Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • III al. Executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie 1 În cazul în care ipoteca garantează obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar sau de împrumut acordat de către organizaţia de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea de leasing, contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii nr.

  În acest caz, dreptul de ipotecă poate fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărîre judecătorească. În cazul în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin.

  Chişinău, 11 iulie Fişa actului juridic. Republica Moldova. LEGE Nr. Publicat : Cu privire la afirmaţia că actul de identitate i-a fost emis pârâtului la data de Deşi susţine că numele complet este B.

  Faptul că în contract apare data de De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de avocat "H. Chiar şi în aceste condiţii, nu au relevanţă aspectele invocate prin întâmpinare pentru raportul juridic născut la data de În concluzie, a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât şi admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată.

  Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine acţiunea reclamantei a fi întemeiată, pentru următoarele considerente:. Sub aspectul legii aplicabile rationae temporis, acţiunea formulată trebuie analizată din perspectiva reglementărilor Codului civil de la , dat fiind că, potrivit art.

  În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract.

  Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art. În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine.

  La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului. Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9.

  Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun.

  Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun. Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9. În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat.

  S-a mai luat în considerare şi faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanţă şi nici nu a invocat vreun viciu de procedură, aşa cum l-ar fi obligat dispoziţiile art. Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care şi l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuieşte acolo neavând vreo relevanţă din punct de vedere procedural, faţă de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. Pentru toate aceste considerente, s-a apreciat că procedura a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu a intenţionat decât să obţină o tergiversare a judecăţii. În consecinţă, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

  De altfel, criticile aduse de pârât înscrisului pe care reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile nu au niciun fundament. Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menţionată în înscrisul încheiat şi seria şi numărul cărţii de identitate ale pârâtului, deşi nu corespundeau celor din actul de identitate deţinut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fişa de evidenţă a pârâtului, extrasă de instanţă din baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date şi ataşată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute. Totodată, a arătat martorul că, cel puţin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleaşi părţi şi în aceleaşi calităţi în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât şi pe pârât.

  Faptul că în partea iniţială a contractului se menţionează data de Din acest motiv, instanţa reţine că este posibil ca înţelegerea dintre părţi, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale.

  Cât despre întrebarea retorică pe care şi-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanţie imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenţie neînsoţită de garanţii. Avocatul în cauză şi-a îndeplinit obligaţia legală de a ţine evidenţa actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât.

  Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ţinut de avocatul H.

  Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

  De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de împrumut "H. Întrucât creanţa împrumut face obiectul din cereri 19.11.2013 constatată printr-un contract 19.11.2013 de contractul - debitor, iar obligaţia contractul plată din ajuns la scadenţă, în temeiul art. Penală Vechiul Cod de Proc. SRL, societatea reclamantului, primind în schimb de la reclamant suma de 3. În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute.

  Banca are dreptul să acorde credit fără garanţie credit în alb numai în cazul solvabilităţii şi credibilităţii înalte ale solicitantului de credit. Învestirea cu formulă executorie a actelor notariale 1 Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea nulităţii, la solicitarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind acceptarea de către părţi a învestirii cu formulă executorie a actului respectiv.

  Păstrarea sumelor de bani primite în depozit 1 Persoana care desfăşoară activitate notarială depune neîntîrziat suma de bani primită în depozit într-un cont curent special deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în limitele teritoriului de activitate al notarului.

  Pentru fiecare sumă de bani primită în depozit se deschide un cont curent separat. Dispunerea de banii păstraţi în contul curent special se efectuează numai în folosul creditorului, la cererea scrisă a acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege privind restituirea mijloacelor băneşti către debitor. III al. Executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie 1 În cazul în care ipoteca garantează obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar sau de împrumut acordat de către organizaţia de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea de leasing, contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii nr.

  În acest caz, dreptul de ipotecă poate fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărîre judecătorească.

  În cazul în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin. Întrucât creanţa ce face obiectul prezentei cereri este constatată printr-un contract asumat de pârâtul - debitor, iar obligaţia de plată a ajuns la scadenţă, în temeiul art.

  Cod civil de la a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de În dovedire, reclamantul a depus o anexă detaliind modul de calcul al sumei solicitate cu titlul de dobânzi legale penalizatoare, iar în copie a depus ordonanţa nr. Pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii şi a prescripţiei dreptului material la acţiune. În excepţia insuficientei timbrări a acţiunii nu s-a mai insistat la primul termen de judecată fixat în şedinţă publică, iar excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune a fost respinsă la termenul din 2.

  Pe fond, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În privinţa contractului de împrumut încheiat la data A precizat pârâtul că nu a încheiat niciodată un astfel de contract cu reclamantul, pe care îl cunoaşte din anumite cercuri de cunoştinţe comune, iar nu din vreun raport contractual pe care să-l fi stabilit cu acesta.

  Datele de identificare ale împrumutatului nu sunt ale sale, întrucât numele său complet este B. Data pretinsei încheieri a acestui contract figurează ca fiind La acea dată, poseda cartea de identitate emisă la La începutul contractului se precizează că a fost încheiat la data de Chiar pe aceeaşi pagină apar date diferite ale încheierii contractului, respectiv Mai grav este faptul că avocatul a atestat cu dată certă şi identitatea părţilor, în condiţiile în care, arată pârâtul că nu ar fi fost niciodată în faţa acestui avocat, cu vreun înscris pe care să şi-l fi asumat.

  Potrivit dispoziţiilor art. Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. În procedura de atestare a identităţii părţilor, a consimţământului şi a conţinutului actului, avocatul este obligat să identifice părţile care au solicitat serviciile cabinetului de avocat.

  Or, dânsul nu s-a prezentat niciodată, cu niciun fel de contract încheiat cu reclamantul, în faţa acestui avocat şi nu i-a solicitat serviciile de atestare cu dată certă. Datele consemnate în cadrul contractului dovedesc că atestarea de dată certă s-a făcut în lipsa dânsului, în mod fraudulos, în complicitate cu reclamantul, pe baza unor date de identificare eronate, a căror sursă îi este necunoscută.

  Întrucât nu se poate vorbi despre un contract asumat de pârât, care să ateste drepturi şi obligaţii, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. În răspuns la întâmpinare, reclamantul a făcut apărări faţă de cele două excepţii invocate de pârât, iar pe fondul cauzei, a arătat că pârâtul a încheiat mai multe contracte de împrumut cu dânsul, la care şi-a îndeplinit obligaţia de restituire a sumei împrumutate, printre care şi cel din data de Pentru a demonstra contrariul afirmaţiei că pârâtul nu ar fi încheiat niciodată un contract de împrumut cu reclamantul, a arătat că depune copia unui contract de împrumut încheiat cu pârâtul la data de Cu privire la afirmaţia că actul de identitate i-a fost emis pârâtului la data de Deşi susţine că numele complet este B.

  Faptul că în contract apare data de De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de avocat "H. Chiar şi în aceste condiţii, nu au relevanţă aspectele invocate prin întâmpinare pentru raportul juridic născut la data de În concluzie, a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât şi admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată.

  Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine acţiunea reclamantei a fi întemeiată, pentru următoarele considerente:. Sub aspectul legii aplicabile rationae temporis, acţiunea formulată trebuie analizată din perspectiva reglementărilor Codului civil de la , dat fiind că, potrivit art.

  În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art.

  În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine. La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului.

  Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A.

  Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun.

  Contractul de împrumut nr 26 din 19.11.2013

  Cum în speţă nu a fost în realitate remisă suma de În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr.

  În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 3. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P. SRL — al cărei administrator era reclamantul şi pârâtul Instanţa constată astfel că între reclamant şi pârât a fost încheiată o convenţie nenumită, verbală, prin care reclamantul s-a obligat să achite pârâtului suma de euro, sumă pe care a şi plătit-o efectiv pârâtului, iar pârâtul în schimb s-a obligat să garanteze împrumutul acordat SC SRL prin contractul de credit bancar menţionat anterior.

  Cu privire la motivul pentru care se solicită restituirea sumei de euro, respectiv cauza ilicită, instanţa apreciază că este nefondat, câtă vreme nici reclamantul nu a invocat în concret încălcarea unei norme imperative la încheierea convenţiei nenumite pentru ca pârâtul să îşi asume obligaţia de garantare, şi nici instanţa nu a putut identifica din oficiu vreun astfel de motiv pentru a-l pune în discuţia părţilor şi a-l reţine ca fondat.

  Mai mult decât atât, conform art. Raportat la speţa de faţă, se poate observa, având în vedere reţinerea de către instanţă a convenţiei nenumite verbale încheiate între părţi, că singurul temei al restituirii sumei de 3.

  Or, în speţa de faţă, pe lângă faptul că nu s-a reţinut ca fondat motivul ilicit invocat de către reclamant, acesta nici nu a cerut desfiinţarea convenţiei ci direct restituirea sumei de 3. În aceste condiţii, capătul de cerere având acest obiect urmează a fi respins ca nefondat, neputându-se obţine restituirea unei prestaţii efectuate în baza unui act juridic câtă vreme acesta nu a fost desfiinţat.

  Pentru motivele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamantul Aplicarea dispoziţiilor Decretului - Lege nr.

  Dispoziţii contradictorii cuprinse în dispozitivul Deciziei emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului - Lege nr. Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea UAT la emiterea unei hotărâri constând în ajustarea de tarife pentru serviciile de salubrizare.

  Calitate procesuală pasivă. Boroi, L. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut. Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului. Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc.

  Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G.

  Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare. Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de

  Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  Părţile vor putea, în cazul unor contractul fungibile şi consumptibile prin împrumut lor, ca, prin convenţia împrumut, să le 19.11.2013 nefungibile şi neconsumptibile, caz contractul care contractul va căpăta forma comodatului. În din unui din de acord, băncile participante 19.11.2013 condiţiile de acordare a creditului şi desemnează o bancă responsabilă pentru executarea acordului. Potrivit convenţiei dintre părţi, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat. Mai grav este faptul că avocatul a atestat cu dată certă şi identitatea părţilor, în condiţiile în care, arată pârâtul că nu ar fi fost niciodată în faţa acestui avocat, cu vreun înscris pe care să şi-l fi asumat.

  Acordarea de credite 1 Acordarea de credite se efectuează în conformitate cu regulamentele interne ale băncii, care nu contravin legii şi cuprind cel puţin condiţiile acordării de credite solicitanţilor clienţilor, administratorilor şi angajaţilor băncii , împuternicirile, obligaţiile şi structura subdiviziunii interne în ale cărei atribuţii intră gestionarea operaţiunilor legate de acordarea creditelor comitetul de credit , modul de luare a deciziilor privind acordarea de credite, limitele creditării, modul de garantare a creditelor.

  În cadrul unui astfel de acord, băncile participante stabilesc condiţiile de acordare a creditului şi desemnează o bancă responsabilă pentru executarea acordului. Băncile participante poartă riscul aferent creditului acordat proporţional mijloacelor investite în consorţiu. Rambursarea creditului poate fi garantată prin gaj al bunurilor mobile şi imobile ipotecă , prin garanţie bancară, prin fidejusiune şi prin alte modalităţi prevăzute de lege sau în contract. Banca are dreptul să acorde credit fără garanţie credit în alb numai în cazul solvabilităţii şi credibilităţii înalte ale solicitantului de credit.

  Învestirea cu formulă executorie a actelor notariale 1 Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea nulităţii, la solicitarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind acceptarea de către părţi a învestirii cu formulă executorie a actului respectiv.

  În aceste condiţii, capătul de cerere având acest obiect urmează a fi respins ca nefondat, neputându-se obţine restituirea unei prestaţii efectuate în baza unui act juridic câtă vreme acesta nu a fost desfiinţat. Pentru motivele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamantul Aplicarea dispoziţiilor Decretului - Lege nr. Dispoziţii contradictorii cuprinse în dispozitivul Deciziei emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului - Lege nr.

  Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea UAT la emiterea unei hotărâri constând în ajustarea de tarife pentru serviciile de salubrizare. Calitate procesuală pasivă. Excepția lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei calității procesuale pasive. Obligarea la plata despăgubirilor civile catre asigurator si la plata reprezentând dobândă calculată de la data plăţii efectuate până la data introducerii preze.

  Dosare-Procese Spete jurisprudenta. Domenii speta Acţiuni în : anulare, posesorie, regres, pauliană etc. Spete similare Decizie - Florescu, Contracte civile, Ed.

  Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art.

  Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi.

  Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare. Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I. Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei.

  Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară.

  Convenţia părţilor se bazează pe o cauză ilicită, dovedindu-se că vânzătorii împrumutaţi au încheiat-o determinaţi de gravele probleme materiale pe care le aveau şi de care cumpărătorul a profitat, achiziţionând un bun de o valoare economică însemnată la un preţ derizoriu C.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *