under IAS 3 2.

  O politică comună în domeniul azilului, cuprinzând un sistem european c om u n de a z il , est e u n element c o ns titutiv al obiectivului Uniunii Euro pe n e de s t ab ilire progresivă a unui spațiu de libertate, securitate și justiție deschis celor care, forțați de împrejurări, caută în mod legitim protecție în Comunitate.

  A common policy on asylum, including a Common European Asylum System, is a constituent par t of t he European Union's objec ti ve of pr og ressively establish in g an area of f re edom, security and justice open to those who, forced by circumstances, legitimately seek protection in the Community. Examinarea întrebării adresate nu a evidențiat ni ci u n element de n a tu ră să afecteze validitatea valorii taxei vamale specifice de de euro pentru de kilograme greutate netă a produsului scurs, aplicabilă în temeiul Regulamentului CE nr.

  Prin intermediul celui de al patrulea argument, recurenta reproșează în final Tribunalului de a fi înlăturat, de la bun început, ca lipsite de pertinență, anumite împrejurări proprii speței, cum ar fi natura caracteristicilor heraldice a căror protecție este invocată, impresia de ansamblu prod us ă de o ma rcă ce ar cuprind e c a element o em bl em ă de s t at sau o imitație a acesteia, natura protecției oferite în țara de origine a emblemei de stat în cauză sau condițiile de utilizare a mărcii în cauză.

  By its fourth argument, the appellant lastly criticises the Court of First Instance for having rejected at the outset, as irrelevant, certain circumstances specific to the present case, such as the nature of the heraldic characteristics whose protection is relied on, the overall impression g iv en by a tr ade mark which co nt ains as an element a Sta te em bl em or an imitation thereof, the na tu re of th e protection offered in the country of origin of the State emblem concerned or the conditions of use of the trade mark concerned.

  Consiliul European a subliniat, în concluziile din martie și din 24 iunie , nevoia unei coordonări pragmatice a politicilor fiscal e c a element de c o ns olidare a coordonării politicilor economice din zona euro, pentru a sprijini consolidarea bugetară și creșterea economică.

  Community policies on Better Regulation, in particular the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "A strategic review of Better Regulation in the European Union"6 and the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union"7 , stress the impo rt ance of redu ci ng the administrative burdens impos ed on en terpris es by ex isting legislation as a c ruci al element fo r im prov in g their competitiveness and for achieving the objectives of the Lisbon agenda.

  To complete the pictu re of lending act iv ities, the respective Council decisions1f or EIB lending acti vi ties outside the Community require the Commission to inform the Council and the Parliament on an annual basis of the situation regarding European Investment Bank EIB financing operations loans and loan guarantees guaranteed by the Union budget in the preaccession countries, the Mediterranean, Eastern Europe, the Southern Caucasus and Russia, Asia and Latin America and the Republic of South Africa.

  Give n the c urrently re du ced l eve l o f lending a nd the dram at ic fall in outstanding loans as demonstrated in the ex-ante evaluation accompanying the present proposal , ongoing Community and national efforts need to be strengthened to increase the supply of microcredits to a sufficient scale and within a reasonable time-frame so as to address the high demand of those who need it most in this period of crisis i. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search.

  These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English. See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment. De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză.

  Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut. Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement. Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6].

  This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6]. Ai citit textul mic al contractului de împrumut?

  Translation types

  Translation loan will be granted to Kem One after translation signature of contract loan contract and will be contract on the contribution by împrumut buyers împrumut a contract paid-up cash împrumut increase translation at least EUR 10 million. Programele de împrumut. Possibly inappropriate content Unlock. Possibly inappropriate content Unlock. It was therefore obvious that the company could not satisfy the terms in its loan agreements and that the annual accounts could not be presented without reservations from the accountants regarding the going concern principle, unless the situation changed significantly. Suggest an example. Romanian operațiune de împrumut.

  Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 "Titluri de natura datoriei".

  Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending. Se identifică dacă societatea este cumpărător sau vânzător în contractul repo ori creditor sau debitor în tranzacția de dare cu împrumut de titluri de valoare.

  The management framework for liquidity risks should identify the risks arising from the different banking-type ancillary services, including securities lending and distinguish their management as appropriate. Cadrul de administrare a riscului de lichiditate ar trebui să identifice riscurile care decurg din diferitele servicii auxiliare de tip bancar, inclusiv din darea cu împrumut de titluri de valoare, și să facă distincție, în mod corespunzător, între modurile în care sunt gestionate aceste riscuri.

  For further details see Rules on Central Bank of Iceland securities lending facilities on behalf of the Treasury for primary dealers dated 28 November , available at:. Pentru detalii suplimentare, a se vedea Normele privind facilitățile de împrumut de valori mobiliare ale Băncii Centrale a Islandei în numele Trezoreriei pentru dealerii primari din 28 noiembrie , disponibile la următoarea adresă:. B41 The similar agreements referred to in paragraphs 13A and B40 include derivative clearing agreements, global master repurchase agreements, global master securities lending agreements, and any related rights to financial collateral.

  B41 Acordurile similare la care se face referire la punctele 13A și B40 includ acorduri de compensare a instrumentelor derivate, acorduri-cadru globale de răscumpărare, acorduri-cadru globale de împrumut de valori mobiliare și orice drepturi conexe asupra instrumentelor afectate garanțiilor financiare.

  The similar financial instruments and transactions referred to in paragraph B40 include derivatives, sale and repurchase agreements, reverse sale and repurchase agreements, securities borrowing, and securities lending agreements. Instrumentele financiare și tranzacțiile similare menționate la punctul B40 includ instrumentele financiare derivate, acordurile de vânzare și răscumpărare repo , acordurile reverse repo, acordurile de luare și de dare cu împrumut de valori mobiliare.

  Securities lending without cash collateral is reported as follows:. Darea cu împrumut de titluri de valoare fără garanții în numerar este raportată după cum urmează:. Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.

  Darea cu împrumut de titluri de valoare este definită ca darea cu împrumut a unor titluri de valoare de către o parte în beneficiul altei părți, care presupune că debitorul îi oferă creditorului garanții reale. Mecanismul de împrumut. Debt facility. Titluri de împrumut. Debt securities. Garanția de împrumut. The loan guarantee. Tipuri de împrumut. Types of loan. Borrowing Programme. Programele de împrumut. Loan programmes. Tranzacții de împrumut.

  Loan Transactions. Instrumentul de împrumut. Debt instrument. Termenul de împrumut în luni. Term of loan in months.

  Nume de împrumut sau nume fals. Assumed or false name. Introducerea unui nume de împrumut. Entering an alias. Durata instrumentului de împrumut. Duration of the Debt Instrument. These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "contractului de imprumut" in English.

  See examples translated by loan contract Noun 8 examples with alignment. See examples translated by loan agreement Noun 6 examples with alignment.

  De asemenea, conform contractului de împrumut din partea DGTF din , ENVC a acceptat să prezinte drept garanție veniturile rezultate din construcția anumitor nave pentru marina portugheză. Astfel, dacă Nitrogénművek nu rambursează împrumuturile, iar MFB solicită garanția, statul poate satisface creanțele acesteia din în baza contractului de împrumut.

  Thus, if Nitrogénművek fails to repay the loans and MFB calls the guarantee, the State can satisfy its claims from the pledges under the loan agreement. Această garanție reală a fost estimată de autoritățile portugheze la o valoare de aproximativ de milioane EUR la momentul semnării contractului de împrumut și a contractului de garanție [6].

  This collateral was estimated by the Portuguese authorities to be worth around EUR million when the loan agreement and the guarantee agreement were signed [6]. Ai citit textul mic al contractului de împrumut? Did you read the fine print on this loan contract? Similarly, the sale amount was to be increased if the annual interest on the loan agreement concluded between Fundacion Valencia and Bankia for the acquisition of the shares were to increase i.

  În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *