Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

By | Monday, May 3, 2021

Navigare

 • FAQ - Piaţa de Capital - Investiţii şi Instrumente Financiare
 • Competiţia dură pe de piaţa financiară determină AEÎ să adopte strategii de dezvoltare
 • Legislație Sectorială
 • Sinteze Economie Bacalaureat
 • FAQ - Piaţa de Capital - Investiţii şi Instrumente Financiare

  George Simion la Cluj. Jandarmeria anunţă sancţiuni. Fanii, rămași uimiți de o postare a tinerei FOTO. Monica Davidescu, anunț șocant, în direct, la TV. Ministerul Sănătății, precizări de ultimă oră. Caută doar în titlu. Linkuri utile. Business Magazin.

  Ziarul Financiar. Anuare e-paper. Anuar Energie Martie Anuar Deloitte Top 1. Supliment Branduri Româneşti După Afaceri Premium. Martie Ianuarie-Februarie Anuar ZF Top 1. Supliment Industria Alimentară Supliment Kazahstan Dintre acestia, cei mai importanţi sunt preţul şi venitul consumatorului. Pentru a determina gradul de elasticitate a cererii pentru un bun oarecare, se calculeaza coeficientul de elasticitate. Exemplu : daca preţul hartiei creste, cantitatea hartiei ceruta de o editură nu se va scadea foarte mult, pt ca hartia este de strictă.

  Exemplu: piaţa financiară- acţiuni. Cererea este, de regulă, într-un raport de determinare directă, pozitivă faţă de modificarea mărimii venitului. Indicatorul care ne arată mărimea elasticităţii este coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de venitul. Atunci când venitul creşte, creşte şi cererea, dar nu în aceeaşi măsură pentru diferite bunuri marfare:. Producatorul- persoana care utilizează resurse naturale, materiale, umane pentru a produce bunuri si servicii.

  Întreprinderile- unităţi economice de baza la nivelul cărora se desfăsoară activităţi de productie si de. Au diferite dimensiuni si se afla in diferite forme de proprietate.

  Proprietatea reprezintă relaţia dintre oameni indivizi, grupuri, societate , cu privire la însuşirea. Libera iniţiativă este manifestarea libertăţii economice a proprietarului de a-şi menţine, dezvolta sau restrânge activitatea, de a decide in conformitate cu propriile interese tinând cont si de normele legale şi de utilizarea raţională a resurselor.

  Orice economie de piaţă este o economie deschisă , bazată pe schimb si pe proprietatea privata asupra resurselor de productie. Economia deschisă se caracterizează prin:. Factorii de productie sunt resursele atrase în activitatea economica. Resursele naturale si munca sunt factori de productie primari. Munca este considerata factorul de productie cel mai important.

  Munca este o activitate desfasurata de oameni, presupunand capacitatea fizica si intelectuala de a produce bunuri si servicii. Capitalul este un factor de productie derivat. Bunurile de capital sunt bunuri rezultate din procesele economice anterioare si sunt utilizate pentru a produce alte bunuri si servicii.

  Dupa modul in care se consuma si se inlocuiesc, in cadrul proceselor economice la care participa, bunurile de capital sunt grupate in capital fix si capital circulant. Capitalul fix Kf cuprinde bunuri care se consumă si se înlocuiesc dupa mai multi ani de utilizare: clădiri, masini, utilaje, instalatii, drumurile etc.

  Acestea participă la mai multe procese de productie in cadrul carora se consuma treptat. Capitalul circulant Kc cuprinde bunuri care se inlocuiesc dupa fiecare proces de productie: materii prime, combustibil, energie, apa tehnologica etc. Acestea participa la un singur proces de productie, in cadrul caruia se consuma complet.

  Atragerea resurselor de productie in activitatile economice depinde de tehnologia existenta si de costurile implicate. Conditiile tehnice existente la un moment dat ofera posibilitatea de a prelucra doar anumite resurse. Acestea devin factori de productie efectivi, spre deosebire de resursele care nu pot fi prelucrate cu tehnologia existenta si care vor deveni factori de productie in viitor. Costul cu care pot fi prelucrate resursele este deosebit de important pentru producator.

  Daca, pentru a utiliza anumite resurse, el trebuie sa plateasca un cost mai mare decat cheltuielile pe care le poate recupera, rational este sa renunte, in caz contrar va fi obligat sa suporte pierderile.

  Factorii de productie sunt combinati in functie de tipul de bun sau serviciu care se produce si de cantitatea in care se produce. Combinarea reprezinta modul specific de unire a factorilor de productie in vederea producerii diferitelor bunuri si servicii. In functie de tipul de bun sau serviciu, producatorul selecteaza factorii specifici domeniului de activitate respectiv, factori impusi de tehnologia de fabricatie.

  In functie de cantitatea de bunuri si servicii de care se estimeaza ca este nevoie, producatorul va achizitiona si combina cantitati mai mari sau mai mici de factori. El trebuie sa combine eficient factorii de productie, pentru a obtine maxim cantitate la minim consum. Combinarea optima este aleasa in urma substituirii unor factori de productie cu altii si a calcularii unor indicatori de eficienta, precum productivitatea.

  Suplimentul dintr-un factor de regula, capital necesar pentru a reduce cu o unitate cantitatea utilizata dintr-un alt factor de regula, munca , astfel incat productia sa nu se reduca, reprezinta rata marginala de substitutie RmgS. Agenţii economici evaluează rezultatele activităţii lor cu ajutorul indicatorilor economici, denumiţi şi. Indicatorii economici sunt expresii numerice ce măsoară activitatea economică.

  Productivitatea reprezintă eficienţa, randamentul sau rodnicia cu care sunt combinaţi şi utilizaţi factorii de producţie în activitatea de obţinere a bunurilor şi serviciilor. Randamentul factorilor de producţie se apreciază cu ajutorul nivelului productivităţii.

  Nivelul şi evoluţia productivităţii depind de numeroase împrejurări economice şi extraeconomice, cum ar fi:. Productivitatea globală exprimă eficienţa agregată a tuturor factorilor de producţie implicaţi în obţinerea unui rezultat şi se poate calcula ca productivitate globală medie:.

  Nivelul productivităţii parţiale se exprimă tot prin productivitate medie şi productivitate marginală , dar redate pentru fiecare factor de producţie pentru care vrem să o calculăm în parte. Productivitatea medie exprimă eficienţa medie obţinută prin utilizarea fiecărui factor de producţie în parte. Productivitatea muncii WmL arată eficienţa medie prin care este consumat factorul muncă. Productivitatea medie a pământului WmP arată eficienţa medie cu care este utilizat factorul pământ şi se calculează ca un raport între rezultatele obţinute Q şi suprafaţa totală de teren P folosită pentru obţinerea producţiei respective:.

  Productivitatea medie a capitalului WmK arată eficienţa medie cu care este utilizat factorul capital şi se calculează ca un raport între rezultatele obţinute Q şi capitatul tehnic utilizat Kt :.

  Productivitatea marginală exprimă eficienţa obţinută prin modificarea cu o unitate a unuia, mai multora sau a tuturor factorilor de producţie. Productivitatea marginală a muncii WLmg exprimă eficienţa ultimei unităţi de muncă implicată în activitatea economică.

  Productivitatea marginală a muncii se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia cantităţii de muncă ΔL utilizată prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie muncă, după relaţia:. Productivitatea marginală a capitalului exprimă eficienţa ultimei unităţi de capital tehnic atras şi utilizat în activitatea economică.

  Productivitatea marginală a capitalului tehnic se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia cantităţii de capital tehnic ΔKt utilizat prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie capital, după relaţia:. Productivitatea marginală a pământului exprimă eficienţa ultimei unităţi de teren ha, ar, mp atrase şi utilizate în activitatea economică.

  Productivitatea marginală a pământului se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia absolută a suprafeţei de teren ΔP utilizate prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie pământ, după relaţia. Combinarea factorilor de producţie este un proces tehnico-economic de unire a acestora în vederea obţinerii de bunuri economice, în condiţii de eficienţă maximă.

  Latura tehnică are în vedere unirea factorilor de producţie specifici şi complementaritatea acestora. Latura economică vizează maximizarea profitului. Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de un agent economic cu producerea şi. Costul este expresia valorică a consumului de factori de producţie efectuat de întreprinzător în fiecare ciclu de producţie. Activitatea economică este eficientă atunci când costurile de producţie sunt mai mici decât veniturile obţinute din vânzarea producţiei.

  Consumul de capital fix se exprimă numai valoric, prin amortizare. Consumul de capital circulant este pus în evidenţă atât fizic kg, tone, metri - prin consum specific sau tehnologic - cât şi valoric u.

  Cheltuielile salariale ale firmei includ salariile lucrătorilor direct productivi salarii directe - Sd , ale personalului administrativ salarii indirecte - Si , contribuţiile pentru ajutorul de şomaj şi asigurările sociale CAS. Consumul factorului pământ este pus în evidenţă numai valoric, fie prin suma necesară cumpărării acestuia, fie prin sumele plătite pentru utilizare arendă. Costul este o parte componentă a preţului P de vânzare a produsului, permiţând producătorului să-şi recupereze cheltuielile suportate şi să obţină un câştig.

  Costurile globale reprezintă toate cheltuielile necesare obţinerii unui volum dat al producţiei unui bun sau. Costul global fix CF cuprinde costurile care, pe termen scurt, nu se modifică în funcţie de volumul producţiei: amortizarea capitalului fix, dobânzile, taxele, impozitele, salariile indirecte, chiria, întreţinerea, iluminatul şi încălzitul spaţiilor de producţie, asigurările, telefonul.

  Aceste costuri sunt suportate de firmă, chiar dacă producţia este zero. Costul global variabil CV cuprinde costurile care se modifică în funcţie de volumul producţiei: cheltuieli cu materii prime, materiale auxiliare, energia şi combustibilul pentru producţie, apa tehnologică, salarii directe.

  Costurile variabile evoluează în acelaşi sens cu producţia, dar nu strict proporţional. Costurile medii unitare reprezintă cheltuielile pe unitate de produs sau serviciu. Costul fix mediu CFM reprezintă costul fix suportat de fiecare unitate de produs şi se determină ca un raport între costul fix global CF şi volumul producţiei Q :.

  Costul variabil mediu CVM reprezintă costul variabil suportat pentru fiecare unitate de produs şi se determină raportând costul variabil global CV la volumul producţiei Q. Mărimea şi dinamica sa depinde atât de evoluţia costului variabil, cât şi a producţiei. Costul total mediu CTM reprezintă costul total suportat de fiecare unitate de producţie şi se determină ca un raport între costul total global CT şi producţia obţinută.

  Costul marginal Cmg reprezintă sporul de cheltuieli totale determinat de creşterea producţiei cu o unitate şi se determină ca un raport între variaţia costurilor totale ΔCT şi variaţia producţiei ΔQ. Cunoaşterea nivelului şi a evoluţiei costului marginal are o importanţă deosebită în fundamentarea deciziilor producătorului privind stabilirea nivelului optim al producţiei, deci în vederea maximizării profitului. Veniturile realizate în activitatea economică sunt distribuite posesorilor de factori de producţie care au participat la obţinerea rezultatelor.

  În înţelesul comun al termenului, profitul constă în diferenţa dintre aceste venituri şi costurile de producţie. Profitul , în sens larg, poate fi identificat cu orice câştig , beneficiu, avantaj bănesc. În sens restrâns, profitul este un venit net obţinut de întreprinzător antreprenor , ca posesor al factorului de producţie capital, utilizat într-o activitate economică.

  Profitul reprezintă o sumă globală, ale cărui componente pot fi diferenţiate după mai multe criterii :. Cred că şi asociaţiile trebuie să adopte un astfel de comportament, să nu se teamă să facă anunţuri, panouri publicitare, să aplice alte metode de promovare, doar aşa este posibil să atragă clienţi noi.

  Este şi un alt detaliu — mentalitatea unor administratori, dar cred că până la urmă singuri vor ajunge la ideea să direcţioneze o parte din profitul obţinut spre promovare şi să includă astfel de cheltuieli în bugetele lor anuale. Băncile şi organizaţiile de microfinanţare au resurse financiare mult mai ieftine, noi însă acordăm împrumuturi la rate înalte din cauza costurilor mari de creditare.

  Noi putem câştiga doar prin flexibilitatea de acordare a serviciilor financiare, adică să ne adaptăm la fiecare client în parte prin grafice comode de rambursare. Anul trecut, AEÎ Mihăileni a acordat împrumuturi în sumă totală de 5 mil. Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează.

  Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu. Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară. Avem tendinţa să devenim asociaţie de tip B, ceea ce presupune mai multe calcule în activitate, de aceea vrem să vedem ce strategii au alţi administratori, cum lucrează ei cu restanţierii sau cum îşi câştigă clienţii noi.

  În timpul trimestrului se mai întâmplă să avem restanţieri la împrumuturi, însă la sfârşitul anului totul este în regulă.

  Chiar dacă suntem o asociaţie mică, debitorii noştri au o disciplină financiară destul de înaltă. În raion, desigur că sunt mai multe filiale ale băncilor, însă oamenii nu pot contracta credite din cauza gajului, spre exemplu, sau că trebuie să demonstreze un salariu oficial.

  Ea susţine că asociaţia la care activează are un portofoliu de împrumut în valoare de mii de lei, însă în anii de până la criza financiară, acesta a fost şi de un milion de lei. Momentan, AEÎ Caracui-Har poate satisface şi cereri pe termen lung, cu o creditare de aproximativ de mii de lei. În viziunea lui Eduard Balan, asociaţiile au nevoie de surse pe termen lung dacă tind să acorde împrumuturi pe termen lung.

  Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

  Este şi un alt detaliu — mentalitatea unor administratori, dar cred că până la urmă singuri vor ajunge la ideea să direcţioneze o parte din profitul obţinut spre promovare şi să includă astfel de cheltuieli în bugetele lor anuale. Băncile şi organizaţiile de microfinanţare au resurse financiare mult mai ieftine, noi însă acordăm împrumuturi la rate înalte din cauza costurilor mari de creditare. Noi putem câştiga doar prin flexibilitatea de acordare a serviciilor financiare, adică să ne adaptăm la fiecare client în parte prin grafice comode de rambursare.

  Anul trecut, AEÎ Mihăileni a acordat împrumuturi în sumă totală de 5 mil. Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează. Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu.

  Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară. Avem tendinţa să devenim asociaţie de tip B, ceea ce presupune mai multe calcule în activitate, de aceea vrem să vedem ce strategii au alţi administratori, cum lucrează ei cu restanţierii sau cum îşi câştigă clienţii noi.

  În timpul trimestrului se mai întâmplă să avem restanţieri la împrumuturi, însă la sfârşitul anului totul este în regulă. Chiar dacă suntem o asociaţie mică, debitorii noştri au o disciplină financiară destul de înaltă. În raion, desigur că sunt mai multe filiale ale băncilor, însă oamenii nu pot contracta credite din cauza gajului, spre exemplu, sau că trebuie să demonstreze un salariu oficial.

  Ea susţine că asociaţia la care activează are un portofoliu de împrumut în valoare de mii de lei, însă în anii de până la criza financiară, acesta a fost şi de un milion de lei. Momentan, AEÎ Caracui-Har poate satisface şi cereri pe termen lung, cu o creditare de aproximativ de mii de lei.

  În viziunea lui Eduard Balan, asociaţiile au nevoie de surse pe termen lung dacă tind să acorde împrumuturi pe termen lung. Însă, mai există un factor — majoritatea depunătorilor de economii fie semnează un acord adiţional, fie prelungesc contractele pentru depunerile de economii şi foarte puţini dintre ei îşi retrag depunerile la scadenţă. Acest lucru îl fac acum şi băncile prin promovarea creditelor ipotecare la un termen de 25 de ani, iar depunerile de la aceste instituţii financiare sunt pe o perioadă medie de la un an la doi ani.

  Dacă băncile au siguranţa că aceste depuneri vor fi prelungite şi le vor avea pe o perioadă atât de îndelungată, atunci şi asociaţiile pot acorda cu încredere împrumuturi pe un termen de până la cinci ani. Totuşi, opţiunea de atragere a surselor pe termen lung o au mai mult asociaţiile de tip B, întrucât atrag depuneri de economii, cele de tip A fiind limitate în acţiuni.

  Pe de altă parte, sistemul AEÎ poate fi considerat unul credibil. Mai ales dacă ne uităm la Corporaţia de Finanţare Rurală care a ajuns la un capital propriu de mil.

  Mergi la conţinutul principal. Cautare Căutare. Eşti aici Acasă. În economie, menajul desemnează unitatea care, în principal:a consumă;b produce;c consumă doar bunuri materiale;d produce servicii;e produce şi consumă servicii.

  Menajele dezvoltă relaţii cu întreprinderile prin:a muncă, salarii şi profit distribuit;b impozite;c economii la bănci;d ajutoare de stat;e subvenţii. Reprezintă bunuri complementare:a margarină-unt;b benzină- motorină;c miere-zahăr;d autoturism-benzină;e gaz metan- lemn.

  Reprezintă bunuri substituibile:a autoturism-benzină;b calculator-program soft;c unt-margarină;d stilou-cerneală;e mixer-energie electrică.

  Realizati un eseu pornind de la urmatorul grafic 8. Veniturile sunt legate de resursele familiei si preiau de la acesta caracterul limitat. Obiectivele de cheltuieli corespund nivelului şi caracteristicilor de consum, deci trăsăturilor nevoilor specifice menajelor: mare diversitate mari diferenţe între familii , caracter dinamic şi nelimitat.

  Bugetul unui menaj este alcătuit din bugetul de familie şi bugetele personale ale membrilor. Bugetul personal, ca parte a bugetului de familie, reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii. Bugetul de familie reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii.

  În funcţie de raportul dintre venituri şi cheltuieli se pot contura mai multe tipuri de buget: - buget excedentar- atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile; - buget echilibat - atunci când veniturile sunt aproximativ egale cu cheltuielile; - buget deficitar - atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile.

  Acestea pot fi privitoare la venituri şi proiecte privitoare la cheltuieli. Proiectele privitoare la venituri vizează, de regulă, găsirea unor modalităţi de creştere a venituirilor gasirea unui alt loc de muncă, a doua slujbă, etc.

  Proiecte privitoare la cheltuieli pot avea ca scop creşterea, micşorarea sau reorientare cheltuielilor. Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre şansele sacrificate, la care se renunţă atunci când se face o alegere oarecare. Costul de oportunitate este un mod de a vedea costul, nu un tip de cost. Unui adolescent, elev de liceu, îi place să se hrănescă mai degrabă cu hamburgeri sau pizza, Toate aceste bunuri și servicii sunt bunuri economice care satisfac nevoi diverse, specifice vârstei, preferințelor , nivelului de cultură și civilizație specifice lor, adolescenților.

  DAR banii de buzunar nu ajung de cele mai multe ori! Punctul de pornire în comportamentul consumatorului îl constituie:a aprovizionarea corespunzătoare cu factori de producţie;b utilitatea bunurilor economice;c o cantitate corespunzătoare de monedă;d o organizare optimă a activităţii de producere a bunurilor;e utilitatea în sens general. Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când:a cumpără bunuri pe baza experienţei precedente;b alege bunuri numai sub influenţa publicităţii;c alegerea bunurilor se bazează pe criterii de eficienţă;d face alegeri doar pe criterii ecologice;e cumpără bunuri la întâmplare.

  Suma totală de bani pe care o primeşte un salariat reprezintă:a salariul nominal;b salariul social;c salariul colectiv;d salariul real;e câştig nominal.

  Completaţi spaţiile libere: a. Completaţi bugetul următor astfel încât să fie deficitar! Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a 1,5 tricouri; b 0,5 tricouri; c 2 tricouri; d 2,5 tricouri; e 1 tricou.

  Exemplificaţi 3 nevoi personale şi 3 nevoi de grup la nivelul menajelor. Grupaţi în A — resurse financiare şi B — resurse informaţionale, următoarele: Cărţile, dobânda obţinută la contul din bancă al părinţilor, titlurile de valoare ale mamei, internetul, revistele, sumele încasate din închirierea garsonierei bunucului, alocaţia copiilor, manualele copiilor, pensia bunicului.

  Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor fizice Fişa de documentare Economisirea reprezintă procesul de reţinere din venituri a ceea ce rămâne după consum. Economiile sunt sumele de bani care rămân la dispoziţia menajelor după consum. Se pune problema păstrării in siguranţă a banilor, siguranţă faţă de : A.

  Ameninţări extraeconomice: - eventuale furturi; - producerea unor calamităţi incendii, inundaţii etc B. Ameninţări economice: - deprecierea banilor provocată de inflaţie; - schimbarea banilor.

  Depozitele bancare pot fi: - "la vedere" - caz in care sumele pot fi retrase oricand ; - "la termen" - caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite. Pentru depozitele la vedere, bancile platesc o dobanda mai mica decat pentru cele la termen Venitul obţinut din depozitele bancare este dobânda.

  Factori care influenţează nivelul acestei dobânzi sunt: -rata inflatiei; - ratele dobanzilor practicate de alte bănci; - rata de refinantare. Dobânda simplă se calculeaza în cazul in care perioada analizată este mai mică de 1 an, iar dobânda nu este capitalizată. Piaţa de capital este piaţa pe care se tranzacţioneaza diverse tipuri de titluri de valoare cum ar fi acţiunile, obligaţiuni, titluri de stat si altele. Majoritatea tranzacţiilor pe piaţa de capital constau in cumpărarea şi vânzarea de acţiuni ale societăţilor cotate la BVB şi Rasdaq, obiectul tranzacţiilor fiind deci părti din capitalul social al acelor firme.

  Strategia pentru a ajunge la un broker de investiţii: - buna informare în legătură cu activitatea brokerilor, cu serviciile şi comisioanele pe care le percep; - după alegerea Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare se decide dacă investiţia va fi pe termen scurt sau lung. Creditul pentru persoane fizice Creditul bancar este un credit acordat de către bănci persoanelor fizice sau juridice pe termen scurt, mijlociu sau lung. Băncile acordă persoanelor fizice mai multe tipuri de credite: credite pentru bunuri de consum, credite pentru nevoi personale, credite imobiliare sau ipotecare, credite pentru studii, overdraft, etc.

  Creditul ipotecar este destinat activitatii imobiliare si se bazeaza in principiu pe proprietatea privata. El presupune o conventie intre creditor si imprumutat, care cuprinde in esenta proprietatea ca garantie a rambursarii imprumutului , conditiile si scadentele, penalitatile si circumstantele in care se poate pierde proprietatea Creditul de consum se acorda pe termen scurt sau mijlociu, persoanelor individuale, pentru acoperirea valorii marfurilor si serviciilor procurate din comert.

  Overdraft sau descoperire de cont oferă clientului posibilitatea de a retrage numerar sau de a realiza plati pana la o anumita limita, care depaseste soldul nivelul din prezent al disponibilului sau din contul curent.

  Avantajul este: clientul poate folosi acesti bani cand este necesar, fiind returnati prin alimentarea contului nu exista o rata lunara fixa , iar dobanda care trebuie platita este aplicata numai pentru suma de bani care a fost utilizata si pentru zilele cand aceste fonduri au fost folosite.

  Calculați indicatorii care lipsesc din tabelul de mai jos după modelul următor: Ex. Completând tabelul de mai jos,aflați ce sumă va primii de la bancă la sfârșitul unei perioade de 5 ani, depunătorul sumei de de lei. Construiți un exemplu concret prin care să ilustrați modificarea absolută a dobânzii obținute de un deponent , atunci când rata dobânzii anuale , suma depusă și perioada se majorează. Care dintre următoarele alternative este cea mai avantajoasă pentru un debitor și precizați ce sume lipsesc din tabel?

  Un individ depune la bancă 80 milioane lei la începutulprimului an. Mărimea garanţiilor solicitate de bănci se află în relaţie inversă cu:a riscul creditului;b mărimea creditului;c durata angajamentelor asumate de debitori;d bonitatea debitorului;e înclinaţia spre prudenţă a băncii. Un individ ia un credit de Care este suma totală pe care trebuie să o ramburseze debitorul, la scadenţă ştiind că atât suma împrumutată, cât şi dobânzile aferente, se plătesc la finalul celor 4 ani : a.

  Bancile afiseaza rata dobanzii anuale. Pentru a calcula dobanda la depozitul Dvs. Inmultiti dobanda zilnica cu suma din depozit si numarul de zile pe care ati constituit depozitul.

  Identificaţi principalele asemănări şi deosebiri dintre creditul imobiliar şi creditul ipotecar. Grupaţi în A — ameninţări extraeconomice şi B — ameninţări economice asupra siguranţei banilor, următorii factori: furturi, devalorizare, inflaţie, incendii, inundaţii, schimbarea banilor.

  Caracterizaţi principalele tipuri de depozite bancare, precizănd şi formulele de calcul a dobânzii specifice. Caracterul aleator este esenţial la contractul de asigurare; Asigurătorul este persoana juridică care în schimbul unei prime de asigurare sumă de bani îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate. Asiguratul este persoana fizică care in schimbul unei prime de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi ori accidente.

  Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despăgubirea, fără sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. Prima de asigurare este suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului, pentru ca acesta din urmă să-şi poată constiui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii sau sumei asigurate în momentul în care se produce riscul asigurat Riscul asigurat se referă la un eveniment care, o dată produs, din cauza efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asigiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

  Tipuri de asigurări: Fise de lucru a Factorii care generează riscurile sunt Expresia de mai jos este corectă? Da sau Nu? Încercuiţi varianta corectă: Prima de asigurare este: a fond de asigurare;b sumă de bani prestabilită;c bunuri Definiţi noţiunea de asigurător.

  Asigurătorul este Întreprinzătorul şi firma A. Societatile comerciale cu sediul in România sunt persoane juridice române. Societatile comerciale se pot constitui in una dintre urmatoarele forme: societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.

  Forme de constituire a societăţilor comerciale Nr. Se stabileste denumirea firma societatii si, daca este cazul, emblema societatii.

  Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public.

  Se depun aporturile in numerar , la o banca sau C. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrul Comertului din judetul in care s-a stabilit firma. Verificarea dosarului la ORC. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal unic de la Administratia financiara teritoriala. Studiind firmele, evidenţiem polarizarea acestora în două categorii: unele care obţin succese apreciabile, prosperă şi se dezvoltă constant, iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-financiare modeste.

  Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei firme afaceri , a determinat cearea unor metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii firmei afacerii.

  Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializează strategia respectivă, se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare a mediului de acţiune a firmei, a situaţiei competitivităţii ei în acest mediu şi a situaţiei firmei, a capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu Metoda de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei este analiza SWOT.

  Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.

  Probleme de urmărit în analiza firmei: A. Diagnosticarea în urma utilizării analizei SWOT, poate fi definită ca o cercetare complexă a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizează activitatea unei firme.

  Fise de lucru 1. Ideea mea de afaceri este……………………….. Realizati analiza SWOT pentru acest tip de afacere. Pornind de la analiza SWOT va rugam sa propuneti 3 masuri de imbunatatire a punctelor slabe. Ce forme poate imbraca din punct de vedere legal o afacere: a. PFA b. SRL c. Codul CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala este un nomenclator cu toate tipurile de activitati economice. Va rog sa cautati folosind Internetul ce cod se potriveste cel ma bine ideii voastre de afacere.

  Cinci prieteni au decis să înfiinţeze o societate pe acţiuni. După ce au parcurs celelalte etape prevăzute de lege, trebuie acum să constiutie capitalul social al viitoarei societăţi comerciale. Valoarea unei acţiuni a fost stabilită la 50 u. Câte acţiuni revin fiecăruia dintre cei cinci prieteni?

  Completati spatiile libere cu ajutorul informatiilor din manual: In România, societăţile comerciale se înregistrează la Oficiile Comerţului, ce îşi desfăşoară activitatea pe lângă tribunalele teritoriale. Certificatul de înregistrare conţine Codul Unic de Mentionati formalitatile de infiintare a unei firme : a stabilirea …………………….

  Mentionati 3 roluri pe care le indeplineste reclama Postati filmul pe pagina de Facebook a evenimentului. Promovarea Colegiului tău Majoritatea temelor pentru cei de clasa a XII-a sunt aplicative şi presupun şi muncă în echipă. Tema legată de promovare solicită implicarea într-o echipă predefinită printr-o organigramă şi mini Fişe ale postului.

  Promovarea Colegiului în care înveţi şi din care faci parte aduce un plus de cunoaştere şi implicare în cultura organizaţiei în cazul nostru Colegiul. Tema constă în realizarea unui clip de reclamă filmată pentru promovarea Colegiului, cu o durată de 1 minut şi 30 secunde minim până la maxim 3 minute deşi ideal ar fi o condensare a mesajului publicitar în maxim 45 secunde.

  Spotul va fi incarcat pe pagina de Facebook a scolii si va participa la competitia pe scoala Cel mai bun spot! Enumerati cate un avantaj si cate un dezavantaj al unui tip de suport de promovare. Cum va arata standul vostru? Planul managerial Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de timp. El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

  Utilitatea planului de afaceri este atat interna ca instrument de lucru al managerilor cat si externa pentru obtinerea unei finantari, sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o alta firma. Nu exista o structura standard a planului de afaceri. In functie de scopul acestuia, se creeaza structura optima care sa satisfaca asteptarile celor pentru care a fost elaborat. Cuprinsul unui plan de afaceri este compus din patru sectiuni distincte: 1 prezentarea firmei- date de identificarea a firmei; 2 descrierea afacerii -trebuie sa evidentieze clar scopurile si obiectivele afacerii; 3 planul de marketing — include informatii referitoare la produsul oferit, piaţa vizată, clienţi potentiali, mediul concurenţial, etc.

  Anexele planului de afaceri trebuie sa contina un rezumat al afacerii, documentele anexe si predictiile financiare. Model de plan de afaceri Numele companiei: Date de contact: Secţiunea 1. Prezentare generală 1. Experienţa echipei în legătură cu afacerea respectivă 2. Estimarea nevoilor pieţei 4. Avantaje competitive Secţiunea 6. Etica în afaceri şi responsabilitatea socială 6. Management şi organizare 7. Contabilitate şi finanţe 8. Fondurile provenite din împrumutul iniţial de la bancă, sponsor, investitor, familie etc.

  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse Firmele acordă o mare atentie administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si cheltuieli - ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale firmei. Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si servicii ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor firmei.

  Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai multe perspective: - venituri pe tipuri de produse si servicii; - venituri pe zone si puncte de desfacere; - venituri pe categorii de clienti. Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei companii sunt: - obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de piata; - politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de preturi si de discounturi; - conjunctura generala a mediului de afaceri.

  Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul obtinerii de venituri si profit. Durata normata de viata a maşinii va fi de TOTAL In plus, taximetristul spera sa obt ină pe maşina uzata Prin urmare, calculul financiar sumar arata ca taximetria de lux din exemplul nostru este o afacere proasta. Orice business plan ar trebui sa contină si o evaluare NPV, după modelul de mai sus.

  Constituirea resurselor financiare Politica de finantare a întreprinderii trebuie sa selecteze sursele de finantare a intreprinderii pentru a asigura buna sa functionare, performantele acesteia prezente si viitoare Principalele surse de finanţare care pot fi utilizate de întreprinzători sunt următoarele: a autofinantarea este cea mai raspândita forma de finantare si presupune ca întreprinderea sa îsi asigure dezvoltarea prin forte proprii, folosind drept surse o parte a profitului obtinut în exercitiul expirat si fondul de amortizare, urmarind atât acoperirea necesarului de înlocuire a activelor imobilizate cât si cresterea activelor de exploatare.

  Principalele avantaje oferite de autofinantare sunt: - constituie un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; - autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite întreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; - asigura întreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; - permite frânarea îndatorarii si implicit reducerea cheltuielilor financiare; Pentru finantările nerambursabile, firma trebuie să propună un proiect, intocmind o documentatie care intră în competiţie cu documentaţiile elaborate de alte firme; finanţarea o primesc cele mai bune proiecte.

  Finantarile nerambursabile sunt ajutoare financiare, care provin de la bugetul de stat, de la Uniunea Europeana sau alte organizatii. In general companiile sau fondurile venture investesc bani in firme mici si mijlocii. Firma primeste in afacere, pe termen scurt sau mediu, un partener cu o suma d ebani reprezentand aportul la capitalul social.

  In aceasta asociere, compania sau fondul devine actionar si isi va retrage participarea după o perioada de timp in care firma restituie creditul si dobanda. Se incheie un contract de inchiriere in care se stabilesc perioada de inchiriere, obligatiile partilor, conditiile in care beneficiarul poate devenii proprietar al bunului respectiv la finalul perioadei d eleasing.

  Rolul lor consta in punerea la dispozitia intreprinzatorilor a unor servicii strategice si logistice pentru a se dezvolta. Pot avea urmatoarele roluri : 1. Studiul ofertelor de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor Capitalul utilizat de o firmă pentru sustinerea activităţii acesteia poate fi dobândit de pe diferite pieţe, cum ar fi piaţa monetară din imprumuturile acordate de bănci sau piaţa de capital din vânzarea acţiunilor, emitere de obligaţiuni.

  Finanţarea de pe piaţa monetară se face prin intermediul creditelor. Creditele reprezintă imprumuturi acordate, cu titlu rambursabil, de către o bancă sau de către altă instituţie financiară, unui solicitant şi condiţionate, de obicei de plata unei dobânzi. Din perspectiva firmelor solicitante, pregătirea oentru accesarea unui credit bancar presupune : - informarea asupra ofertelor de finanţare ; - evaluarea corectă a dobânzii - alegerea instituţiei şi a tipului de credit ; - pregătirea documentatiei solicitate de bancă.

  Creditele solicitat de o firmă poate avea diferite destinaţii : - pentru activitatea curentă ; - pentru dezvoltare ; - de investitii ; Piaţa de capital poate contribui la finanţarea firmelor care sunt organizate ca societăţi pe acţiuni. O societate pe acţiuni se poate finanţa pe piaţa de capital printr-o ofertă publică de vânzare în vederea deschiderii societăţii către public ofertă publică primară.

  Enumeraţi trei drepturi pe care le au acţionarii. Un agent economic contractează un împrumut de Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: a.

  Dividendul:a este un venit variabil;b este aferent acţiunilor şi obligaţiunilor ;c este acordat doar pentru acele acţiuni care setranzacţionează pe pieţele financiare;d depinde de mărimea firmei.

  Bursa de valori:a este piaţa financiară primară;b reprezintă locul în care deţinătorii stabilesc cursul titlurilor;c este locul în care se realizează operaţiuni de plăţi ale dividendelor;d este o piaţă financiară secundară;e nu admite şi desfăşurarea de operaţiuni cu caracter pur speculativ.

  Dacă o societate comercială emite obligaţiuni noi, atunci:a datoriile societăţii comerciale cresc; b datoriile societăţii comerciale se reduc;c capitalul social creşte;d capitalul social se reduce;e disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc.

  Încasările unei firme sunt de 20 miliarde u. Capitalul social al firmei este divizat în acţiuni. Dividendul pe o acţiune este: a 4,5 milioane u. Caracterizati relatia dintre o banca si o firma nou infintata. Enumerati alte surse de finantare ale unei afaceri precizand cel putin un avantaj al acelei variante. La un credit de 10 u. În acestecondiţii,calculati dobânda încasată de la un debitor firma dupa trei luni.

  Calculati rata dobanzii pe care a negociat-o o firma , stiind ca va achita o dobanda de u. Ce dobanda va obtine un antreprenor ce depune o suma de u. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: Autofinanţarea presupune plata unei dobânzi.

  Dobânda solicitată pentru un credit este mai mare decât dobânda acordată pentru un depozit. Pentru bancă, creditul reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare externă.

  Oferta publică secundară se referă la tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor nou emise. Munca reprezintă un factor de producţie derivat. Finanţările obţinute prin programe care au ca scop promovarea IMM-urilor sunt doar nerambursabile.

  Creditul reprezintă un împrumut acordat cu titlu nerambursabil de către o bancă sau altă instituţie financiară unei persoane fizice sau juridice. Giranţii reprezintă cea mai importantă formă de garanţii reale. Răspundeţi succint la următoarele cerinţe: 1. Daţi 3 exemple de posibilităţi de finanţare pentru un IMM. Numiţi cele 2 instrumente tranzacţionate pe piaţa de capital. Daţi 3 exemple de erori posibile în solicitarea unui credit.

  Numiţi un avantaj şi un dezavantaj al împrumutului de la rude. Care este avantajul principal pentru o firmă al încheierii unei asigurări. Numiţi 2 operaţiuni importante efectuate în cadrul băncilor. Enumeraţi etapele contractării unui credit. Prezentaţi următoarele noţiuni: 1. Descrieţi operaţiunea de finanţare prin credit bancar. Descrieţi activitatea de autofinanţare. Asigurarea resurselor materiale - relaţiile firmei cu furnizorii Resursele materiale necesare pot fi de natura: produselor, a materiilor prime, a utilajelor şi echipamentelor, dar şi a serviciilor de diferite naturi: servicii de construcţii, de transport, de consultanţă şi studii, etc.

  Activitatea de asigurare a resurselor materiale are rolul de a armoniza interesele, uneori contrare ale celor doi parteneri consumatorul si furnizorul. Activitatea de asigurare cu resurse materiale trebuie privita din doua perspective: - pe termen scurt — cand preponderenta o detin activitatile de asigurare a materialelor -pe termen lung — cand preponderenta o detin activitatile de studii de piata, prin care sa se valorifice cat mai bine nevoia de a cumpara 1.

  Grupați următorii factori de producție, marcând cu un X în coloana , iar apoi specificați ce alți factori de producție sunt de asemenea utilizați în celelalte coloane, potrivit cerințelor din tabelul de mai jos: Factor de producție Capital fix Kf Capital circulant Kc Munca L Natura N Autoturismele unei firme de Taximetrie model X Combustibil sofer Sediu teren Făina folosită de o brutărie Sistemul de Reprezintă un element de capital circulant:a clădirile; b calculatoarele de process;c materiile prime;d maşinile;e utilajele.

  Combinarea factorilor de producţie nu depinde de: a natura activităţii economice;b condiţiile de producţie;c venitul disponibil al consumatorului;d abilitatea întreprinzătorului ;e managementul şi marketingul firmei.

  Reprezintă neofactor de producţie :a materiile prime ;b combustibilul ;c maşinile ;d utilajele ;e informaţia. Nu este caracteristic factorului muncă folosit în activitatea economică:a o acţiune specific umană;b o acţiune conştientă; c un rol determinant în activitatea economică;d factorul activ şi determinant al producţiei;e factorul pasiv al producţiei. Completați tabelul cu informațiile necesare: Element comparat Kf Kc Argumentați succint de ce combinarea resurselor factorilor de producție este expresia inițiativei întreprinzătorului.

  Desenați câteva elemente de capital fix și circulant pentru o afacere pe care doriți să o deschideți menționând prețul de achiziție al fiecăruia și furnizorul. Prezentati in limba engleza sau alta limba studiata in liceu resursele materiale pe care le vei utiliza in afacerea ta. Numiţi 3 etape ale unei aprovizionări eficiente. Daţi 3 exemple de criterii de alegere a furnizorilor. Daţi 3 exemple de compartimente necesare în realizarea unei aprovizionări eficiente.

  Asigurarea resurselor umane necesare firmei Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investitii ale unai firme de care depinde succesul sau insuccesul afacerii. Etapele procesului de selectie a angajaţilor: - alegerea preliminara a solicitanţilor, - completarea formularului de cerere de angajare, - intervievarea pentru angajare, Fişa postului este un document care precizează sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin titularului postului, condiţiile de lucru, condiţiile de ocupare a postului, aptitudinile necesare, competenţa manageriala, atribuţiile, limitele de competentă, sfera relationala.

  Fişa postului conţine denumirea postului de muncă, integrarea in structura organizatorică, responsabilităţile cerute, sarcinile stabilite, activitati si actiuni specifice postului, pregatirea necesara postului, salariul si condiţiile de promovare.

  Salariul reprezinta suma de bani incasata de catre angajat, ca remuneratie pentru activitatea depusa intr-o intreprindere. Salariul reprezintă preţul la care este tranzacţionă forţa de muncă, reprezintă cost pentru întreprinzător, deoarece salariile sunt elemente de cheltuieli; reprezintă venit, pentru lucrător, reprezentând principalul suport al cererii de bunuri şi servicii.

  Elaborarea unui sistem de salarizare trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii generale: Principiul formării salariului pe baza mecanismelor pietei si implicarii agentilor economici. Principiul negocierii salariilor. Principiul existenţei sau fixarii salariilor minime. Alte forme de venit pentru angajati: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresă, bonusuri de vacanta, sporuri de vechime, fidelitate, muncă de noapte, ore suplimentare etc , facilitati diverse telefon, autoturism, locuinta de serviciu etc.

  Completati o lista cu angajatii de care aveti nevoie pentru a initia si derula o afacere precizand calificare si numarul acestora. Ce criterii are in vedere un antreprenor atunci cand evalueaza salariatii la finalul anului in vederea concedierii sau a promovarii?

  Care dintre factorii menționați în prima coloană a tabelului de mai jos inflențează cererea și respectiv oferta de muncă și în ce fel directă sau inversă proporționalitate conform modelului: Factori Cererea de muncă Oferta de muncă Direct proporțional Invers proporțional 1. Situația economică a firmelor Mihai 2. Volumul investițiilor 3. Posibilitățile de promovare 4. Populația activă și sporul demografic 5.

  Nivelul și evoluția productivității muncii 6.

  Competiţia dură pe de piaţa financiară determină AEÎ să adopte strategii de dezvoltare

  Salariul real obligatiunile determinat de mărimea împrumut nominal Economiacu surse este direct surse, şi de nivelul împrumut bunurilor economice de consum piaţa Ipc ,cu care piaţa invers economia. Cetăţenii îndreptăţiţi obligatiunile posibilitatea de a depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5. Bancile afiseaza rata dobanzii anuale. Scopul creşterii şi al dezvoltării economice este creşterea nivelului de trai. Calculați indicatorii: 1. Se cere: Dacă totuși nu reușiți prezentați cum poți obține profit producând un produs culinar pe care o să-l vinzi la un târg cu specific în liceu!

  Legislație Sectorială

  Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

  Nevoile sunt dinamice se modifică permanent şi nelimitate se multiplică şi se diversifică. Tipuri de nevoi: 5. Resursele menajurilor reprezintă ansamblul elementelor utilizate pentru producerea şi obţinerea bunurilor şi serviciilor necesare satisfacerii trebuinţelor.

  Resursele specifice menajurilor sunt: a resurse umane- modul în care membrii unei familii se dezvoltă ca persoane sănătoase, educate, cu un anumit nivel de calificare, specializare şi cultură, generează o influenţă majoră asupra evoluţiei unei gospodării familiale. Un individ are un venit disponibil de 2 milioane lei. Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a 1,5 tricouri;b 0,5 tricouri;c 2 tricouri;d 2,5 tricouri; e 1 tricou.

  Principala caracteristică a nevoilor umane se referă la: a caracterul nelimitat;b caracterul neregenerabil;c caracterul limitat şi dinamic;d raritatea;e caracterul neconcurenţial. În economie, menajul desemnează unitatea care, în principal:a consumă;b produce;c consumă doar bunuri materiale;d produce servicii;e produce şi consumă servicii.

  Menajele dezvoltă relaţii cu întreprinderile prin:a muncă, salarii şi profit distribuit;b impozite;c economii la bănci;d ajutoare de stat;e subvenţii. Reprezintă bunuri complementare:a margarină-unt;b benzină- motorină;c miere-zahăr;d autoturism-benzină;e gaz metan- lemn.

  Reprezintă bunuri substituibile:a autoturism-benzină;b calculator-program soft;c unt-margarină;d stilou-cerneală;e mixer-energie electrică.

  Realizati un eseu pornind de la urmatorul grafic 8. Veniturile sunt legate de resursele familiei si preiau de la acesta caracterul limitat. Obiectivele de cheltuieli corespund nivelului şi caracteristicilor de consum, deci trăsăturilor nevoilor specifice menajelor: mare diversitate mari diferenţe între familii , caracter dinamic şi nelimitat.

  Bugetul unui menaj este alcătuit din bugetul de familie şi bugetele personale ale membrilor. Bugetul personal, ca parte a bugetului de familie, reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii.

  Bugetul de familie reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii. În funcţie de raportul dintre venituri şi cheltuieli se pot contura mai multe tipuri de buget: - buget excedentar- atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile; - buget echilibat - atunci când veniturile sunt aproximativ egale cu cheltuielile; - buget deficitar - atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. Acestea pot fi privitoare la venituri şi proiecte privitoare la cheltuieli.

  Proiectele privitoare la venituri vizează, de regulă, găsirea unor modalităţi de creştere a venituirilor gasirea unui alt loc de muncă, a doua slujbă, etc. Proiecte privitoare la cheltuieli pot avea ca scop creşterea, micşorarea sau reorientare cheltuielilor. Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre şansele sacrificate, la care se renunţă atunci când se face o alegere oarecare.

  Costul de oportunitate este un mod de a vedea costul, nu un tip de cost. Unui adolescent, elev de liceu, îi place să se hrănescă mai degrabă cu hamburgeri sau pizza, Toate aceste bunuri și servicii sunt bunuri economice care satisfac nevoi diverse, specifice vârstei, preferințelor , nivelului de cultură și civilizație specifice lor, adolescenților.

  DAR banii de buzunar nu ajung de cele mai multe ori! Punctul de pornire în comportamentul consumatorului îl constituie:a aprovizionarea corespunzătoare cu factori de producţie;b utilitatea bunurilor economice;c o cantitate corespunzătoare de monedă;d o organizare optimă a activităţii de producere a bunurilor;e utilitatea în sens general.

  Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când:a cumpără bunuri pe baza experienţei precedente;b alege bunuri numai sub influenţa publicităţii;c alegerea bunurilor se bazează pe criterii de eficienţă;d face alegeri doar pe criterii ecologice;e cumpără bunuri la întâmplare.

  Suma totală de bani pe care o primeşte un salariat reprezintă:a salariul nominal;b salariul social;c salariul colectiv;d salariul real;e câştig nominal. Completaţi spaţiile libere: a. Completaţi bugetul următor astfel încât să fie deficitar! Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a 1,5 tricouri; b 0,5 tricouri; c 2 tricouri; d 2,5 tricouri; e 1 tricou.

  Exemplificaţi 3 nevoi personale şi 3 nevoi de grup la nivelul menajelor. Grupaţi în A — resurse financiare şi B — resurse informaţionale, următoarele: Cărţile, dobânda obţinută la contul din bancă al părinţilor, titlurile de valoare ale mamei, internetul, revistele, sumele încasate din închirierea garsonierei bunucului, alocaţia copiilor, manualele copiilor, pensia bunicului.

  Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor fizice Fişa de documentare Economisirea reprezintă procesul de reţinere din venituri a ceea ce rămâne după consum.

  Economiile sunt sumele de bani care rămân la dispoziţia menajelor după consum. Se pune problema păstrării in siguranţă a banilor, siguranţă faţă de : A. Ameninţări extraeconomice: - eventuale furturi; - producerea unor calamităţi incendii, inundaţii etc B. Ameninţări economice: - deprecierea banilor provocată de inflaţie; - schimbarea banilor. Depozitele bancare pot fi: - "la vedere" - caz in care sumele pot fi retrase oricand ; - "la termen" - caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite.

  Pentru depozitele la vedere, bancile platesc o dobanda mai mica decat pentru cele la termen Venitul obţinut din depozitele bancare este dobânda. Factori care influenţează nivelul acestei dobânzi sunt: -rata inflatiei; - ratele dobanzilor practicate de alte bănci; - rata de refinantare. Dobânda simplă se calculeaza în cazul in care perioada analizată este mai mică de 1 an, iar dobânda nu este capitalizată.

  Piaţa de capital este piaţa pe care se tranzacţioneaza diverse tipuri de titluri de valoare cum ar fi acţiunile, obligaţiuni, titluri de stat si altele.

  Majoritatea tranzacţiilor pe piaţa de capital constau in cumpărarea şi vânzarea de acţiuni ale societăţilor cotate la BVB şi Rasdaq, obiectul tranzacţiilor fiind deci părti din capitalul social al acelor firme. Strategia pentru a ajunge la un broker de investiţii: - buna informare în legătură cu activitatea brokerilor, cu serviciile şi comisioanele pe care le percep; - după alegerea Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare se decide dacă investiţia va fi pe termen scurt sau lung.

  Creditul pentru persoane fizice Creditul bancar este un credit acordat de către bănci persoanelor fizice sau juridice pe termen scurt, mijlociu sau lung. Băncile acordă persoanelor fizice mai multe tipuri de credite: credite pentru bunuri de consum, credite pentru nevoi personale, credite imobiliare sau ipotecare, credite pentru studii, overdraft, etc.

  Creditul ipotecar este destinat activitatii imobiliare si se bazeaza in principiu pe proprietatea privata. El presupune o conventie intre creditor si imprumutat, care cuprinde in esenta proprietatea ca garantie a rambursarii imprumutului , conditiile si scadentele, penalitatile si circumstantele in care se poate pierde proprietatea Creditul de consum se acorda pe termen scurt sau mijlociu, persoanelor individuale, pentru acoperirea valorii marfurilor si serviciilor procurate din comert.

  Overdraft sau descoperire de cont oferă clientului posibilitatea de a retrage numerar sau de a realiza plati pana la o anumita limita, care depaseste soldul nivelul din prezent al disponibilului sau din contul curent.

  Avantajul este: clientul poate folosi acesti bani cand este necesar, fiind returnati prin alimentarea contului nu exista o rata lunara fixa , iar dobanda care trebuie platita este aplicata numai pentru suma de bani care a fost utilizata si pentru zilele cand aceste fonduri au fost folosite.

  Calculați indicatorii care lipsesc din tabelul de mai jos după modelul următor: Ex. Completând tabelul de mai jos,aflați ce sumă va primii de la bancă la sfârșitul unei perioade de 5 ani, depunătorul sumei de de lei. Construiți un exemplu concret prin care să ilustrați modificarea absolută a dobânzii obținute de un deponent , atunci când rata dobânzii anuale , suma depusă și perioada se majorează.

  Care dintre următoarele alternative este cea mai avantajoasă pentru un debitor și precizați ce sume lipsesc din tabel? Un individ depune la bancă 80 milioane lei la începutulprimului an. Mărimea garanţiilor solicitate de bănci se află în relaţie inversă cu:a riscul creditului;b mărimea creditului;c durata angajamentelor asumate de debitori;d bonitatea debitorului;e înclinaţia spre prudenţă a băncii. Un individ ia un credit de Care este suma totală pe care trebuie să o ramburseze debitorul, la scadenţă ştiind că atât suma împrumutată, cât şi dobânzile aferente, se plătesc la finalul celor 4 ani : a.

  Bancile afiseaza rata dobanzii anuale. Pentru a calcula dobanda la depozitul Dvs. Inmultiti dobanda zilnica cu suma din depozit si numarul de zile pe care ati constituit depozitul.

  Identificaţi principalele asemănări şi deosebiri dintre creditul imobiliar şi creditul ipotecar. Grupaţi în A — ameninţări extraeconomice şi B — ameninţări economice asupra siguranţei banilor, următorii factori: furturi, devalorizare, inflaţie, incendii, inundaţii, schimbarea banilor.

  Caracterizaţi principalele tipuri de depozite bancare, precizănd şi formulele de calcul a dobânzii specifice. Caracterul aleator este esenţial la contractul de asigurare; Asigurătorul este persoana juridică care în schimbul unei prime de asigurare sumă de bani îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate.

  Asiguratul este persoana fizică care in schimbul unei prime de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi ori accidente. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despăgubirea, fără sa fie neaparat parte la contractul de asigurare.

  Prima de asigurare este suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului, pentru ca acesta din urmă să-şi poată constiui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii sau sumei asigurate în momentul în care se produce riscul asigurat Riscul asigurat se referă la un eveniment care, o dată produs, din cauza efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asigiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

  Tipuri de asigurări: Fise de lucru a Factorii care generează riscurile sunt Expresia de mai jos este corectă? Da sau Nu? Încercuiţi varianta corectă: Prima de asigurare este: a fond de asigurare;b sumă de bani prestabilită;c bunuri Definiţi noţiunea de asigurător. Asigurătorul este Întreprinzătorul şi firma A. Societatile comerciale cu sediul in România sunt persoane juridice române. Societatile comerciale se pot constitui in una dintre urmatoarele forme: societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.

  Forme de constituire a societăţilor comerciale Nr. Se stabileste denumirea firma societatii si, daca este cazul, emblema societatii. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public. Se depun aporturile in numerar , la o banca sau C. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrul Comertului din judetul in care s-a stabilit firma.

  Verificarea dosarului la ORC. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal unic de la Administratia financiara teritoriala. Studiind firmele, evidenţiem polarizarea acestora în două categorii: unele care obţin succese apreciabile, prosperă şi se dezvoltă constant, iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei firme afaceri , a determinat cearea unor metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii firmei afacerii.

  Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializează strategia respectivă, se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare a mediului de acţiune a firmei, a situaţiei competitivităţii ei în acest mediu şi a situaţiei firmei, a capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu Metoda de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei este analiza SWOT.

  Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.

  Probleme de urmărit în analiza firmei: A. Diagnosticarea în urma utilizării analizei SWOT, poate fi definită ca o cercetare complexă a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizează activitatea unei firme.

  Fise de lucru 1. Ideea mea de afaceri este……………………….. Realizati analiza SWOT pentru acest tip de afacere. Pornind de la analiza SWOT va rugam sa propuneti 3 masuri de imbunatatire a punctelor slabe. Ce forme poate imbraca din punct de vedere legal o afacere: a. PFA b. SRL c. Codul CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala este un nomenclator cu toate tipurile de activitati economice.

  Va rog sa cautati folosind Internetul ce cod se potriveste cel ma bine ideii voastre de afacere. Cinci prieteni au decis să înfiinţeze o societate pe acţiuni. După ce au parcurs celelalte etape prevăzute de lege, trebuie acum să constiutie capitalul social al viitoarei societăţi comerciale.

  Valoarea unei acţiuni a fost stabilită la 50 u. Câte acţiuni revin fiecăruia dintre cei cinci prieteni? Completati spatiile libere cu ajutorul informatiilor din manual: In România, societăţile comerciale se înregistrează la Oficiile Comerţului, ce îşi desfăşoară activitatea pe lângă tribunalele teritoriale.

  Certificatul de înregistrare conţine Codul Unic de Mentionati formalitatile de infiintare a unei firme : a stabilirea ……………………. Mentionati 3 roluri pe care le indeplineste reclama Postati filmul pe pagina de Facebook a evenimentului. Promovarea Colegiului tău Majoritatea temelor pentru cei de clasa a XII-a sunt aplicative şi presupun şi muncă în echipă. Tema legată de promovare solicită implicarea într-o echipă predefinită printr-o organigramă şi mini Fişe ale postului.

  Promovarea Colegiului în care înveţi şi din care faci parte aduce un plus de cunoaştere şi implicare în cultura organizaţiei în cazul nostru Colegiul. Tema constă în realizarea unui clip de reclamă filmată pentru promovarea Colegiului, cu o durată de 1 minut şi 30 secunde minim până la maxim 3 minute deşi ideal ar fi o condensare a mesajului publicitar în maxim 45 secunde. Spotul va fi incarcat pe pagina de Facebook a scolii si va participa la competitia pe scoala Cel mai bun spot!

  Enumerati cate un avantaj si cate un dezavantaj al unui tip de suport de promovare. Cum va arata standul vostru? Planul managerial Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de timp. El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

  Utilitatea planului de afaceri este atat interna ca instrument de lucru al managerilor cat si externa pentru obtinerea unei finantari, sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o alta firma.

  Nu exista o structura standard a planului de afaceri. In functie de scopul acestuia, se creeaza structura optima care sa satisfaca asteptarile celor pentru care a fost elaborat. Cuprinsul unui plan de afaceri este compus din patru sectiuni distincte: 1 prezentarea firmei- date de identificarea a firmei; 2 descrierea afacerii -trebuie sa evidentieze clar scopurile si obiectivele afacerii; 3 planul de marketing — include informatii referitoare la produsul oferit, piaţa vizată, clienţi potentiali, mediul concurenţial, etc.

  Anexele planului de afaceri trebuie sa contina un rezumat al afacerii, documentele anexe si predictiile financiare. Model de plan de afaceri Numele companiei: Date de contact: Secţiunea 1.

  Prezentare generală 1. Experienţa echipei în legătură cu afacerea respectivă 2. Estimarea nevoilor pieţei 4. Avantaje competitive Secţiunea 6. Etica în afaceri şi responsabilitatea socială 6. Management şi organizare 7. Contabilitate şi finanţe 8. Fondurile provenite din împrumutul iniţial de la bancă, sponsor, investitor, familie etc.

  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse Firmele acordă o mare atentie administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si cheltuieli - ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale firmei.

  Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si servicii ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor firmei.

  Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai multe perspective: - venituri pe tipuri de produse si servicii; - venituri pe zone si puncte de desfacere; - venituri pe categorii de clienti. Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei companii sunt: - obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de piata; - politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de preturi si de discounturi; - conjunctura generala a mediului de afaceri.

  Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul obtinerii de venituri si profit. Durata normata de viata a maşinii va fi de TOTAL In plus, taximetristul spera sa obt ină pe maşina uzata Prin urmare, calculul financiar sumar arata ca taximetria de lux din exemplul nostru este o afacere proasta.

  Orice business plan ar trebui sa contină si o evaluare NPV, după modelul de mai sus. Constituirea resurselor financiare Politica de finantare a întreprinderii trebuie sa selecteze sursele de finantare a intreprinderii pentru a asigura buna sa functionare, performantele acesteia prezente si viitoare Principalele surse de finanţare care pot fi utilizate de întreprinzători sunt următoarele: a autofinantarea este cea mai raspândita forma de finantare si presupune ca întreprinderea sa îsi asigure dezvoltarea prin forte proprii, folosind drept surse o parte a profitului obtinut în exercitiul expirat si fondul de amortizare, urmarind atât acoperirea necesarului de înlocuire a activelor imobilizate cât si cresterea activelor de exploatare.

  Principalele avantaje oferite de autofinantare sunt: - constituie un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; - autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite întreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; - asigura întreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; - permite frânarea îndatorarii si implicit reducerea cheltuielilor financiare; Pentru finantările nerambursabile, firma trebuie să propună un proiect, intocmind o documentatie care intră în competiţie cu documentaţiile elaborate de alte firme; finanţarea o primesc cele mai bune proiecte.

  Finantarile nerambursabile sunt ajutoare financiare, care provin de la bugetul de stat, de la Uniunea Europeana sau alte organizatii. In general companiile sau fondurile venture investesc bani in firme mici si mijlocii. Firma primeste in afacere, pe termen scurt sau mediu, un partener cu o suma d ebani reprezentand aportul la capitalul social. In aceasta asociere, compania sau fondul devine actionar si isi va retrage participarea după o perioada de timp in care firma restituie creditul si dobanda.

  Se incheie un contract de inchiriere in care se stabilesc perioada de inchiriere, obligatiile partilor, conditiile in care beneficiarul poate devenii proprietar al bunului respectiv la finalul perioadei d eleasing. Rolul lor consta in punerea la dispozitia intreprinzatorilor a unor servicii strategice si logistice pentru a se dezvolta.

  Pot avea urmatoarele roluri : 1. Studiul ofertelor de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor Capitalul utilizat de o firmă pentru sustinerea activităţii acesteia poate fi dobândit de pe diferite pieţe, cum ar fi piaţa monetară din imprumuturile acordate de bănci sau piaţa de capital din vânzarea acţiunilor, emitere de obligaţiuni.

  Finanţarea de pe piaţa monetară se face prin intermediul creditelor. Creditele reprezintă imprumuturi acordate, cu titlu rambursabil, de către o bancă sau de către altă instituţie financiară, unui solicitant şi condiţionate, de obicei de plata unei dobânzi.

  Din perspectiva firmelor solicitante, pregătirea oentru accesarea unui credit bancar presupune : - informarea asupra ofertelor de finanţare ; - evaluarea corectă a dobânzii - alegerea instituţiei şi a tipului de credit ; - pregătirea documentatiei solicitate de bancă. Creditele solicitat de o firmă poate avea diferite destinaţii : - pentru activitatea curentă ; - pentru dezvoltare ; - de investitii ; Piaţa de capital poate contribui la finanţarea firmelor care sunt organizate ca societăţi pe acţiuni.

  O societate pe acţiuni se poate finanţa pe piaţa de capital printr-o ofertă publică de vânzare în vederea deschiderii societăţii către public ofertă publică primară.

  Enumeraţi trei drepturi pe care le au acţionarii. Un agent economic contractează un împrumut de Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: a. Dividendul:a este un venit variabil;b este aferent acţiunilor şi obligaţiunilor ;c este acordat doar pentru acele acţiuni care setranzacţionează pe pieţele financiare;d depinde de mărimea firmei.

  Bursa de valori:a este piaţa financiară primară;b reprezintă locul în care deţinătorii stabilesc cursul titlurilor;c este locul în care se realizează operaţiuni de plăţi ale dividendelor;d este o piaţă financiară secundară;e nu admite şi desfăşurarea de operaţiuni cu caracter pur speculativ. Dacă o societate comercială emite obligaţiuni noi, atunci:a datoriile societăţii comerciale cresc; b datoriile societăţii comerciale se reduc;c capitalul social creşte;d capitalul social se reduce;e disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc.

  Încasările unei firme sunt de 20 miliarde u. Capitalul social al firmei este divizat în acţiuni. Dividendul pe o acţiune este: a 4,5 milioane u. Caracterizati relatia dintre o banca si o firma nou infintata. Enumerati alte surse de finantare ale unei afaceri precizand cel putin un avantaj al acelei variante. La un credit de 10 u. În acestecondiţii,calculati dobânda încasată de la un debitor firma dupa trei luni. Calculati rata dobanzii pe care a negociat-o o firma , stiind ca va achita o dobanda de u.

  Ce dobanda va obtine un antreprenor ce depune o suma de u. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: Autofinanţarea presupune plata unei dobânzi.

  Dobânda solicitată pentru un credit este mai mare decât dobânda acordată pentru un depozit. Pentru bancă, creditul reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare externă. Oferta publică secundară se referă la tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor nou emise. Munca reprezintă un factor de producţie derivat. Finanţările obţinute prin programe care au ca scop promovarea IMM-urilor sunt doar nerambursabile. Creditul reprezintă un împrumut acordat cu titlu nerambursabil de către o bancă sau altă instituţie financiară unei persoane fizice sau juridice.

  Giranţii reprezintă cea mai importantă formă de garanţii reale. Răspundeţi succint la următoarele cerinţe: 1. Daţi 3 exemple de posibilităţi de finanţare pentru un IMM. Numiţi cele 2 instrumente tranzacţionate pe piaţa de capital. Daţi 3 exemple de erori posibile în solicitarea unui credit.

  Numiţi un avantaj şi un dezavantaj al împrumutului de la rude. Care este avantajul principal pentru o firmă al încheierii unei asigurări. Numiţi 2 operaţiuni importante efectuate în cadrul băncilor. Enumeraţi etapele contractării unui credit. Prezentaţi următoarele noţiuni: 1. Descrieţi operaţiunea de finanţare prin credit bancar. Descrieţi activitatea de autofinanţare.

  Asigurarea resurselor materiale - relaţiile firmei cu furnizorii Resursele materiale necesare pot fi de natura: produselor, a materiilor prime, a utilajelor şi echipamentelor, dar şi a serviciilor de diferite naturi: servicii de construcţii, de transport, de consultanţă şi studii, etc.

  Activitatea de asigurare a resurselor materiale are rolul de a armoniza interesele, uneori contrare ale celor doi parteneri consumatorul si furnizorul. Activitatea de asigurare cu resurse materiale trebuie privita din doua perspective: - pe termen scurt — cand preponderenta o detin activitatile de asigurare a materialelor -pe termen lung — cand preponderenta o detin activitatile de studii de piata, prin care sa se valorifice cat mai bine nevoia de a cumpara 1.

  Grupați următorii factori de producție, marcând cu un X în coloana , iar apoi specificați ce alți factori de producție sunt de asemenea utilizați în celelalte coloane, potrivit cerințelor din tabelul de mai jos: Factor de producție Capital fix Kf Capital circulant Kc Munca L Natura N Autoturismele unei firme de Taximetrie model X Combustibil sofer Sediu teren Făina folosită de o brutărie Sistemul de Reprezintă un element de capital circulant:a clădirile; b calculatoarele de process;c materiile prime;d maşinile;e utilajele.

  Combinarea factorilor de producţie nu depinde de: a natura activităţii economice;b condiţiile de producţie;c venitul disponibil al consumatorului;d abilitatea întreprinzătorului ;e managementul şi marketingul firmei. Reprezintă neofactor de producţie :a materiile prime ;b combustibilul ;c maşinile ;d utilajele ;e informaţia. Nu este caracteristic factorului muncă folosit în activitatea economică:a o acţiune specific umană;b o acţiune conştientă; c un rol determinant în activitatea economică;d factorul activ şi determinant al producţiei;e factorul pasiv al producţiei.

  Completați tabelul cu informațiile necesare: Element comparat Kf Kc Argumentați succint de ce combinarea resurselor factorilor de producție este expresia inițiativei întreprinzătorului. Desenați câteva elemente de capital fix și circulant pentru o afacere pe care doriți să o deschideți menționând prețul de achiziție al fiecăruia și furnizorul. Prezentati in limba engleza sau alta limba studiata in liceu resursele materiale pe care le vei utiliza in afacerea ta.

  Numiţi 3 etape ale unei aprovizionări eficiente. Daţi 3 exemple de criterii de alegere a furnizorilor. Daţi 3 exemple de compartimente necesare în realizarea unei aprovizionări eficiente.

  Asigurarea resurselor umane necesare firmei Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investitii ale unai firme de care depinde succesul sau insuccesul afacerii. Etapele procesului de selectie a angajaţilor: - alegerea preliminara a solicitanţilor, - completarea formularului de cerere de angajare, - intervievarea pentru angajare, Fişa postului este un document care precizează sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin titularului postului, condiţiile de lucru, condiţiile de ocupare a postului, aptitudinile necesare, competenţa manageriala, atribuţiile, limitele de competentă, sfera relationala.

  Fişa postului conţine denumirea postului de muncă, integrarea in structura organizatorică, responsabilităţile cerute, sarcinile stabilite, activitati si actiuni specifice postului, pregatirea necesara postului, salariul si condiţiile de promovare. Salariul reprezinta suma de bani incasata de catre angajat, ca remuneratie pentru activitatea depusa intr-o intreprindere. Salariul reprezintă preţul la care este tranzacţionă forţa de muncă, reprezintă cost pentru întreprinzător, deoarece salariile sunt elemente de cheltuieli; reprezintă venit, pentru lucrător, reprezentând principalul suport al cererii de bunuri şi servicii.

  Elaborarea unui sistem de salarizare trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii generale: Principiul formării salariului pe baza mecanismelor pietei si implicarii agentilor economici. Principiul negocierii salariilor. Principiul existenţei sau fixarii salariilor minime. Alte forme de venit pentru angajati: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresă, bonusuri de vacanta, sporuri de vechime, fidelitate, muncă de noapte, ore suplimentare etc , facilitati diverse telefon, autoturism, locuinta de serviciu etc.

  Completati o lista cu angajatii de care aveti nevoie pentru a initia si derula o afacere precizand calificare si numarul acestora. Ce criterii are in vedere un antreprenor atunci cand evalueaza salariatii la finalul anului in vederea concedierii sau a promovarii?

  În Romania, entitățile care pot furniza servicii și activități de investiții sunt: societăți de servicii de investiții financiare, autorizate de A. Ce tipuri de servicii de investiții sunt oferite de o societate de servicii de investiții financiare? În general, sunt oferite unul sau mai multe tipuri de servicii de investiții, în funcție de societatea de servicii de investiții financiare pentru care optezi.

  Aceste servicii de investiții pot fi:. Organismele de plasament colectiv OPC sunt entități, cu sau fără personalitate juridică ex: fonduri de investiții sau societăți de investiții , care atrag fonduri bănești de la investitori, urmând ca acestea sa fie investite de către administratorul fondului ex. Profiturile realizate astfel se redistribuie investitorilor prin răscumpărarea de către fond a titlurilor de participare deținute de aceștia. Prin urmare, titlurile de participare emise de OPCVM și FIA pot fi acţiuni sau unităţi de fond, în funcţie de forma juridică de constituire a acestuia din urmă - fie potrivit unui act constitutiv, fie potrivit unui contract de societate.

  OPCVM-urile sunt entități care colectează fonduri bănești de la investitori pentru plasamentul acestora în acțiuni, obligațiuni, instrumente de piață monetară și în alte titluri. În funcție de fondurile bănești colectate, sunt emise unități de fond, o unitate reprezentând o anumită sumă de bani investită în fond. FIA sunt entități care oferă un număr limitat de unități de fond pe o durată limitată de timp.

  Unitățile de fond aferente sunt răscumpărate la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu regulile fondului sau cu prevederile actului constitutiv. Aceste fonduri colectează fonduri bănești de la investitori, atât public cât și privat. Programul de Privatizare în Masă PPM a reprezentat o inițiativă a conducerii României, începută în anul , prin care s-a urmărit privatizarea societăților comerciale cu capital de stat, prin distribuirea unei părți a capitalului acestora în mod gratuit către populație prin intermediul certificatelor de proprietate.

  Astfel, toți cetățenii României care aveau vârsta de minimum 18 ani împliniți până la data de 31 decembrie au primit, gratuit, certificate de proprietate, conform Legii nr. Cum s-au distribuit certificatele de proprietate, respectiv cupoanele nominative în cadrul PPM?

  Transferul gratuit a avut loc prin distribuirea certificatelor de proprietate; aceasta s-a făcut în două etape. Etapa I - În prima etapă a procesului de privatizare în masă s-au distribuit certificate de proprietate în mod gratuit pentru toți cetățenii ce aveau 18 ani împliniți la data de Certificatele aveau o valoare de Rețineți că certificatele neridicate in termen de de zile au fost anulate conform art. Etapa a II-a - În a doua etapă a procesului de privatizare în masă, în baza Legii nr.

  Conform prevederilor art. Cetăţenii îndreptăţiţi aveau posibilitatea de a depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5. Cu începere de la 1 aprilie , certificatele de proprietate şi cupoanele nominative de privatizare neutilizate şi-au pierdut valabilitatea.

  Ce este piața de capital? Cine poate deveni investitor pe piața de capital? Care este oferta pieței de capital din România? Cum pot să investesc pe piața de capital din România? Aceste servicii de investiții pot fi: Cumpărarea și vânzarea de produse financiare în numele tău, fără ca această intermediere să fie însoțită de consultanță pentru investiții; Recomandări privind investițiile, produsele și desfășurarea activităților specifice pieței de capital din România servicii de consultanță pentru investiții ; Administrarea portofoliului de instrumente financiare servicii de administrare a investițiilor.

  Care sunt principalele tipuri de instrumente în care poți investi? Acțiunile sunt titluri de valoare emise de societăți. O acțiune reprezintă o parte din capitalul unei societăți, divizat în părți egale. Veniturile obținute din acțiuni poartă denumire de dividende și reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deținătorul de acțiuni este îndreptățit , iar persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari.

  În cazul în care deții acțiuni într-o societate, ești îndreptățit și la o cotă parte din valoarea societății respective, în situația în care aceasta face obiectul procedurii de lichidare.

  Acțiunile pot conferi sau nu drept de vot, ceea ce înseamnă că acționarul poate să nu dețină dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor AGA sau cu privire la administrarea societății. Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă numită cupon la o dată viitoare denumită scadență.

  Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar sub o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda.

  În momentul în care cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate. În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii până la scadență , iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii.

  Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente.

  Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale.

  Sinteze Economie Bacalaureat

  În schimb, băncile îşi promovează agresiv produsele. Cred că şi asociaţiile trebuie să adopte un astfel de comportament, să nu se teamă să facă anunţuri, panouri publicitare, să aplice alte metode de promovare, doar aşa este posibil să atragă clienţi noi. Este şi un alt detaliu — mentalitatea unor administratori, dar cred că până la urmă singuri vor ajunge la ideea să direcţioneze o parte din profitul obţinut spre promovare şi să includă astfel de cheltuieli în bugetele lor anuale.

  Băncile şi organizaţiile de microfinanţare au resurse financiare mult mai ieftine, noi însă acordăm împrumuturi la rate înalte din cauza costurilor mari de creditare. Noi putem câştiga doar prin flexibilitatea de acordare a serviciilor financiare, adică să ne adaptăm la fiecare client în parte prin grafice comode de rambursare. Anul trecut, AEÎ Mihăileni a acordat împrumuturi în sumă totală de 5 mil.

  Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează. Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu.

  Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară. Avem tendinţa să devenim asociaţie de tip B, ceea ce presupune mai multe calcule în activitate, de aceea vrem să vedem ce strategii au alţi administratori, cum lucrează ei cu restanţierii sau cum îşi câştigă clienţii noi.

  În timpul trimestrului se mai întâmplă să avem restanţieri la împrumuturi, însă la sfârşitul anului totul este în regulă. Chiar dacă suntem o asociaţie mică, debitorii noştri au o disciplină financiară destul de înaltă. În raion, desigur că sunt mai multe filiale ale băncilor, însă oamenii nu pot contracta credite din cauza gajului, spre exemplu, sau că trebuie să demonstreze un salariu oficial. Ea susţine că asociaţia la care activează are un portofoliu de împrumut în valoare de mii de lei, însă în anii de până la criza financiară, acesta a fost şi de un milion de lei.

  Momentan, AEÎ Caracui-Har poate satisface şi cereri pe termen lung, cu o creditare de aproximativ de mii de lei. În locul lui a venit Marinela Dracea. Afaceri de la zero. Cezara Negoescu, de profesie arhitect peisagist, creează buchete de flori şi aranjamente în atelierul Florile Cezarei din Bucureşti. După 20 de ani, Eugen Rădulescu, director în BNR, face dezvăluiri despre operaţiunea imposibilă de restructurare a Băncii Agricole, căreia nimeni nu-i dădea nicio şansă, şi despre cum a ajuns Raiffeisen să cumpere o bancă pe care FMI o vroia lichidată.

  Serviciile prestate companiilor cresc uşor, tractate de IT. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină. Burse - Fonduri mutuale. Print Mail. Autor: Tibi Oprea Citește continuarea pe zfcorporate. Citește și. Agroland, lanţ de magazine agricole prezent la BVB cu obligaţiuni de 8 mil. Articole recomandate Dragoş Doroş, tax partner KPMG România: Din punctul de vedere al businessului, am observat că după şocul iniţial lucrurile au început să se reaşeze pe alte baze Finanţe personale.

  Dacia a avut trei zile fără producţie din cauza crizei mondiale de microcipuri, în timp ce Ford a întrerupt în intervalul 26 februarie — 10 martie Mihai Rohan s-a retras de la conducerea patronatului din industria cimentului, după 30 de ani de activitate în această funcţie. Aleph News Elon Musk a anunţat că Tesla se va închide, dacă se dovedeşte că maşinile spionează în China. BusinessMagazin Modificarea importantă făcută de unul dintre cele mai importante companii aviatice din România.

  Diana Şoşoacă prezentă la Bucureşti. George Simion la Cluj. Veniturile obținute din acțiuni poartă denumire de dividende și reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deținătorul de acțiuni este îndreptățit , iar persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari.

  În cazul în care deții acțiuni într-o societate, ești îndreptățit și la o cotă parte din valoarea societății respective, în situația în care aceasta face obiectul procedurii de lichidare. Acțiunile pot conferi sau nu drept de vot, ceea ce înseamnă că acționarul poate să nu dețină dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor AGA sau cu privire la administrarea societății. Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă numită cupon la o dată viitoare denumită scadență.

  Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar sub o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda. În momentul în care cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate. În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii până la scadență , iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii.

  Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente. Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale. Obligațiunile corporative sunt obligațiuni emise de societăți. Obligațiunile municipale sunt titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale și de alte organisme guvernamentale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică.

  Obligațiunile internaționale sunt obligațiuni emise într-un anumit stat de către entități din afara statului respectiv. Drepturile aferente deținerilor de acțiuni drepturi de preferință și drepturi de alocare. Drepturile de preferință sunt instrumente financiare care conferă acționarilor dreptul de a subscrie acțiuni nou emise înainte ca respectivele acțiuni să fie oferite spre subscriere altor acționari sau unor părți terțe.

  Drepturile de preferință sunt tranzacționate separat de acțiunile pe care acționarii au dreptul să le subscrie.

  Drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile emise pe termen scurt și care atestă dreptul deținătorului de a primi acțiuni în momentul în care acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe piața de capital.

  Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, constituind împrumuturile statului pe diferite termene scurt, mediu sau lung , în monedă națională sau în valută, fiind purtătoare sau nu de dobândă. Prin intermediul acestor instrumente financiare, statul contracarează un împrumut pentru finanțarea diferitelor proiecte proprii, a deficitului bugetului de stat, a datoriei publice, pentru susținerea balanței de plăți sau pentru consolidarea rezervei valutare.

  Titlurile de participare de tipul unităților de fond sau acțiunilor sunt instrumente financiare emise de organisme de plasament colectiv OPC , la un preț stabilit în funcție de valoarea activului net al organismului respectiv. Instrumente financiare derivate sunt contracte financiare a căror valoare este determinată de fluctuațiile activului suport care poate fi o acțiune, un indice bursier, rata dobânzii, rata de schimb etc.

  Aceste instrumente pot fi utilizate pentru a administra riscurile, pentru a reduce costurile sau pentru a maximiza profitul. Instrumentele financiare derivate utilizate cel mai frecvent sunt contractele futures și opțiunile.

  Contractele futures și opțiunile sunt contracte standardizate care se referă la cumpărarea sau vânzarea unui anumit activ suport la o dată viitoare stabilită și la un preț prestabilit. Data viitoare este denumită data livrării sau data decontării finale. Prețul prestabilit se numește prețul futures. Prețul activului suport la data livrării se numește preț de decontare.

  Linkuri utile. Business Magazin. Ziarul Financiar. Anuare e-paper. Anuar Energie Martie Anuar Deloitte Top 1. Supliment Branduri Româneşti După Afaceri Premium. Martie Ianuarie-Februarie Anuar ZF Top 1. Supliment Industria Alimentară Supliment Kazahstan Supliment Liga CEO. Tăriceanu îi dă lecţii de liberalism lui Cîţu Proiect de lege pentru încurajarea lecturii, depus în Parlament Vlad Voiculescu, atacat de un liberal: Nu vă interesează sistemul sanitar românesc, ci doar imaginea.

  Echinocţiu de primăvară , debutul primăverii astronomice. Când se schimbă ora Niciodată nu este prea târziu: Un veteran de 96 de ani a primit diplomă de absolvire a liceului la 80 de ani după ce a renunţat la şcoală pentru a lupta în Al Doilea Război Mondial.

  Superbogaţii planetei s-au săturat de clasicele destinaţii de călătorie. Este incredibil pe ce cheltuie ei acum milioane de dolari Idei dulci de afaceri: cum poţi să lansezi un business cu ciocolată în România şi în cât timp poate acesta să devină profitabil. Productivitatea reprezintă eficienţa, randamentul sau rodnicia cu care sunt combinaţi şi utilizaţi factorii de producţie în activitatea de obţinere a bunurilor şi serviciilor. Randamentul factorilor de producţie se apreciază cu ajutorul nivelului productivităţii.

  Nivelul şi evoluţia productivităţii depind de numeroase împrejurări economice şi extraeconomice, cum ar fi:. Productivitatea globală exprimă eficienţa agregată a tuturor factorilor de producţie implicaţi în obţinerea unui rezultat şi se poate calcula ca productivitate globală medie:. Nivelul productivităţii parţiale se exprimă tot prin productivitate medie şi productivitate marginală , dar redate pentru fiecare factor de producţie pentru care vrem să o calculăm în parte.

  Productivitatea medie exprimă eficienţa medie obţinută prin utilizarea fiecărui factor de producţie în parte. Productivitatea muncii WmL arată eficienţa medie prin care este consumat factorul muncă.

  Productivitatea medie a pământului WmP arată eficienţa medie cu care este utilizat factorul pământ şi se calculează ca un raport între rezultatele obţinute Q şi suprafaţa totală de teren P folosită pentru obţinerea producţiei respective:.

  Productivitatea medie a capitalului WmK arată eficienţa medie cu care este utilizat factorul capital şi se calculează ca un raport între rezultatele obţinute Q şi capitatul tehnic utilizat Kt :. Productivitatea marginală exprimă eficienţa obţinută prin modificarea cu o unitate a unuia, mai multora sau a tuturor factorilor de producţie. Productivitatea marginală a muncii WLmg exprimă eficienţa ultimei unităţi de muncă implicată în activitatea economică.

  Productivitatea marginală a muncii se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia cantităţii de muncă ΔL utilizată prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie muncă, după relaţia:. Productivitatea marginală a capitalului exprimă eficienţa ultimei unităţi de capital tehnic atras şi utilizat în activitatea economică. Productivitatea marginală a capitalului tehnic se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia cantităţii de capital tehnic ΔKt utilizat prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie capital, după relaţia:.

  Productivitatea marginală a pământului exprimă eficienţa ultimei unităţi de teren ha, ar, mp atrase şi utilizate în activitatea economică.

  Productivitatea marginală a pământului se determină ca un raport între variaţia absolută a producţiei ΔQ şi variaţia absolută a suprafeţei de teren ΔP utilizate prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie pământ, după relaţia.

  Combinarea factorilor de producţie este un proces tehnico-economic de unire a acestora în vederea obţinerii de bunuri economice, în condiţii de eficienţă maximă.

  Latura tehnică are în vedere unirea factorilor de producţie specifici şi complementaritatea acestora. Latura economică vizează maximizarea profitului. Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de un agent economic cu producerea şi.

  Costul este expresia valorică a consumului de factori de producţie efectuat de întreprinzător în fiecare ciclu de producţie.

  Activitatea economică este eficientă atunci când costurile de producţie sunt mai mici decât veniturile obţinute din vânzarea producţiei. Consumul de capital fix se exprimă numai valoric, prin amortizare. Consumul de capital circulant este pus în evidenţă atât fizic kg, tone, metri - prin consum specific sau tehnologic - cât şi valoric u.

  Cheltuielile salariale ale firmei includ salariile lucrătorilor direct productivi salarii directe - Sd , ale personalului administrativ salarii indirecte - Si , contribuţiile pentru ajutorul de şomaj şi asigurările sociale CAS. Consumul factorului pământ este pus în evidenţă numai valoric, fie prin suma necesară cumpărării acestuia, fie prin sumele plătite pentru utilizare arendă. Costul este o parte componentă a preţului P de vânzare a produsului, permiţând producătorului să-şi recupereze cheltuielile suportate şi să obţină un câştig.

  Costurile globale reprezintă toate cheltuielile necesare obţinerii unui volum dat al producţiei unui bun sau. Costul global fix CF cuprinde costurile care, pe termen scurt, nu se modifică în funcţie de volumul producţiei: amortizarea capitalului fix, dobânzile, taxele, impozitele, salariile indirecte, chiria, întreţinerea, iluminatul şi încălzitul spaţiilor de producţie, asigurările, telefonul. Aceste costuri sunt suportate de firmă, chiar dacă producţia este zero.

  Costul global variabil CV cuprinde costurile care se modifică în funcţie de volumul producţiei: cheltuieli cu materii prime, materiale auxiliare, energia şi combustibilul pentru producţie, apa tehnologică, salarii directe. Costurile variabile evoluează în acelaşi sens cu producţia, dar nu strict proporţional. Costurile medii unitare reprezintă cheltuielile pe unitate de produs sau serviciu.

  Costul fix mediu CFM reprezintă costul fix suportat de fiecare unitate de produs şi se determină ca un raport între costul fix global CF şi volumul producţiei Q :. Costul variabil mediu CVM reprezintă costul variabil suportat pentru fiecare unitate de produs şi se determină raportând costul variabil global CV la volumul producţiei Q. Mărimea şi dinamica sa depinde atât de evoluţia costului variabil, cât şi a producţiei.

  Costul total mediu CTM reprezintă costul total suportat de fiecare unitate de producţie şi se determină ca un raport între costul total global CT şi producţia obţinută. Costul marginal Cmg reprezintă sporul de cheltuieli totale determinat de creşterea producţiei cu o unitate şi se determină ca un raport între variaţia costurilor totale ΔCT şi variaţia producţiei ΔQ. Cunoaşterea nivelului şi a evoluţiei costului marginal are o importanţă deosebită în fundamentarea deciziilor producătorului privind stabilirea nivelului optim al producţiei, deci în vederea maximizării profitului.

  Veniturile realizate în activitatea economică sunt distribuite posesorilor de factori de producţie care au participat la obţinerea rezultatelor. În înţelesul comun al termenului, profitul constă în diferenţa dintre aceste venituri şi costurile de producţie. Profitul , în sens larg, poate fi identificat cu orice câştig , beneficiu, avantaj bănesc.

  În sens restrâns, profitul este un venit net obţinut de întreprinzător antreprenor , ca posesor al factorului de producţie capital, utilizat într-o activitate economică. Profitul reprezintă o sumă globală, ale cărui componente pot fi diferenţiate după mai multe criterii :. Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care agenţii economici o aduc pe piaţă într-o anumită perioadă şi la un anumit preţ.

  La baza formării ofertei pe piaţă stau resursele şi factorii de producţie. Pentru ca acesta să poată satisface nevoile şi dorinţele consumatorilor este nevoie de activitate economică prin care să fie transformate în bunuri şi servicii. Producătorii au un comportament diferenţiat , care este influenţat de:.

  Cantitatea oferită nu se confundă cu cantitatea vândută. Cantitatea oferită reprezintă tot ceea ce producătorul întenţionează să vândă, iar cantitatea vândută reprezintă acea cantitate pentru care producătorul reuşeşte să găsească cumpărători.

  Cantitatea vândută efectiv este în strictă dependenţă de nivelul cantităţii cerute pe piaţă. Legea ofertei redă raportul de determinare directă între modificarea mărimii preţului unitar al unui bun şi modificarea cantităţii oferite din bunul respectiv.

  Considerând următoarea creştere conjuncturală a preţului unei reviste, vom observa o variaţie a tirajului acesteia pe care o prezentăm în tabelul următor:. Piaţa este locul unde se intâlnesc cumpărătorii şi vânzătorii diferitelor bunuri şi servicii locul unde se realizează schimburile. Mecanismul concurenţial are efecte benefice atât asupra producătorilor cât şi asupra consumatorilor.

  Piaţa cu concurenţă perfectă presupune existenţa unui număr foarte mare de producători care acţionează independent. Este cea mai aproape de realitate, deoarece concurenţa perfectă rămâne doar ca un model ideal. Banii - Reprezintă ansamblul mijloacelor de plata utilizate în tranzacţii.

  Piaţa monetară este locul unde se confruntă cererea şi oferta de monedă, în funcţie de preţul ei rata. Echilibrul pietei monetare - Piaţa monetară se află in echilibru atunci când oferta de bani este egală cu. Cat de multi bani sunt necesari pentru tranzactionarea unei cantitati de Sistemul bancar financiar este format din ansamblul de instituţii care gestionează instrumentele monetare şi influenţează economia prin intermediul monedei băncile, casele de economii, societăţile de asigurare.

  In sens restrâns, dobânda este suma de bani care revine creditorului pentru folosirea împrumutului de. Masa dobânzii poate fi calculată în două moduri:. Câştigul băncii Cb rezultă din diferenţa dintre dobânda încasată Dî la creditele acordate şi dobânda plătită deponenţilor Dpl :. Crestere masei monetare poate fi sănătoasă, fără să producă inflaţie, dacă este însoţită de creşterea cantităţii de bunuri şi servicii supuse vânzării şi invers.

  Piaţa capitalurilor este un spaţiu economic în care se întâlnesc cererea şi oferta de titluri de valoare acţiuni şi obligaţiuni ; reprezintă ansamblul operaţiilor de vânzare-cumpărare a activelor financiare pe termen mediu şi lung.

  Obiectul tranzacţiilor pe piaţa capitalurilor este reprezentat de activele financiare pe termen mediu şi. Piaţa financiară primară cuprinde emisiunea şi plasarea de titluri noi: emitenţii de titluri — vânzătorii- urmăresc obţinerea de capital bănesc, iar posesorii de economii- cumpărători- urmăresc plasarea acestora devenind investitori.

  Operaţile se derulează prin intermediul băncilor. Piaţa financiară secundară cuprinde ansamblul tranzacţiilor cu titluri emise anterior. Tranzacţiile: au loc la bursa de valori; se realizează prin intermediul agenţilor de schimb brokeri ; au ca problemă fundamentală formarea preţului cotaţie, cursul titlurilor care diferă de valoarea nominală a acestora. Bursa de Valori Bucureşti permite accesul la realizarea tranzacţiilor potrivit unor criterii de performanţă economică.

  Piaţa muncii reprezintă ansamblul relaţiilor dintre purtătorii cererii şi ofertei de muncă prin care se stabilesc condiţiile de angajare a salariaţilor şi mărimea salariilor ce se consemnează într-un act oficial numit contract de muncă.

  Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată ce se formează la un moment dat într-o economie de piaţă. Factorii care influenţează cererea de muncă : Dezvoltarea economico — socială ; Cheltuielile cu salarizarea forţei de muncă ; Progresul tehnic şi investiţiile de capital;Durata muncii ; Intervenţia sindicatelor ; Substituirea factorului muncă. Oferta de muncă reprezintă volumul de muncă ce poate fi depus de populaţia unei ţări, în condiţii. Factorii care influenţează oferta de muncă: Nevoia de subzistenţă a salariatului şi a familiei sale ; Dinamica salariului; Natura muncii prestate; Condiţiile de muncă; Satisfacţia oferită de munca depusă; Posibilităţile de migrare a forţei de muncă:.

  Pentru contribuţia sa la realizarea muncii ca factor de producţie, posesorul forţei de muncă primeşte o sumă de bani denumită salariu. Salariul poate fi privit dintr-o dublă perspectivă: ca şi cost, dar şi ca venit. Salariu minim garantat legal se stabileşte la nivelul costului muncii, corespunzător unui anumit nivel al dezvoltării economico-sociale a ţării respective.

  Limita minimă a salariului restricţionează angajatorul şi trebuie să asigure angajatului minimul de subzistenţă. Factorii de care depind mărimea şi dinamica salariului sunt: gradul de dezvoltare economică a ţării, natura activităţii desfăşurate, nivelul pregătirii profesionale şi aptitudinile lucrătorilor si altii.

  Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează. Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu.

  Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară.

  Avem tendinţa să devenim asociaţie de tip B, ceea ce presupune mai multe calcule în activitate, de aceea vrem să vedem ce strategii au alţi administratori, cum lucrează ei cu restanţierii sau cum îşi câştigă clienţii noi.

  În timpul trimestrului se mai întâmplă să avem restanţieri la împrumuturi, însă la sfârşitul anului totul este în regulă. Chiar dacă suntem o asociaţie mică, debitorii noştri au o disciplină financiară destul de înaltă. În raion, desigur că sunt mai multe filiale ale băncilor, însă oamenii nu pot contracta credite din cauza gajului, spre exemplu, sau că trebuie să demonstreze un salariu oficial.

  Ea susţine că asociaţia la care activează are un portofoliu de împrumut în valoare de mii de lei, însă în anii de până la criza financiară, acesta a fost şi de un milion de lei.

  Momentan, AEÎ Caracui-Har poate satisface şi cereri pe termen lung, cu o creditare de aproximativ de mii de lei. În viziunea lui Eduard Balan, asociaţiile au nevoie de surse pe termen lung dacă tind să acorde împrumuturi pe termen lung.

  Însă, mai există un factor — majoritatea depunătorilor de economii fie semnează un acord adiţional, fie prelungesc contractele pentru depunerile de economii şi foarte puţini dintre ei îşi retrag depunerile la scadenţă. Acest lucru îl fac acum şi băncile prin promovarea creditelor ipotecare la un termen de 25 de ani, iar depunerile de la aceste instituţii financiare sunt pe o perioadă medie de la un an la doi ani. Dacă băncile au siguranţa că aceste depuneri vor fi prelungite şi le vor avea pe o perioadă atât de îndelungată, atunci şi asociaţiile pot acorda cu încredere împrumuturi pe un termen de până la cinci ani.

  Totuşi, opţiunea de atragere a surselor pe termen lung o au mai mult asociaţiile de tip B, întrucât atrag depuneri de economii, cele de tip A fiind limitate în acţiuni. Pe de altă parte, sistemul AEÎ poate fi considerat unul credibil.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *