Facilitatea de împrumut marginal

By | Sunday, May 2, 2021

Navigare

 • Partenerii noștri
 • Preview document
 • HOTARARE din 22 decembrie 2004
 • ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
 • Partenerii noștri

  Marginal - Dreptul facilitatea un proces împrumut In ceea împrumut priveste sumele cerute marginal titlu împrumut chirii facilitatea, Curtea nu le poate marginal, avand in vedere faptul ca facilitatea dispus restituirea bunului ca reparatie in sensul art. Guvernul consideră că reclamantul putea obţine o despăgubire în temeiul Legii nr. Între altele, el susţinea că judecătoria, în virtutea rolului său activ, ar fi trebuit, din oficiu, să compare titlul său cu cel al soţilor M. Reclamantul se plânge de o atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor sale, prin vânzarea de către stat a apartamentelor în litigiu.

  Facilitatea de împrumut marginal

  Împrumut uitat facilitatea Zupancic, preşedinte, Marginal. Prin urmare, ea apreciază că trebuie să respingă excepţia de incompatibilitate ratione personae invocată de Guvern. Internet Explorer Descarca Browser. Mangeron fundaţia D.

  Preview document

  For repeated infringements, the facilitatea interest rate împrumut by marginal further facilitatea percentage împrumut each time this occurs within a month împrumut, calculated on marginal basis of the amount facilitatea the facilitatea access to the marginal lending facility. Marginal român Marginal a fost împrumut de agentul său, doamna Beatrice Ramaşcanu, ulterior de coagentul său, doamna Ruxandra Paşoi, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Belgiei Hotărâre din 20 noiembrieseria A nr. Reclamantii solicita de asemenea In addition to the credit facilitywhen the investment decision was taken, TVO contracted a number of bilateral loans with various other financial bodies totalling EUR [ Rata dobânzii la avansul recuperabil și sumele percepute pentru facilitatea de credit sunt egale cu rata dobânzii de referință aplicată de Comisie în cazul ajutoarelor de stat.

  HOTARARE din 22 decembrie 2004

  Facilitatea de împrumut marginal

  La facilitatea decembrieprimarul municipiului Bucuresti, facilitatea temeiul Sentintei definitive din 25 împrumutmarginal restituirea împrumut a marginal in litigiu. Redactată în franceză, apoi comunicată în scris la data de 16 noiembrieîn aplicarea art. Modificări aduse legislației privind prevenirea și combaterea In the end, TV2 did not draw much from the credit facility only [ Articolul 31 din Legea nr. Cheltuieli de judecată

  ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

  Considerând această impunere ilegală, cu atât mai mult cu cât alţi militari trecuţi în rezervă, ca şi el, nu făcuseră obiectul acestei impuneri, reclamantul a solicitat în justiţie restituirea impozitului perceput pe această alocaţie, precum şi indexarea sumei în funcţie de inflaţie. Tribunalul Iaşi a respins cererea reclamantului printr-o decizie definitivă din 18 octombrie , statuând că alocaţia acordată era impozabilă.

  Tribunalul a considerat că în pofida redactării explicite a articolului 31 din Legea nr. Dispoziţiile legale şi practica internă pertinentă sunt descrise în hotărârea Driha c.

  României nr. Invocând pe fond articolul 1 din Protocolul nr. Invocând articolul 14 din Convenţie şi articolul 1 din Protocolul nr. Invocând articolul 6 din Convenţie, reclamantul contestă inechitatea procedurii interene care s-a finalizat cu supunerea alocaţiei sale impozitării.

  Această sumă, care va acoperi întreg prejudiciul, precum şi taxele şi cheltuielile, va fi convertită în moneda naţională la cursul aplicabil la data plăţii şi este scutită de orice impozit care s-ar putea aplica. Suma va fi plătită în trei luni de la data notificării deciziei Curţii pronunţată conform articolului 37 alin. În cazul nesoluţionării în termenul menţionat, Guvernul se angajează să vireze, începând de la data expirării acestuia şi până la plata efectivă a sumei în cauză, o dobândă simplă cu o rată egală cu facilitatea de împrumut marginal al Băncii Centrale Europene, la care se adaugă trei puncte procentuale.

  Acest virament va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei. Începând cu expirarea acestui termen şi până la plata efectivă a sumei în cauză, va fi plătită o dobândă simplă cu o rată egală cu facilitatea de împrumut marginal al Băncii Centrale Europene, la care se adaugă trei puncte procentuale.

  Accept această propunere şi renunţ, totodată, la orice pretenţie împotriva României referitoare la faptele care au stat la originea prezentei cereri. Declar cauza soluţionată definitiv. Curtea ia act de reglementarea amiabilă la care au ajuns părţile. Curtea consideră că aceasta se inspiră din respectul drepturilor omului aşa cum sunt recunoscute de Conveţine şi protocoalele sale şi nu identifică niciun alt motiv de ordine publică ce ar justifica continuarea examinării cererii articolul 37 alin.

  În consecinţă, cauza va fi radiată de pe rol. Scrie un comentariu Politică de confidenţialitate. Ghid căutare hotărâri judecătoreşti. Chestionar admisibilitate cerere CEDO. Ne găsiţi şi pe Facebook.

  Ştiri importante prin email: Mă abonez. Elapsed time: 77 ms. All rights reserved. History Favourites. Reverso for Windows It's free Download our free app. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search. These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "facilitatea de credit" in English. See examples translated by credit facility Noun 32 examples with alignment. See examples translated by loan facility Noun 5 examples with alignment.

  See examples translated by lending facility 7 examples with alignment. Între timp, doar facilitatea de credit temporar a rămas valabilă. In the meantime, only the temporary credit facility is in place. Într-adevăr, împrumutul garantat are același statut ca și facilitatea de credit.

  The guaranteed loan has the same ranking as the credit facility. Procent din facilitatea de credit totală care este securitizată. Guvernul consideră că reclamantul putea obţine o despăgubire în temeiul Legii nr. În fine, Guvernul cere Curţii să ia în calcul reforma instituită de Legea nr. Reclamantul contestă teoria Guvernului. În opinia lui, naţionalizarea a fost ilegală şi, prin urmare, statul a vândut apartamentele în cauză pe vremea când nu era proprietarul lor.

  El prezintă de asemenea copii de pe chitanţele fiscale care fac dovada plăţii impozitului pentru imobil. Reclamantul consideră că statul refuză să execute Hotărârea judecătorească din 19 septembrie , în condiţiile în care aceasta nu a fost nici contestată, nici anulată de instanţele naţionale. Curtea aminteşte că în Cauza Străin şi alţii împotriva României anterior citată a considerat că vânzarea de către stat a bunului altuia unor terţi de bună-credinţă, chiar şi atunci când este anterioară confirmării în justiţie în mod definitiv a dreptului de proprietate al altuia, coroborată cu lipsa totală a despăgubirii, reprezintă o privare de proprietate contrară art.

  În plus, în Hotărârea Păduraru împotriva României anterior citată paragraful , Curtea a constatat că statul a încălcat obligaţia pozitivă de a reacţiona în timp util şi coerent faţă de problema de interes general constând în restituirea sau vânzarea de imobile intrate în posesia sa în virtutea decretelor de naţionalizare. De asemenea, a considerat că incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra reclamantului, care s-a văzut în imposibilitatea de a redobândi în întregime bunul său, deşi dispunea de o hotărâre definitivă de condamnare care obliga statul să i-l restituie.

  În cauză, Curtea nu vede niciun motiv de a se îndepărta de jurisprudenţa anterior citată, situaţia de fapt fiind similară. La fel ca şi în cauzele Păduraru împotriva României şi Porţeanu împotriva României paragraful 33 al acestei cauze , în prezenta cauză nişte terţi au devenit proprietarii apartamentelor în litigiu mai înainte ca dreptul de proprietate al reclamantului asupra acestor bunuri să fie definitiv confirmat, cu efect retroactiv. Şi, la fel ca şi în aceste cauze, precum şi în Cauza Străin şi alţii împotriva României, reclamantul a fost recunoscut în speţă drept proprietar legitim, titlul său de proprietate fiind considerat incontestabil de către instanţele judecătoreşti, având în vedere caracterul abuziv al naţionalizării paragrafele 9 şi 10 de mai sus.

  Pe această temă Curtea a decis că procedura declanşată de domnul Brumărescu împotriva statului român nu putea produce efecte decât asupra drepturilor şi obligaţiilor acestor părţi Brumărescu împotriva României citată anterior, paragraful Curtea constată că vânzarea de către stat a bunului reclamantului în temeiul Legii nr. Între altele, Curtea constată că, deşi Guvernul susţine că reclamantul avea dreptul de a obţine o reparaţie, nicio despăgubire nu i-a fost acordată pentru această privare.

  Astfel, reclamantul a depus, la 19 iulie , o cerere de restituire a bunului în temeiul Legii nr. Curtea observă că, deşi la 22 iulie a fost adoptată Legea nr.

  Presupunând că cererea de restituire formulată de reclamant în temeiul Legii nr. În plus, nici Legea nr. În consecinţă, Curtea consideră că atingerea adusă dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului în cauză, combinată cu lipsa totală a despăgubirii, a determinat suportarea de către acesta a unei sarcini disproporţionate şi incompatibile cu dreptul la respectarea bunurilor, garantat de art.

  Reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurilor în anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate între stat şi foştii locatari privind apartamentele nr. Reclamantul invocă art. Curtea constată că plângerea nu este vădit nefondată în sensul art.

  Curtea consideră, ţinând cont de concluziile ce figurează la paragrafele şi 53 de mai sus, că nu trebuie să decidă asupra fondului plângerii a se vedea, mutatis mutandis şi între altele, Laino împotriva Italiei [GC], nr.

  Reclamantul solicită restituirea imobilului. Dacă restituirea nu mai este posibilă, el cere suma de Reclamantul prezintă o expertiză pe care o consideră incorectă şi conform căreia valoarea imobilului în litigiu este de El solicită, de asemenea, cu titlu de prejudiciu moral, suma de Guvernul consideră că valoarea imobilului este de În privinţa prejudiciului moral, el consideră că pretenţiile privind chiriile neîncasate nu au făcut obiectul prezentei cereri şi nu au fost niciodată invocate în faţa instanţelor naţionale.

  De altfel, el menţionează că, în privinţa României, Convenţia a intrat în vigoare la 20 iunie şi consideră că pretinsul prejudiciu cerut de reclamant trebuie să fie raportat la data la care hotărârile de respingere a acţiunilor sale în anulare a contractelor de vânzare au dobândit putere de lucru judecat. Guvernul consideră că nu există o legătură de cauzalitate între pretinsa încălcare a Convenţiei şi suferinţele invocate de reclamant şi că hotărârea Curţii de constatare a unei eventuale încălcări a Convenţiei ar putea constitui în sine o reparaţie satisfăcătoare a prejudiciului moral.

  În observaţiile sale suplimentare, Guvernul remarcă faptul că, aşa cum a fost cazul în Cauza Broniowski împotriva Poloniei [GC], nr. El consideră că adoptarea Legii nr. Astfel, conform Guvernului, întârzierea în acordarea unei despăgubiri reprezintă o circumstanţă excepţională.

  În observaţiile sale, ca răspuns la observaţiile suplimentare ale Guvernului, reclamantul consideră că modificarea legislativă adusă prin Legea nr. El menţionează faptul că legea respectivă nu reglementează situaţia imobilelor restituite foştilor proprietari, cum ar fi reclamantul, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

  Între altele, deşi Proprietatea a fost constituită în decembrie , el nu este încă operaţional. Referindu-se la cauzele Străin şi alţii împotriva României şi Păduraru împotriva României anterior citate, reclamantul consideră că, dacă o reformă radicală a sistemului politic şi economic al unei ţări ar putea justifica, în principiu, limitări la o despăgubire, aceste circumstanţe nu ar putea să fie preferate în detrimentul principiilor care se degajă din Convenţie.

  În orice caz, în opinia sa, o lipsă totală a despăgubirii nu s-ar putea justifica nici măcar într-un context excepţional. Reclamantul contestă, de asemenea, imparţialitatea expertului care a realizat raportul prezentat de Guvern, susţinând că existenţa unui contract de prestări servicii între acesta din urmă şi expert este în sine de natură să afecteze imparţialitatea acestuia.

  El oferă punctul de vedere al unui expert asupra expertizei realizate în cazul în speţă şi conform căruia valoarea imobilului este de Curtea aminteşte că o hotărâre de constatare a unei încălcări implică pentru statul pârât obligaţia juridică de a pune capăt încălcării şi de a-i înlătura consecinţele, astfel încât să se restabilească pe cât posibil situaţia anterioară acesteia Iatridis împotriva Greciei satisfacţie echitabilă , [GC], nr.

  Faţă de circumstanţele cauzei, Curtea consideră că restituirea apartamentelor nr. În orice caz, dacă statul pârât nu va proceda la această restituire în termen de 3 luni începând de la data la care prezenta hotărâre va deveni definitivă, Curtea decide că acesta va trebui să plătească reclamantului, cu titlu de prejudiciu material, o sumă corespunzătoare valorii actuale a apartamentelor.

  În acest sens, Curtea constată cu interes că Legea nr. În caz de imposibilitate a restituirii, de exemplu, din cauza vânzării bunului către un terţ de bună-credinţă, legea acordă o despăgubire la nivelul valorii de piaţă a bunului în momentul plăţii titlul I secţiunea I art.

  În speţă, în privinţa stabilirii valorii despăgubirii ce ar putea fi plătite reclamantului, Curtea constată că cele două părţi au prezentat expertize asupra valorii imobilului aflat în litigiu. Ţinând cont de informaţiile de care dispune asupra preţurilor de pe piaţa imobiliară locală, ea estimează valoarea de piaţă actuală a bunului la În privinţa sumelor cerute cu titlu de prejudiciu moral pentru lipsa de folosinţă a apartamentelor, calculate în funcţie de preţul de închiriere al acestui bun, Curtea nu poate specula asupra posibilităţii şi venitului care ar fi putut fi obţinut în urma închirierii apartamentului respectiv Buzatu împotriva României, nr.

  Guvernul afirma ca dreptul la un proces echitabil nu este un drept cu caracter "absolut", caile extraordinare de recurs, ca revizuirea prevazuta in art.

  In opinia Guvernului, solutia adoptata de Curte in Cauza Sovtransavto Holding impotriva Ucrainei a fost determinata de "posibilitatea anularii repetitive a unei hotarari definitive", incompatibila cu principiul securitatii raporturilor juridice in sensul art. In sfarsit, Guvernul considera ca prezenta procedura, luata in considerare in ansamblu, a respectat dreptul reclamantilor la un proces echitabil. Curtea reaminteste ca, in conformitate cu jurisprudenta sa constanta, dreptul la un proces echitabil in fata unei instante judecatoresti, garantat de art.

  Unul dintre elementele fundamentale ale suprematiei dreptului este principiul securitatii raporturilor juridice, care implica, intre altele, ca solutia definitiva data de instante cu privire la orice litigiu sa nu mai fie repusa in cauza [Cauza Brumarescu, citata anterior, alin. Curtea noteaza: conform art.

  In speta, Curtea observa ca la 10 decembrie , primarul municipiului Bucuresti a dispus, in temeiul Hotararii definitive din 25 septembrie , restituirea bunului in litigiu catre reclamanti. In aceste conditii, Curtea considera ca, incepand de la aceasta ultima data, statul sau institutiile publice prevazute in art. Or, abia la 27 martie , adica la peste 2 ani de la data la care autoritatile administrative dispusesera deja restituirea bunului, procurorul general a introdus cererea de revizuire.

  Date fiind aceste argumente, Curtea considera ca trebuie sa subscrie tezei reclamantilor in privinta caracterului tardiv al cererii de revizuire. Curtea observa de asemenea ca cererea de revizuire a procurorului general a fost admisa la 22 noiembrie paragraful 22 de mai sus , iar actiunea in revendicare a reclamantilor a fost definitiv respinsa. Decizia a fost confirmata prin Hotararea din 21 martie a Curtii de Apel Brasov paragraful 24 de mai sus.

  Curtea aminteste ca in Cauza Brumarescu, citata anterior paragrafele 61 - 62 , a constatat incalcarea art. In Cauza Sovtransavto Holding, citata anterior, Curtea a hotarat ca un sistem juridic marcat de procedura de protest - adica posibilitatea anularii repetate a unei hotarari definitive - ceea ce s-a intamplat in cazul in speta, este, ca atare, incompatibil cu principiul securitatii raporturilor juridice, care constituie unul dintre elementele fundamentale ale suprematiei dreptului in sensul art.

  Date fiind circumstantele cauzei, Curtea ajunge la concluzia ca, chiar daca Decizia din 22 noiembrie a Tribunalului Brasov nu a anulat in mod expres hotararea definitiva favorabila reclamantilor, asa cum a facut Curtea Suprema de Justitie in Cauza Brumarescu, consecintele juridice au fost aceleasi.

  Din acest punct de vedere, nimic in speta nu permite diferentierea prezentei cauze de cauzele mentionate anterior. In aceasta situatie, Curtea considera ca redeschiderea unei proceduri incheiate cu o hotarare definitiva, in urma unei cereri de revizuire formulate tardiv, si anularea Hotararii definitive din 22 noiembrie , favorabila reclamantilor, au ignorat principiul securitatii raporturilor juridice si, in consecinta, dreptul reclamantilor la un proces echitabil, in sensul art.

  Asadar, s-a constatat incalcarea art. Reclamantii s-au plans ca redeschiderea procedurii in urma revizuirii, urmata de respingerea actiunii lor in revendicare, a adus atingere dreptului la respectarea bunurilor, astfel cum este garantat in art. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor sau a altor contributii sau a amenzilor.

  Guvernul subliniaza ca numai procedura de revizuire a hotararii definitive poate face obiectul examinarii Curtii. Admite ca reclamantii aveau un "bun" in sensul art. In ceea ce priveste anularea efectelor sentintei definitive, Guvernul considera ca redeschiderea procedurii a fost justificata prin lipsa apararii statului.

  Subliniaza ca sentinta definitiva in chestiune a fost pronuntata cu ignorarea garantiilor de contradictorialitate si in consecinta este ilegala. Procedura de revizuire ar trebui luata in considerare ca avand doua consecinte juridice: una referitoare la admisibilitatea cererii de revizuire si cealalta referitoare la fondul cauzei. In sfarsit, Guvernul sustine ca procedura de revizuire nu a adus atingere drepturilor garantate in art.

  Curtea aminteste ca dreptul de proprietate al reclamantilor asupra bunului in litigiu fusese stabilit prin Sentinta definitiva din 25 septembrie si subliniaza ca dreptul astfel recunoscut nu era revocabil. Reclamantii aveau deci "un bun", in sensul art. Curtea arata apoi ca Hotararea din 22 noiembrie a Tribunalului Brasov, rejudecand cauza in fond si respingand actiunea in revendicare a reclamantilor, creeaza o situatie identica sau cel putin similara cu cea a reclamantului in Cauza Brumarescu, citata anterior.

  In consecinta, Curtea considera ca Decizia din 22 noiembrie , devenita definitiva in urma Hotararii din 21 martie a Curtii de Apel Bucuresti, a avut drept efect privarea reclamantilor de bunul lor, in sensul tezei a doua paragraful 1 al art. Or, Guvernul nu a adus nici o justificare pentru situatia astfel creata. In afara de aceasta, Curtea arata ca reclamantii sunt privati de dreptul de proprietate asupra bunului de peste 7 ani, fara sa fi primit o compensatie reflectand valoarea reala a acestuia si ca eforturile pe care le-au facut pentru a reintra in posesia proprietatii au fost zadarnice.

  In aceste conditii, presupunand chiar ca se poate demonstra ca privarea de proprietate ar fi servit unei cauze de interes public, Curtea considera ca justul echilibru intre cerintele de interes general si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale individului a fost rupt si ca reclamantii au suportat si continua sa suporte o sarcina speciala si exorbitanta.

  In consecinta, a fost si continua sa fie incalcat art. Cu privire la aplicarea art. In conformitate cu art. Prejudiciul material Cu titlu principal, reclamantii solicita restituirea bunului in litigiu.

  In ultimele observatii remise Curtii, ei pretind, in caz de nerestituire, o suma corespunzatoare valorii actuale a bunului, adica Nu au produs nici o expertiza in acest sens. Ei cer, de asemenea, Pentru prejudiciul moral si material suferit in urma procedurii penale pentru tulburare de posesie ei pretind Guvernul se opune cererii reclamantilor si considera ca suma solicitata cu titlu de valoare actuala a bunului nu reflecta realitatea, in masura in care nu se intemeiaza decat pe cateva anunturi imobiliare.

  In opinia sa, cele doua anunturi de vanzare invocate de reclamanti nu se refera la imobile similare celui care face obiectul prezentei cereri, informatiile date fiind incomplete.

  In sfarsit, Guvernul considera ca anunturile invocate nu pot servi drept baza pentru evaluarea bunului in litigiu, intrucat este imposibil sa se stie exact care a fost pretul de vanzare al bunurilor respective.

  Conform rezultatelor expertizei remise de Guvern, valoarea bunului in litigiu ar fi de Guvernul sustine ca reclamantii au "supraevaluat" bunul in litigiu si au omis sa precizeze ca este foarte vechi si in stare proasta. In ceea ce priveste castigul nerealizat, Guvernul se opune sa fie acordata de catre Curte o asemenea compensatie reclamantilor si invoca, intre altele, Cauza Sofletea impotriva Romaniei Cererea nr.

  Referitor la prejudiciul suferit in urma procedurii penale, Guvernul afirma ca reclamantii nu si-au probat afirmatiile si ca, in orice caz, cererea de satisfactie echitabila trebuie analizata in conformitate cu procedura care a facut obiectul cererii reclamantilor, si anume revizuirea sentintei definitive. In observatiile de raspuns la cea a Guvernului, reclamantii contesta rezultatele expertizei prezentate de Guvern. Ei precizeaza ca suma de In ceea ce priveste compensatiile solicitate in urma procedurii penale, reclamantii invoca faptul ca anularea sentintei definitive favorabile a avut drept efect respingerea plangerii lor penale si ca, in consecinta, ar fi justa o compensare a prejudiciului astfel suferit.

  Curtea considera, fata de circumstantele cauzei, ca restituirea bunului in litigiu, asa cum dispune Sentinta definitiva din 25 septembrie , i-ar situa pe reclamanti, pe cat posibil, intr-o pozitie echivalenta cu cea in care s-ar gasi daca dispozitiile art.

  In conditiile in care statul parat nu va proceda la restituire in termen de 3 luni din ziua in care prezenta hotarare ramane definitiva, Curtea hotaraste ca acesta va trebui sa plateasca reclamantilor pentru prejudiciul material valoarea actuala a bunului.

  Avand in vedere informatiile de care dispune privind pretul de piata imobiliara din Bucuresti si rezultatele expertizei imobiliare depuse de Guvern, Curtea considera valoarea actuala a casei si a terenului aferent la In ceea ce priveste sumele cerute cu titlu de chirii nepercepute, Curtea nu le poate acorda, avand in vedere faptul ca a dispus restituirea bunului ca reparatie in sensul art. Referitor la prejudiciul legat de procedura penala initiata de reclamanti, Curtea noteaza ca n-a fost sesizata cu o asemenea plangere si ca nimic nu-i impiedica pe reclamanti sa o sesizeze cu o asemenea cerere.

  In plus, nu ar putea plati decat prejudiciile directe legate de incalcarea constatata. In consecinta, Curtea nu poate acorda despagubiri pentru acest capat de cerere a se vedea Cauza Anghelescu impotriva Romaniei, Cererea nr. Prejudiciul moral Reclamantii solicita de asemenea Ei cer de asemenea o compensatie in numele tatalui reclamantului, pentru prejudiciul moral suferit de acesta, decesul fiind cauzat de stresul generat de pierderea bunului in litigiu.

  NBM offers the overnight credit facility and the overnight deposit facility. În cele din urmă, TV2 a utilizat doar o mică parte din facilitatea de credit [ In the end, TV2 did not draw much from the credit facility only [ Astfel, este necesar să se sublinieze faptul că garanția Coface nu acoperă în niciun fel facilitatea de credit. It should be pointed out that the Coface guarantee in no way covers the credit facility.

  În consecință, Comisia concluzionează că un investitor dintr-o economie de piață nu ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB. The Commission therefore concludes that a market economy investor would not have granted the credit facility to Sachsen LB. În plus, Regatul Unit a renunțat și la facilitatea de credit de tip revolving notificată, în valoare de de milioane GBP.

  Furthermore, the United Kingdom also renounced the notified GBP million revolving credit facility. În timpul procesului de sindicalizare, alte bănci au participat, de asemenea, la facilitatea de credit. In the course of the syndication process, other banks participated in the credit facility. Faptul că societatea a utilizat facilitatea de credit într-o măsură mult mai redusă decât avea posibilitatea nu înseamnă că nu poate fi considerată întreprindere în dificultate.

  The fact that the company has drawn much less on the rescue aid credit facility than it could have does not mean that it cannot be regarded as a firm in difficulty. Se cuvine astfel să se analizeze dacă un investitor dintr-o economie de piață ar fi acordat facilitatea de credit în favoarea Sachsen LB în aceleași condiții ca pool-ul bancar. It is therefore appropriate to analyse whether a market economy investor would have granted the credit facility to Sachsen LB on the same conditions as the banking pool.

  Rata dobânzii la avansul recuperabil și sumele percepute pentru facilitatea de credit sunt egale cu rata dobânzii de referință aplicată de Comisie în cazul ajutoarelor de stat. The interest rate on the recoverable advance and the sums deducted against the credit facility is equivalent to the reference interest rate applied by the Commission for State aid.

  La originea cauzei se află o cerere nr. Mangeron fundaţia D. Mangeron şi Fundaţia Ştiinţifică Larco - Centrul Internaţional de Informare şi Implementare a Invenţiilor Iaşi fundaţia Larco , denumite în continuare reclamantele, au sesizat Curtea la data de 5 iulie în temeiul art.

  Guvernul român Guvernul a fost reprezentat de agentul său, doamna Beatrice Ramaşcanu, ulterior de coagentul său, doamna Ruxandra Paşoi, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. La data de 15 iunie , Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. Circumstanţele cauzei 4. Reclamantul, domnul Ioan Larco, este un cetăţean român, născut în anul , şi locuieşte în Iaşi. Reclamantele, societatea Larco, fundaţia D.

  Mangeron şi fundaţia Larco, sunt persoane juridice de drept român, înfiinţate în anul fundaţia D. Mangeron şi, respectiv, în anul , cu sediul social la domiciliul reclamantului, care este reprezentantul lor legal. Geneza cauzei 5. În anul , societatea Larco a obţinut un credit imobiliar, a cărui rambursare a fost garantată cu apartamentul în care se afla sediul său social şi domiciliul reclamantului. Din cauza nerambursării creditului, acest apartament a fost scos la licitaţie şi cumpărat de o terţă societate comercială denumită în continuare adjudecatara.

  Procedura în evacuare a reclamantului din apartamentul în litigiu şi contestaţia împotriva executării silite 6. Prin Sentinţa din data de 18 ianuarie , Judecătoria Iaşi a admis acţiunea adjudecatarei împotriva reclamantului şi a dispus evacuarea acestuia din apartament.

  Prin Decizia din data de 4 octombrie , Tribunalul Iaşi a respins apelul reclamantului. Acesta a formulat recurs împotriva respectivei decizii, dar nu a oferit Curţii alte informaţii referitoare la soluţionarea recursului. La data de 14 octombrie , la cererea adjudecatarei, un executor judecătoresc a comunicat reclamantului o somaţie de a părăsi apartamentul.

  La data de 22 octombrie , reclamantul a sesizat Judecătoria Iaşi cu o contestaţie la executare şi a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei. La data de 1 noiembrie , instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite. În aceeaşi zi, reclamantul a fost evacuat. Executorul a aplicat sigilii pe bunurile găsite în apartament, dintre care o parte le aparţineau reclamantelor, şi l-a informat pe reclamant că trebuia să le recupereze în cel mult 3 zile.

  Prin proceseleverbale din 13 şi 21 decembrie , executorul a constatat că reclamantul nu şi-a recuperat bunurile şi a procedat la inventarierea acestora. La data de 22 decembrie , în cadrul dosarului referitor la contestaţia la executare, reclamantul a solicitat încă o dată suspendarea executării silite.

  În aceeaşi zi, instanţa a admis această cerere. Conform afirmaţiilor reclamantului, la datele de 28 decembrie şi 4 ianuarie , adjudecatara a asigurat transportul bunurilor din apartament şi le-a depozitat în subsolul unui imobil, în condiţii improprii.

  La data de 5 ianuarie , reclamantul a informat poliţia despre acest lucru. Prin Decizia definitivă din data de 30 noiembrie , Curtea de Apel Iaşi a respins contestaţia la executare. Acţiunile în despăgubiri formulate împotriva adjudecatarei La data de 29 martie , reclamanţii au sesizat Tribunalul Iaşi cu mai multe acţiuni prin care se solicita obligarea adjudecatarei la plata de despăgubiri pentru prejudiciile materiale şi morale suferite prin continuarea executării silite după suspendarea executării şi din cauza degradării bunurilor lor.

  Acţiunea reclamantului era motivată după cum urmează: "În urma unei executări silite ilegale a apartamentului Deşi legea interzice mutarea bunurilor fără acordul executorului judecătoresc, acestea au fost depozitate Mirosul de canalizare, mucegaiul, şobolanii, şoarecii, insectele, umiditatea şi chiar inundaţiile care au avut loc acolo au distrus bunurile parţial sau integral. În acţiunile lor, reclamantele au adăugat că nu primiseră nicio somaţie de a-şi pune la adăpost bunurile, ci că au fost puse în faţa faptului împlinit, în măsura în care bunurile lor au fost ridicate şi depozitate, fără ştirea lor, în condiţii improprii.

  Acestea au mai susţinut şi imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea din cauza executării silite ilegale. Valoarea despăgubirilor solicitate de reclamant se ridica la Reclamantele solicitau despăgubiri în valoare totală de 8. Fiecare reclamant şi-a prezentat pretenţiile în mod detaliat. Tribunalul le-a pus în vedere reclamanţilor faptul că, în conformitate cu art.

  Arătând că reclamantele nu desfăşurau activitate şi că valoarea venitului lunar al reclamantului era de 3. La data de 9 mai , D. Ministerul Finanţelor poate să acorde scutiri, reduceri, eşalonări sau să amâne achitarea taxelor judiciare de timbru, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. Până la publicarea acestor norme în Monitorul Oficial, nu există un cadru legislativ pentru a răspunde cererilor de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru.

  Tribunalul a luat act de refuzul autorităţii fiscale de a admite cererile reclamanţilor şi a reţinut că motivele acestui refuz nu sunt relevante în cauză. Prin urmare, prin sentinţele nr. Mangeron şi, respectiv, pe cea a societăţii Larco pentru neplata taxelor judiciare de timbru. Reclamanţii au formulat recursuri, invocând că D.

  Prin deciziile nr. Mangeron ca neîntemeiate, confirmând sentinţele pronunţate de tribunal. Dreptul intern pertinent Legea nr. După modificarea adusă prin Legea nr. Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. Conform art. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Asupra pretinsei încălcări a art. Reclamanţii se plâng de faptul că anularea acţiunilor lor, ca urmare a refuzului autorităţii fiscale de a îi scuti de plată taxelor judiciare de timbru, i-a lipsit de dreptul de acces la o instanţă, astfel cum este acesta garantat de art.

  Ei denunţă din perspectiva aceluiaşi articol şi insuficienţa legislaţiei privind taxele de timbru.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *