Proces verbal de împrumut

By | Monday, May 3, 2021

Navigare

 • SERVICII ȘI PRODUSE
 • ANEXA nr. 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale
 • Descarcă formulare
 • Program de testare IQOS la distanță
 • SERVICII ȘI PRODUSE

  Aceasta verbal trebuie sa se raporteze la împrumut anului curent pe verbal datelor din verbal cheltuielilor angajate. Formularul proces pentru eliberarea adeverinței privind: împrumut actelor de identitate sau lipsa acestora proces de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic modelul an. Proceduri Procedura operațională Gestionarea actelor de proces și a documentelor școlare 15 mart. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Title PDF Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței împrumut eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora buletin de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic modelul an.

  Proces verbal de împrumut

  Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor, stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori. Ordonananţarea cheltuielilor se efectuează de către persoana nominalizată prin ordin de catre primar pentru întocmirea şi evidenţa ALOP.

  Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor.

  În cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original, vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de persoana delegată cu aceste atribuţii privind evidenţa angajamentelor bugetare. În situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere următoarele:.

  La emiterea ordonanţării de plată finale persoana delegată cu atribuţii pe linia evidenţei angajamentelor bugetare şi a întocmirii ordonanţărilor de plată consemnează, iar ordonatorul de credite confirmă, că operaţiunea s-a finalizat.

  Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi, spre informare, persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.

  Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plăţilor. Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spaţiul rezervat obiectul plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct, vor purta un număr de ordine unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exerciţiu bugetar.

  Un ordin de plată nu poate cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau parţial o datorie contractată şi justificată. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri efectuate în condiţiile legii. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, se poate ridica, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăţilor de salarii, premii, deplasări, protocol precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi:.

  În fila de cec se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv facturi fiscale, chitanţe, sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special, aprobate potrivit legii.

  Acordarea avansurilor se realizează cu respectarea actelor normative în vigoare la data efectuării plăţii. Scopul organizării evidenţei angajamentelor bugetare este de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la alocaţiile bugetare consumate prin angajare şi prin comparaţie să se determine alocaţiile bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor.

  Contabilitatea analitică a alocaţiilor aprobate se ţine pe titluri, articole şi alineate, în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

  Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şialineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

  Informare 1 — — 3 Evidenta 1 Compatiment Contabilitate Contabil 4. Arhivare 1 Arhivar Arhivar Formular de evidenta a modificarilor Nr. Editia Data editiei Revizia Data reviziei Nr. Semnatura Data 1. Toate comapartimentele 2. Toate comapartimentele. Arhivare 1 Arhivar Arhivar. Tags: ALOP; cim control managerial controlul managerial in administratia publica dosar SCIM exemple proceduri operationale primarie exemplu procedura model procedura procedura alop procedura operationala contabilitatete proceduri de sistem proceduri operationale cim SCIM.

  Proces verbal de comunicare a codului de conduita in Primarie. Politica de Securitate a datelor cu caracter personal in Primarie. Procedura de sistem Interdicții după încheierea angajării in instuțiile publice.

  Informare privind actualizarea celor 12 documente — disponibile pentru descărcare. Procedura operațională Prevenirea și reducerea abandonului școlar. Procedura operațională Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare. Procedură operațională Întocmire Registru Jurnal.

  Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

  Skip to content Proceduri. Entitatea publica. Procedura operationala Privind angajarea, lichidarea si plata cheltuielilor Ediția. Aprobat Cuprins Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina Pagina de garda Cuprins 1.

  Scop 2. Domeniu de aplicare 3. Documente de referinta 4. Definitii si abrevieri 5. Descrierea activitatii sau procesului 6. Responsabilitati 7. Formular de evidenta a modificarilor 8.

  Formular de analiza a procedurii 9. Anexe, inlusiv diagrama de proces Scopul procedurii operaționale Prezenta procedură are ca scop: 1. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităţii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor; 1. Domeniul de aplicare Procedura se aplică în cadrul Institutiei……………. Documente de referință Legea nr. ORDIN nr. Definiții ale termenilor Nr. Procedura operaţionala Prezentarea formalizată, in scris, a tututor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizării activitatii, cu privire la aspectul procesual 2.

  Angajament bugetar Orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii,afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate. Conformitate caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia,potrivit legii; 4.

  Abrevieri ale termenilor Nr. Abrevierea Termenul abreviat 1. Procedura operațională 2. E Elaborare 3. V Verificare 4. A Aprobare 5. Aplicare 6. Modul de lucru Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil, în calitate de ordonator de credite este autorizat să angajaze, să lichideze şi să ordonanţeze cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita creditelor bugetare aprobate.

  Actul de delegare, însoţit de specimenele de semnături ale persoanele imputernicite, trebuie comunicate: Persoanelor imputernicite; Conducătorului Institutiei, care nu poate efectua nici o plată ordonanţată de o persoană care nu a fost imputernicită în acest sens; Persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv CFP.

  Angajamentele bugetare pot fi : angajamente bugetare individuale; Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze. Pentru cheltuieli curente de natura administrativa, ce se efectueaza în mod repetat pe parcursul aceluiasi exercitiu bugetar, se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii, materializate în bugete previzionale, care se înainteaza pentru viza de control financiar preventiv împreuna cu angajamentele bugetare globale.

  Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natura administrativa, cum ar fi: cheltuieli de deplasare; cheltuieli de protocol; cheltuieli de întretinere si gospodarie încalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta, telefon, radio, furnituri de birou etc.

  Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face dupa îndeplinirea urmatoarelor conditii: proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice; existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzatoare din bugetul aprobat; proiectul de angajament legal se încadreaza în limitele angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii; proiectul de angajament legal respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuarii sale controlul de legalitate ; proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte controlul de regularitate.

  Este faza în procesul execuţiei bugetare care are ca scop verificarea prin care se urmăreşte: existenţa angajamentelor; realitatea sumei datorate; condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiile respective.

  Documentele justificative de lichidare a unei cheltuieli sunt acele documente justificative care atestă realitatea bunurilor livrate, serviciului efectuat, lucrărilor executate, urmărind: livrarea bunurilor ; prestarea serviciului; efectuarea lucrării; existenţa unui titlu executoriu; existenţa unui acord de împrumut, acord de grant, etc.

  Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonanţările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condiţiile de lichidare a angajamentelor. Ordonanţările de plată ce nu sunt vizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru primar şi pentru contabilitate, care urmează să facă plata, dacă nu sunt autorizate în condiţiile prezentei proceduri.

  Nici o ordonanţare de plată nu va fi semnată de ordonatorul de credite decât dacă: este completată cu toate datele cerute de formular; este însoţită de toate documentele justificative poartă semnătura compartimentului de specialitate şi a compartimentului financiar- contabil; poartă viza de control financiar preventiv propriu.

  În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată, persoana împuternicită cu efectuarea acestei operaţiuni suspendă plata. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, se poate ridica, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăţilor de salarii, premii, deplasări, protocol precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi: contravaloarea transportului; contravaloarea chiriei; ajutoare etc.

  Responsabilități și răspunderi în derularea activității Scopul difuzării Nr. Formular de analiza a procedurii Nr. Arhivare 1 Arhivar Arhivar Anexe Nr.

  Află mai multe aici: www. Model angajament de confidențialitate în Primărie 30 mai by ana · Published 30 mai · Last modified 18 septembrie Procedură de sistem Întocmirea și actualizarea fișelor de post 8 iunie by ana · Published 8 iunie · Last modified 18 septembrie Generalitati Proces verbal de comunicare a codului de conduita in Primarie 24 feb.

  Generalitati Politica de Securitate a datelor cu caracter personal in Primarie 24 feb. Proceduri Procedura de sistem Interdicții după încheierea angajării in instuțiile publice 24 feb.

  Proceduri Procedura operațională Prevenirea și reducerea abandonului școlar 5 iul. Proceduri Procedura operațională Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare 15 mart. Proceduri Procedură operațională Întocmire Registru Jurnal 6 feb. Buna ziua! Poate cineva sa imi trimita si mie documentatia la adresa Restituirea sumei va fi confirmată prin email. Prin verificarea cardului, ne rezervăm drepturile de a ne asigura ca avem un instrument de plată valid.

  Reprezentantul vă stă la dispoziție în timpul programului normal de lucru aplicabil în Romania. Fieldstar nu solicită si nu stochează niciun fel de date despre cardul Consumatorului. La momentul accesarii programului cât și în momentul achiziției, Consumatorul va accesa link-ul de plată și va fi redirecționat în mod automat către platforma procesatorului de plăți online Euplătesc. Pentru finalizarea tranzacției, consumatorul va trebui sa introducă numărul cardului toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații , data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului CVV2 , inscripționate pe banda cu semnătura Consumatorului.

  Prin introducerea datelor, confirmați pe propria răspundere ca informațiile oferite prin intermediul ecranului de plată în scopul furnizării datelor bancare solicitate, sunt adevărate, actuale si complete. Dacă doriți să achiziționați și plata KIT-ului IQOS a fost confirmată, beneficiați de o ofertă comercială aferentă perioadei în care achiziția va fi efectuată de către Consumator.

  Vă rugăm să contactați reprezentantul IQOS Fieldstar care v-a înscris în program pentru a stabili pașii necesari returului în termen de maximum 24 de zile calendaristice de la data înscrisă pe Procesul Verbal de predare primire încheiat între Fieldstar SRL și Client sau oricând înainte de expirarea acestei perioade. În momentul încheierii participării nu mai aveți dreptul de a beneficia de servicii și sunteți obligați să returnați, conform procesului detaliat la punctul 2. Refuzul de a da curs obligației de restituire dă dreptul Fieldstar SRL sa utilizeze toate mijloacele legale aflate la dispoziția sa inclusiv cele de natură penală , pentru a reintra în posesia bunurilor asupra cărora nu s-a transmis proprietatea în baza acestui program, ci doar folosința.

  Pentru întrebări, solicitări și informații de contact, vă rugăm să contactați centrul de asistență Fieldstar la: Am luat la cunostință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile prezentate mai sus. Încheiat astăzi ………….. Bunurile sunt puse la dispoziția Beneficiarului, strict pentru uzul personal al acestuia, în vederea testării dispozitivelor cu posibilitate de achizitie la finalul perioadei de testare, prin plata sumei stabilite suma precizata în Termeni și Condiții.

  Refuzul de a returna KIT-ul IQOS in maximum 10 zile după scurgerea perioadei de testare de 14 zile calendaristice stabilite conform Termenilor și Condițiilor , constituie înfracțiune de abuz de încredere, conform art. Produsele HEETS în numar de 1 pachet sunt acordate Beneficiarului cu titlu gratuit, în vederea testării acestora, iar Beneficiarului nu îi revine obligația de a-l returna.

  Prezentul proces verbal de predare-primire a fost încheiat în 2 două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Noi luăm în serios confidențialitatea datelor dvs. Acest anunț vă spune cine suntem, ce informații colectăm despre dumneavoastră și ce facem cu ele. Fieldstar S. Colectăm doar informațiile pe care ni le-ați furnizat în mod direct în cadrul acestui Proces Verbal cât și la confirmarea cardului dumeavoastră.

  Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea informațiilor personale pe care le deținem de la dezvăluirea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată. Dacă este cazul, folosim tehnologii de criptare și alte tehnologii care pot ajuta la securizarea informațiilor pe care le furnizați.

  De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte cerințele stricte de confidențialitate și securitate a datelor. Vom păstra informațiile despre dvs. Este posibil să aveți o parte sau toate următoarele drepturi cu privire la informațiile despre dumneavoastră pe care le deținem:.

  Vă oferim modalități ușoare de a vă exercita aceste drepturi, scriindu-ne la adresa Str. Capitan Aviator Mircea Petre, nr , sector 1, București.

  ANEXA nr. 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

  Astfel, proces incidentă este aceea de împrumut a obligațiilor contractuale. Verbal Întreprinderii verbal. Care sunt aceste împrumut juridice? Orice cheltuiala angajata si neplatita pâna la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent proces va plati în contul bugetului pe anul urmator din creditele bugetare aprobate în acest scop. Acces gratuit la datele din registrul bunurilor imobile.

  Descarcă formulare

  Proces verbal de împrumut

  Refacerea parţială a lucrărilor constând în Anularea lucrărilor de inventariere semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor Participanţi la verificarea lucrărilor de evaluare: 1. Registrul actelor de punere în valoare A. Fond forestier. Vegetaţie din afara fondului forestier.

  Persoanele care au calitatea de împuterniciţi legali ai proprietarilor fac dovada calităţii lor cu un înscris olograf eliberat şi semnat de proprietar. Articolul 4 1 Ocolul silvic analizează cererile primite şi stabileşte programul de punere în valoare şi persoanele responsabile. Procesele-verbale se păstrează la dosarul partizii şi constituie documentele de bază pentru calculul volumului arborilor inventariaţi şi marcaţi, precum şi pentru emiterea documentelor de însoţire a materialelor lemnoase recoltate.

  Articolul 6 Volumul arborilor inventariaţi şi marcaţi se calculează pentru fiecare proprietate în parte, utilizând tabelele de cubaj pe specii prevăzute în anexa nr.

  Dacă numărul arborilor care constituie actul de punere în valoare pentru fiecare proprietar este mai mic de 25, pentru calculul volumului se măsoară diametrul şi înălţimea tuturor arborilor. Articolul 7 1 Actele de punere în valoare se pot întocmi pentru un proprietar sau pentru mai mulţi proprietari, prin cumularea volumelor calculate potrivit prevederilor art.

  Articolul 8 1 Actele de punere în valoare constituite conform prevederilor art. Articolul 9 În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la aprobarea actelor de punere în valoare în SUMAL, şeful ocolului silvic emite autorizaţiile de exploatare pentru partizile respective.

  Înregistrarea în SUMAL a autorizaţiilor de exploatare se face de persoanele desemnate de şeful ocolului silvic. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase dintr-o partidă va fi de de zile. În cazul proprietăţilor de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, acest termen nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în care se emite autorizaţia de exploatare.

  Aceste programe se comunică unităţilor administrativ-teritoriale şi se afişează la sediile primăriilor şi ale ocoalelor silvice, pentru a fi aduse la cunoştinţa proprietarilor.

  Articolul 14 Anexele nr. Parcela cadastrală Categoria de folosinţă Arborii au fost marcaţi cu dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară având indicativul Începând cu data încheierii prezentului proces-verbal, răspunderea exclusivă privind respectarea reglementărilor legale privind securitatea şi sănătatea muncii, precum şi a celor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, în lucrările de exploatări forestiere, aparţin Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, dintre care unul la delegaţii Ocolului Silvic Am predat.

  Am primit. Situaţia arborilor inventariaţi şi marcaţi conform procesului-verbal poate fi prezentată potrivit anexei la procesul-verbal sau în format electronic. E-mail: Parola: Nu ai cont? Inregistreaza-te Ai uitat parola? Click aici. A modificat: Ordin modifica Ordin Ordin abrogă Ordin Ordin modifica Ordin Ordin modifica Instrucţiuni - Hotărârea Ordin Legea 40 Ordin 4 Ordin Rectificare Legea Hotărârea 41 Hotărârea Decretul Ordin 50 Decretul Hotărârea Decretul Legea Ordin Ordin Legea Legea Ordin Adauga comentariu.

  Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul din Comentarii la alte acte. Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.

  Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: midland. Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Vă rugăm să contactați reprezentantul IQOS Fieldstar care v-a înscris în program pentru a stabili pașii necesari returului în termen de maximum 24 de zile calendaristice de la data înscrisă pe Procesul Verbal de predare primire încheiat între Fieldstar SRL și Client sau oricând înainte de expirarea acestei perioade.

  În momentul încheierii participării nu mai aveți dreptul de a beneficia de servicii și sunteți obligați să returnați, conform procesului detaliat la punctul 2. Refuzul de a da curs obligației de restituire dă dreptul Fieldstar SRL sa utilizeze toate mijloacele legale aflate la dispoziția sa inclusiv cele de natură penală , pentru a reintra în posesia bunurilor asupra cărora nu s-a transmis proprietatea în baza acestui program, ci doar folosința.

  Pentru întrebări, solicitări și informații de contact, vă rugăm să contactați centrul de asistență Fieldstar la: Am luat la cunostință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile prezentate mai sus.

  Încheiat astăzi ………….. Bunurile sunt puse la dispoziția Beneficiarului, strict pentru uzul personal al acestuia, în vederea testării dispozitivelor cu posibilitate de achizitie la finalul perioadei de testare, prin plata sumei stabilite suma precizata în Termeni și Condiții. Refuzul de a returna KIT-ul IQOS in maximum 10 zile după scurgerea perioadei de testare de 14 zile calendaristice stabilite conform Termenilor și Condițiilor , constituie înfracțiune de abuz de încredere, conform art.

  Produsele HEETS în numar de 1 pachet sunt acordate Beneficiarului cu titlu gratuit, în vederea testării acestora, iar Beneficiarului nu îi revine obligația de a-l returna. Prezentul proces verbal de predare-primire a fost încheiat în 2 două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Noi luăm în serios confidențialitatea datelor dvs. Acest anunț vă spune cine suntem, ce informații colectăm despre dumneavoastră și ce facem cu ele.

  Fieldstar S. Colectăm doar informațiile pe care ni le-ați furnizat în mod direct în cadrul acestui Proces Verbal cât și la confirmarea cardului dumeavoastră. Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea informațiilor personale pe care le deținem de la dezvăluirea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată.

  Dacă este cazul, folosim tehnologii de criptare și alte tehnologii care pot ajuta la securizarea informațiilor pe care le furnizați. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte cerințele stricte de confidențialitate și securitate a datelor. Vom păstra informațiile despre dvs. Este posibil să aveți o parte sau toate următoarele drepturi cu privire la informațiile despre dumneavoastră pe care le deținem:.

  Alte sisteme informationale. Evidenţa cursanţilor. Persoane juridice. Datele din Registrul de stat. Comanda on-line cadastru. Acces gratuit la datele din registrul bunurilor imobile. Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile. Search form Caută serviciul Obţine informaţie despre vehicul Obţine informaţie despre vehicul online Obţine informaţie despre vehicul prin SMS.

  Înregistrarea transportului şi a conducătorilor auto. Title PDF Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței privind: eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora buletin de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic modelul an. Modele de cereri pentru Autorizare și certificare Title PDF DOC Cerere privind eliberarea autorizației de export a mărfurilor strategice cu dublă destinație Cerere privind eliberarea autorizației de import a mărfurilor strategice cu dublă destinație Cerere privind eliberarea autorizației de reexport a mărfurilor strategice cu dublă destinație Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import CEFTA Cerere privind eliberarea Certificatului internaţional de import Cerere privind eliberarea Certificatului utilizatorului final Cerere privind eliberarea Certificatului de verificare al livrării Cerere privind eliberarea Autorizaţiei de tranzit a mărfurilor strategice cu dublă destinație Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr Cerere de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.

  Pagina principală Hartă site. Call-centru 14 ; Agenția Servicii Publice. Agenția de Guvernare Electronică. Copyright © I. Formular pentru diverse adresări. Formular privind permisiunea de a înmatricula MT în baza copiilor documentelor tehnice importate din străinătate. Cerere pentru eliberarea adeverinței privind informația din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.

  Cerere de prestare a serviciului de depozitare a plăcilor de înmatriculare. Cerere de prestare a serviciului "Comandarea plăcilor cu numerele de înmatriculare solicitate". Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane fizice. Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane juridice. Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței privind: eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora buletin de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic modelul an.

  Cerere de înregistrare a persoanei juridice. Cerere de înregistrare a Întreprinzătorului Individual. Formular privind evidența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrației publice locale. Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice.

  Cerere de înregistrare a modificării datelor privind componența nominală a persoanei juridice. Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice privind reducerea capitalului social. Cerere de înregistrare a suspendării activității persoanei juridice. Cerere de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice.

  Cerere de înregistrare a reluării activității persoanei juridice. Cerere de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice privind excluderea persoanei juridice din categoria persoanelor juridice pasive. Cerere de înregistrare a începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice. Cerere de înregistrare a reorganizării persoanei juridice. Cerere de înregistrare a începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice. Cerere cu privire la radierea persoanei juridice.

  Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în datele înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Cerere de radiere din Registrul de stat al întreprinzătorului individual.

  Program de testare IQOS la distanță

  Proces stfel că, proces eventuală situație împrumut, nu se pot identifica lucruri esențiale din verbal de proces juridic: data împrumut, suma, subiectele, data verbal împrumutului. Modul verbal lucru Execuţia bugetară se verbal pe proces separării împrumut persoanelor care au calitatea împrumut ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil, în calitate de ordonator de credite este autorizat să angajaze, să lichideze şi să ordonanţeze cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita creditelor bugetare aprobate. Model de lista fondatorilor pentru asociaţii obşteşti. Cerere de înregistrare a suspendării activității persoanei juridice. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natura administrativa, cum ar fi:. Ce e mai rentabil sa fac in instanta,partaj sau recuperare E?

  Raluca Trifu Comunicarea cu publicul prin intermediul noilor tehnologii Ionela Buz Biblioteca accesibilă studenţilor nevăzători dr. Marian Pădure Spre un polimorfism al dialogului cultural cu cititorii Doina Ghiţă S-au discutat apoi unele probleme apărute în activitatea de Împrumut Interbibliotecar din anul anterior şi a legislaţiei din domeniu.

  A consemnat, Titus Bădic Au participat: 1. Adriana Simona Danciu — Universitatea C. Brâncuşi Târgu-Jiu Luminiţa Danciu — Biblioteca Universităţii din Petroşan luminita. Plan activitate. Doriți informații suplimentare? Nu ezitați să ne contactați. Click aici. A modificat: Ordin modifica Ordin Ordin abrogă Ordin Ordin modifica Ordin Ordin modifica Instrucţiuni - Hotărârea Ordin Legea 40 Ordin 4 Ordin Rectificare Legea Hotărârea 41 Hotărârea Decretul Ordin 50 Decretul Hotărârea Decretul Legea Ordin Ordin Legea Legea Ordin Adauga comentariu.

  Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul din Comentarii la alte acte. Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.

  Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: midland. Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă.

  Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum adrianbay gmail. ANONIM a comentat Hotărârea articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica?

  Ordin Ordin Instrucţiuni - privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

  Harta site Termeni si conditii Informatii despre cookie. Nu ai cont? Ai uitat parola? Legaturi rapide Codul Fiscal. Codul de procedura fiscala. Legea Contabilitatii. Legea Pensiilor. Legea Finantelor Publice. Legea Insolventei. Codul Civil. Codul Muncii. Codul Penal. Codul Vamal. Constitutia Romaniei. Codul rutier. Legea administratiei publice locale. Legături cu alte acte. A modificat: Ordin modifica Ordin Ordin abrogă Ordin Ordin modifica Ordin Ordin modifica Instrucţiuni - Cele mai căutate legi.

  Hotărârea În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obtinute sunt corespunzatoare resurselor utilizate. Proiectele angajamentelor legale reprezinta decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implica o obligatie de efectuare a unei cheltuieli fata de terte persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de catre ordonatorul de credite decât daca au primit în prealabil viza de control financiar preventive si juridic în conditiile legii.

  Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale. La institutiile publice la care operatiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza si cu viza prealabila a controlorului delegat, conform legislatiei în vigoare.

  Angajarea cheltuielilor se efectueaza în tot cursul exercitiului bugetar, astfel încât sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, si se vor plati în exercitiul bugetar respectiv.

  Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioada în care se stie ca bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, receptionat si platit pâna la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plata prevazuta în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale. În situatia în care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi platite pâna la finele anului, acestea se vor plati din creditele bugetare ale exercitiului bugetar urmator.

  Ordonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna stiinta masuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la partea de cheltuieli, cu exceptia angajamentelor multianuale efectuate în conditiile legii. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terte persoane fara viza de control financiar preventiv si juridic decât în conditiile autorizate de lege. Dupa semnarea angajamentului legal de catre ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate.

  Angajamentul bugetar — orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate. În vederea respectarii acestei cerinte, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fara asigurarea ca au fost rezervate si fondurile publice necesare platii acestora în exercitiul bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale.

  Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si, respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale aferente actiunilor multianuale care nu pot depasi creditele de angajament aprobate în buget.

  Angajarea cheltuielilor trebuie sa se faca întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare si, respectiv, în limita disponibilului de credite de angajament pentru actiuni multianuale. În scopul garantarii acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care statul sau unitatile administrativ-teritoriale contracteaza o datorie fata de tertii creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare platii angajamentelor legale.

  Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze. Angajamentul bugetar individual se prezinta la viza persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv în acelasi timp cu proiectul angajamentului legal individual.

  Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natura administrativa, cum ar fi:. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca angajamentele legale individuale încheiate sa nu depaseasca valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. Angajamentele legale individuale aprobate pâna la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv.

  Angajamentele legale individuale care depasesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual si angajamentul bugetar global, prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile si se pun în rezerva se blocheaza creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinatiei prevazute în buget.

  Propunerile de angajamente se înainteaza din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa îsi exercite atributiile conform legii. Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare trebuie însotita de toate documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente si informatii solicitate de catre persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv.

  La finele anului persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv analizeaza modul de realizare a cheltuielilor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.

  În cazul în care nu exista diferente semnificative între cheltuielile previzionate si cele definitive, persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv avizeaza angajamentul bugetar global care devine definitiv.

  Daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv constata diferente semnificative, atunci poate hotarî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. Avizarea consta în semnarea de catre persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli si a angajamentului bugetar, care vor fi stampilate si datate.

  Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face dupa îndeplinirea urmatoarelor conditii:. Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv poate sa refuze acordarea vizei daca considera ca nu sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus. Dupa avizarea angajamentului bugetar individual sau global, dupa caz, de catre persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, acesta se semneaza de ordonatorul de credite si se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate.

  Creditele bugetare neangajate, precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pâna la finele exercitiului bugetar sunt anulate de drept.

  Orice cheltuiala angajata si neplatita pâna la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent se va plati în contul bugetului pe anul urmator din creditele bugetare aprobate în acest scop. Aceasta cheltuiala trebuie sa se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate.

  În angajamentele legale individuale si cele provizorii, precum si în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizeaza subdiviziunile bugetul aprobat. Salariile personalului cuprins în statele de functii anexate bugetului aprobat si obligatiile aferente acestora, pensiile si ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum si cheltuielile cu dobânzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale si bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an cu întreaga suma a creditelor bugetare aprobate.

  În situatia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesara elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale si bugetare initiale, însotite de memorii justificative.

  Propunerea de angajare a unei cheltuieli insoţeşte proiectul angajamentului legal contract de achiziţie publică, note de comandă, referate de necesitate, convenţie, acte de control, acord de împrumut. Angajamentul bugetar este documentul prin care se afectează fonduri publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate. Angajamentul bugetar individual însoţeşte şi se supune avizării împreună cu proiectul angajamentului legal individual contract, comandă, referat de necesitate, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut, etc,.

  Bugetul previzional va fi întocmit de şeful compartimentului de contabilitate şi se supune aprobării ordonatorului de credite. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului , acoperite de angajamentele legale provizorii nu se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv.

  Lichidarea cheltuielilor se efectuează de către persoana nominalizată prin ordinul primarului pentru întocmirea şi evidenţa ALOP. Documentele justificative de lichidare a unei cheltuieli sunt acele documente justificative care atestă realitatea bunurilor livrate, serviciului efectuat, lucrărilor executate, urmărind:. Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, întocmite de compartimentul de specialitate , cu excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală.

  Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt factura fiscală sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii, prezentate în original şi completate cu toate datele cerute de formular. Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale, care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obligaţiei.

  Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor, stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori. Ordonananţarea cheltuielilor se efectuează de către persoana nominalizată prin ordin de catre primar pentru întocmirea şi evidenţa ALOP. Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor.

  În cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original, vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de persoana delegată cu aceste atribuţii privind evidenţa angajamentelor bugetare.

  În situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere următoarele:. La emiterea ordonanţării de plată finale persoana delegată cu atribuţii pe linia evidenţei angajamentelor bugetare şi a întocmirii ordonanţărilor de plată consemnează, iar ordonatorul de credite confirmă, că operaţiunea s-a finalizat.

  Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi, spre informare, persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.

  Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plăţilor. Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spaţiul rezervat obiectul plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct, vor purta un număr de ordine unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exerciţiu bugetar.

  Un ordin de plată nu poate cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *