Model actiune nerambursare împrumut

By | Monday, May 3, 2021

Navigare

 • Explicaţii teoretice
 • Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului
 • Model Acţiune în pretenţii nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului
 • Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar
 • Explicaţii teoretice

  În final, cele două contracte au fost un pretext care a permis transferarea activelor societăţii, la societatea nou înfiinţată, păstorită de pârâtul Chiriţoiu Alexandru. Sunt îndeplinite şi condiţiile din punct de vedere al creditorului, actul poate fi atacat doar de creditorii a căror creanţă e anterioară actului atacat. În speţă creanţa era certă şi lichidă la data perfctării actului, dar nu era exigibilă în întregime. În cazul obligaţiilor cu termen, creditorii pot exercita acţiunea pauliană.

  Condiţiile din punct de vedere al debitorului şi terţului, sunt de asemenea, îndeplinite. Debitorul a încheiat actele în frauda creditorilor, pentru a sustrage activele de la urmărire, punându-le la adăpost prin executarea silită efectuată, având concursul pârâtului Taşcă Georgică. Ori, relaţiile contractuale trebuie să se bazeze pe buna credinţă, pentru că în absenţa unei moralizări ar involua într-un haos generalizat.

  Întrucât motivele de recurs au vizat doar primul capătul de cerere, nu pot fi analizate şi celelalte. Oricum, situaţia este atipică, întrucât în prezent e declanşată procedura colectivă de lichidare, ce suspendă orice executare individuală, astfel încât reîntoarcerea bunurilor va profita tuturor. Nume Email.

  Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Acţiune pauliană. ÎMprumut încheiat formal pentru achitarea altor debite. Executarea silită a obligaţiilor din contractul de împrumut cu garanţie imobiliară şi mobiliară şi adjudecarea tuturor Categorie: Jurisprudenţă şi speţe de drept civil III.

  Comentarii despre Acţiune pauliană. Executarea silită a obligaţiilor din contractul de împrumut cu garanţie imobiliară şi mobiliară şi adjudecarea tuturor Nume Email Anunţă-mă dacă apar comentarii noi Comentează. Civilă Vechiul Cod de Proc. Penală Vechiul Cod de Proc. Inadmisibilitatea acţiunii în revendicare după apariţia Legii nr.

  Respectarea regulii unanimităţii în promovarea acţiunii în revendicare. Titlul în baza căruia imobilul a trecut în proprietatea statului. Aprecierea acestuia. Model Acțiune pentru revocarea donației 19 septembrie Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar 19 septembrie Categories ~ Modele cereri, contracte.

  Motivele acțiunii: În fapt, subsemnatul am dat pârâtului la data de. Articole recente. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în [27] Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [28] Domnului Preşedinte al Judecătoriei Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă scrisă de mână. Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez.

  Home Articole, Modele Contracte, Jurisprudență ~ Modele cereri, contracte Model Acţiune în pretenţii nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului.

  Contract vanzare cumparare - Bun 5 noiembrie Model Acțiune înființare fundație 2 noiembrie Model Acţiune în pretenţii nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului 1 noiembrie

  Model actiune nerambursare împrumut

  Situaţia din speţă este însă particulară. Împrumutul a fost încheiat formal pentru acoperirea unei datorii, scopul real fiind transferarea activelor la societatea concurentă înfiinţată de fiica şi cumnatul administratorului.

  Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub nr. În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că este creditorul pârâtei S.

  Chiriţoiu Alexandru care în conformitate cu convenţia nr. S-a mai arătat că prin această înstrăinare reclamantul a sufertit un prejudiciu actual şi personal , datorită faptului că pârâta prin asociatul unic şi adminstratorul ei şi-a provocat starea de insolvabilitate. Reclamantul a mai arătat că există complicitate la frauda din partea pârâtului Taşcă Georgică , care a cunoscut existenţa creanţei reclamantului şi-a achiziţionat bunurile imobile şi imobile, tocmai pentru a zădărnici încasarea ei.

  Pentru aceste motive reclamanta a solicitat desfiinţarea contractelor atacate urmând ca bunurile mobile şi imobile să revină în patrimoniul debitoarei şi a debitorului pentru a putea fi urmărite în vederea executării creanţei. La termenul din Pârâţii Chiriţoiu Alexandru şi Taşcă Georgică legal citaţi au formulat întâmpinare prin care au solicitat instanţei: -să se constate că Chiriţoiu nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

  S-a mai arătat că nu sunt întrunite condiţiile pentru promovare unei acţiuni pauliene în sensul că nu există nici un prejudiciu adus creditorului. Banii împrumutaţi de la pârâtul Taşcă Georgică au fost folosiţi pentru achitarea împrumutului bancar-purtător de dobânzi că la momentul repectiv se credea că se va putea redresa activitatea SC Matcud Prodcom SRL. În situaţia în care nu s-ar fi încheiat actele a căror desfiinţare se solicită, executarea silită asupra bunurilor s-ar fi făcut de banca creduitoare, iar situaţia reclamantului nu s-ar fi schimbat.

  În drept pârâţii şi-au întemeiat întâmpinarea pe disp. Prin sentinţa civilă nr. Acţiunea formulată împotriva pârâtului Chiriţoiu Alexandru a fost respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Contestaţia la executare a fost respinsă ca fiind tardiv formulată. S-a reţinut în motivarea hotărârii că pârâtul Chiriţoiu Alexandru a încheiat cele două contracte de garanţie mobiliară şi imobiliară în calitatea sa de administrator al SC Matcud Prodcom SRL Tecuci şi nu în nume propriu, motiv pentru care excepţia calităţii procesuale pasive a fost admisă.

  S-a considerat că, contestaţia la executare putea fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării sau de la data predării silite a bunului întrucât reclamantul a invocat un drept de proprietate asupra bunului urmărit.

  Întrucât actul de adjudecare a fost emis la data de S-a reţinut ,de asemenea, că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare admiterii acţiunii pauliene. Reclamantul nu a dovedit că a încercat executarea debitorului Chiriţoiu Alexandru ori că acesta nu a respectat clauza de la lit. Nu s-a dovedit că contractul de împrumut ar fi creat debitorului un prejudiciu , reaua credinţă a reprezentantului SC Matcud Prodcom SRL sau complicitate la fraudă a terţului.

  Prin decizia civilă nr. Instanţa a reţinut în esenţă că debitorul, poate contracta valabil alte datorii fără ca acestea să poată fi atacate pe calea acţiunii pauliene. Împotriva acestei decizii a promovat recurs reclamantul Mihalachi Panaite care a criticat decizia pronunţată în apel, în principal, sub următoarele aspecte: 1. Instanţa a interpretat greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, fiind incidente disp.

  Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. În dezvoltarea acestui motiv recurentul a suusţinut , în esenţă , că sunt îndeplinite condiţiile prev.

  Subsemnatul [2] nume Subscrisa [6] denumirea În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri [19] În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică [22] , cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.

  În cadrul probei cu expertiză în specialitatea Solicităm judecarea cauzei, în lipsă [25] , în conformitate cu art. În conformitate cu art. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în [27] Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [28] Semnătura reclamantului,. Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez.

  Model Acțiune în regres 19 septembrie Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză 19 septembrie

  Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului

  Model Acţiune în pretenţii nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului 1 noiembrie Categories ~ Modele cereri, contracte. Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului Sediul materiei: Art.

  Instanţa [1] Domnule Preşedinte, Subsemnatul [2] nume Data, Semnătura [33] Domnului Preşedinte al Judecătoriei Teritorial este competentă instanţa de la domiciliul sau sediul pârâtului, sau, dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, instanţa în a cărei circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă pârâtul nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscută, instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori reprezentanţa, după caz.

  Este competentă şi instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei. Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. Reclamant este comisionarul. Se va arăta că între părţi s-a încheiat un contract de comision şi, deşi comisionarul a a executat mandatul încredinţat de comitent, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a comisionului.

  În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită 19 septembrie Model Acțiune pentru revocarea donației 19 septembrie Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar 19 septembrie Cele legale sunt stabilite prin lege, iar cele convenţionale sunt stabilite de către părţi art.

  Dobânda la dobândă este interzisă. O formă a acestui contract îl constituie creditul pe care statul îl acordă cetăţenilor interesaţi şi care îndeplinesc condiţiile legii în scopul construirii de locuinţe proprietate personală. Prin urmare, aceste credite au afecţiune specială şi se subordonează unor condiţii speciale, a căror nerespectare face ca împrumutul să fie anulabil, iar împrumutatul să fie obligat să restituie împrumutul şi, în plus, penalizările calculate la valoarea creditului şi de la data când s-a acordat împrumutul.

  Sunt aplicabile dispoziţiile art. Se redactează în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus un exemplar pentru instanţă şi se adresează judecătoriei în circumscripţia căreia domiciliază pârâtul. Cererea se timbrează la valoarea bunurilor a căror restituire se cere sau la valoarea sumei a cărei plată se solicită.

  Nume Email. Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Model de acţiune restituire împrumut Categorie: Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte.

  Comentarii despre Model de acţiune restituire împrumut Nume Email Anunţă-mă dacă apar comentarii noi Comentează.

  Model Acţiune în pretenţii nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului

  Model actiune nerambursare împrumut

  Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar 19 septembrie Categories ~ Modele cereri, contracte. Motivele acțiunii: În fapt, subsemnatul am dat pârâtului la data de. Articole recente. Lasă un răspuns Anulează răspunsul Adresa ta de email nu va fi publicată. Subsemnatul [2] nume Subscrisa [6] denumirea În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.

  În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri [19] În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică [22] , cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.

  În cadrul probei cu expertiză în specialitatea Solicităm judecarea cauzei, în lipsă [25] , în conformitate cu art. În conformitate cu art. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în [27] Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [28] Astfel, potrivit convenţiei încheiate la data de Pârâtul Chiriţoiu Alexandru s-a obligat că până la achitarea sumei negociate să nu înstrăineze bunurile firmei, putând doar să le ipotecheze la bancă lit.

  Pentru a eluda această obligaţie, pârâtul Chiriţoiu Alexandru în înţelegere cu pârâtul Taşcă Georgică cumnatul său cu inteligenţă şi abilitate au conceput o strategie prin care, în final, tot activul pârâtei SC Matcud Prodcom SRL Tecuci, a ajuns la societatea SC Echiden SRL Tecuci, ai căror asociaţi sunt fiica, ginerele şi ulterior şi cumnatul Taşcă Georgică, iar pârâtul Chiriţoiu Alexandru, este administrator,,temporar,,.

  În realitate, aşa cum rezultă din informaţiile furnizate de ORC este chiar administratorul firmei. Scenariul a fost următorul:la data de Suma a fost utilizată pentru achitarea unui împrumut bancar. Ulterior, pârâtul Taşcă Georgică procedează la executarea silită a celor două contracte, astfel încât la data de Ulterior, la data de La data de 6 mai s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a falimentului socieţăţii S.

  Matcud Prodcom SRL ce avea datorii impresionante la bugetul statului, precum şi la alte societăţi comerciale. Instanţele de fond şi apel nu au apreciat întrunite condiţiile prev. În speţă, sunt întrunite condiţiile prev. E adevărat că unele acte, chiar dacă îndeplinesc toate condiţiile generale ale acţiunii pauliene, nu pot fi atacate de către creditor.

  Printre acestea şi contractarea unor noi obligaţii. În principiu, se admite că debitorul poate contracta în mod valabil noi datorii, deşi în acest mod îşi agravează insolvabilitatea, fără ca cestea să poată fi contestate de creditorii anteriori. În speţă, însă contractul de împrumut este evident că nu a fost încheiat decât formal pentru acoperirea altor datorii.

  În final, cele două contracte au fost un pretext care a permis transferarea activelor societăţii, la societatea nou înfiinţată, păstorită de pârâtul Chiriţoiu Alexandru. Sunt îndeplinite şi condiţiile din punct de vedere al creditorului, actul poate fi atacat doar de creditorii a căror creanţă e anterioară actului atacat. În speţă creanţa era certă şi lichidă la data perfctării actului, dar nu era exigibilă în întregime.

  În cazul obligaţiilor cu termen, creditorii pot exercita acţiunea pauliană. Condiţiile din punct de vedere al debitorului şi terţului, sunt de asemenea, îndeplinite. Debitorul a încheiat actele în frauda creditorilor, pentru a sustrage activele de la urmărire, punându-le la adăpost prin executarea silită efectuată, având concursul pârâtului Taşcă Georgică.

  Ori, relaţiile contractuale trebuie să se bazeze pe buna credinţă, pentru că în absenţa unei moralizări ar involua într-un haos generalizat. Întrucât motivele de recurs au vizat doar primul capătul de cerere, nu pot fi analizate şi celelalte. Oricum, situaţia este atipică, întrucât în prezent e declanşată procedura colectivă de lichidare, ce suspendă orice executare individuală, astfel încât reîntoarcerea bunurilor va profita tuturor.

  Nume Email. Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii.

  Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar

  Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Model Acțiune în regres 19 septembrie Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză 19 septembrie Model Acțiune în repetiție 19 septembrie Categories ~ Modele cereri, contracte. Motivele acțiunii: În fapt, la data de. Subsemnatul [2] nume Subscrisa [6] denumirea În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri [19] În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică [22] , cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.

  În cadrul probei cu expertiză în specialitatea Solicităm judecarea cauzei, în lipsă [25] , în conformitate cu art. În conformitate cu art. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în [27] Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [28] În realitate, aşa cum rezultă din informaţiile furnizate de ORC este chiar administratorul firmei.

  Scenariul a fost următorul:la data de Suma a fost utilizată pentru achitarea unui împrumut bancar. Ulterior, pârâtul Taşcă Georgică procedează la executarea silită a celor două contracte, astfel încât la data de Ulterior, la data de La data de 6 mai s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a falimentului socieţăţii S.

  Matcud Prodcom SRL ce avea datorii impresionante la bugetul statului, precum şi la alte societăţi comerciale. Instanţele de fond şi apel nu au apreciat întrunite condiţiile prev. În speţă, sunt întrunite condiţiile prev. E adevărat că unele acte, chiar dacă îndeplinesc toate condiţiile generale ale acţiunii pauliene, nu pot fi atacate de către creditor.

  Printre acestea şi contractarea unor noi obligaţii. În principiu, se admite că debitorul poate contracta în mod valabil noi datorii, deşi în acest mod îşi agravează insolvabilitatea, fără ca cestea să poată fi contestate de creditorii anteriori. În speţă, însă contractul de împrumut este evident că nu a fost încheiat decât formal pentru acoperirea altor datorii.

  În final, cele două contracte au fost un pretext care a permis transferarea activelor societăţii, la societatea nou înfiinţată, păstorită de pârâtul Chiriţoiu Alexandru. Sunt îndeplinite şi condiţiile din punct de vedere al creditorului, actul poate fi atacat doar de creditorii a căror creanţă e anterioară actului atacat. În speţă creanţa era certă şi lichidă la data perfctării actului, dar nu era exigibilă în întregime.

  În cazul obligaţiilor cu termen, creditorii pot exercita acţiunea pauliană. Condiţiile din punct de vedere al debitorului şi terţului, sunt de asemenea, îndeplinite. Debitorul a încheiat actele în frauda creditorilor, pentru a sustrage activele de la urmărire, punându-le la adăpost prin executarea silită efectuată, având concursul pârâtului Taşcă Georgică.

  Ori, relaţiile contractuale trebuie să se bazeze pe buna credinţă, pentru că în absenţa unei moralizări ar involua într-un haos generalizat. Întrucât motivele de recurs au vizat doar primul capătul de cerere, nu pot fi analizate şi celelalte. Oricum, situaţia este atipică, întrucât în prezent e declanşată procedura colectivă de lichidare, ce suspendă orice executare individuală, astfel încât reîntoarcerea bunurilor va profita tuturor.

  Nume Email. Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii.

  Pârâţii Chiriţoiu Alexandru şi Taşcă Georgică legal citaţi au formulat întâmpinare prin care au solicitat instanţei: -să se constate că Chiriţoiu nu are calitate procesuală pasivă în cauză. S-a mai arătat că nu sunt întrunite condiţiile pentru promovare unei acţiuni pauliene în sensul că nu există nici un prejudiciu adus creditorului. Banii împrumutaţi de la pârâtul Taşcă Georgică au fost folosiţi pentru achitarea împrumutului bancar-purtător de dobânzi că la momentul repectiv se credea că se va putea redresa activitatea SC Matcud Prodcom SRL.

  În situaţia în care nu s-ar fi încheiat actele a căror desfiinţare se solicită, executarea silită asupra bunurilor s-ar fi făcut de banca creduitoare, iar situaţia reclamantului nu s-ar fi schimbat. În drept pârâţii şi-au întemeiat întâmpinarea pe disp. Prin sentinţa civilă nr.

  Acţiunea formulată împotriva pârâtului Chiriţoiu Alexandru a fost respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Contestaţia la executare a fost respinsă ca fiind tardiv formulată. S-a reţinut în motivarea hotărârii că pârâtul Chiriţoiu Alexandru a încheiat cele două contracte de garanţie mobiliară şi imobiliară în calitatea sa de administrator al SC Matcud Prodcom SRL Tecuci şi nu în nume propriu, motiv pentru care excepţia calităţii procesuale pasive a fost admisă.

  S-a considerat că, contestaţia la executare putea fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării sau de la data predării silite a bunului întrucât reclamantul a invocat un drept de proprietate asupra bunului urmărit.

  Întrucât actul de adjudecare a fost emis la data de S-a reţinut ,de asemenea, că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare admiterii acţiunii pauliene. Reclamantul nu a dovedit că a încercat executarea debitorului Chiriţoiu Alexandru ori că acesta nu a respectat clauza de la lit. Nu s-a dovedit că contractul de împrumut ar fi creat debitorului un prejudiciu , reaua credinţă a reprezentantului SC Matcud Prodcom SRL sau complicitate la fraudă a terţului.

  Prin decizia civilă nr. Instanţa a reţinut în esenţă că debitorul, poate contracta valabil alte datorii fără ca acestea să poată fi atacate pe calea acţiunii pauliene. Împotriva acestei decizii a promovat recurs reclamantul Mihalachi Panaite care a criticat decizia pronunţată în apel, în principal, sub următoarele aspecte: 1.

  Instanţa a interpretat greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, fiind incidente disp. Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.

  În dezvoltarea acestui motiv recurentul a suusţinut , în esenţă , că sunt îndeplinite condiţiile prev. Apreciază că e evidentă intenţia intimatului de producere a unui prejudiciu recurentului prin crearea unei stări de insolvabilitate, precum şi înţelegerea frauduloasă dintre acesta şi Taşcă Georgică. Analizând decizia prin prisma motivului de recurs, instanţa apreciază că acesta este fondat din considerentele ce se vor arăta în continuare: Instanţele de fond şi de apel au pronunţat hotărâri cu aplicarea şi interpretarea greşită a disp.

  Acţiunea pauliană reglementată de disp. Datorită unei analize rigide, trunchiate a acestor condiţii , fără raportare la ansamblul evenimentelor petrecute, ambele instanţe au pronunţat hotărâri ilegale.

  Astfel, potrivit convenţiei încheiate la data de Pârâtul Chiriţoiu Alexandru s-a obligat că până la achitarea sumei negociate să nu înstrăineze bunurile firmei, putând doar să le ipotecheze la bancă lit. Pentru a eluda această obligaţie, pârâtul Chiriţoiu Alexandru în înţelegere cu pârâtul Taşcă Georgică cumnatul său cu inteligenţă şi abilitate au conceput o strategie prin care , în final, tot activul pârâtei SC Matcud Prodcom SRL Tecuci, a ajuns la societatea SC Echiden SRL Tecuci, ai căror asociaţi sunt fiica, ginerele şi ulterior şi cumnatul Taşcă Georgică, iar pârâtul Chiriţoiu Alexandru, este administrator ,,temporar,,.

  În realitate, aşa cum rezultă din informaţiile furnizate de ORC este chiar administratorul firmei. Scenariul a fost următorul:la data de Nume Email.

  Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Model de acţiune restituire împrumut Categorie: Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte.

  Comentarii despre Model de acţiune restituire împrumut Nume Email Anunţă-mă dacă apar comentarii noi Comentează. Șalupa Rodica 15 Septembrie Bună ziua, am luat de la un țigan marfă în valoare de 50milioane bani vechi. Acum mă amenință și îmi cere să-i dau înapoi milioane vechi. Ce fel de chitanță de mână să formulez,că să nu mai mai șantazeze si amenințe cum face acum. Vă mulțumesc! Civilă Vechiul Cod de Proc. Penală Vechiul Cod de Proc.

  Model de cerere de chemare în judecată - acţiune în răspundere civilă delictuală Model de cerere de chemare în judecată - acţiune în răspunderea civilă contractuală Model de acţiune restituire împrumut Model de acţiune în constatare nulitate absolută şi anulare Model de acţiune în rezoluţiune Model de acţiune în reziliere Model de cerere pentru revocarea donaţiei.

  În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de chitanța din. Depun prezenta cerere, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului. Semnătura reclamantului,.

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *