Contractul de împrumut al acționarilor

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Dobânda în contractele de împrumut
 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • Dobânda în contractele de împrumut

  Astfel, în scopul certitudinii juridice, fluctuațiile ulterioare ale ratei CHIBOR nu vor avea nicio incidență asupra valabilității clauzei privind rata dobânzii. Cu titlu de exemplu, dacă părțile unui contract de împrumut la data de 20 noiembrie au încheiat un contract de împrumut, aceștia se vor orienta asupra ratei de referință CHIBOR din data anterioară adică din 19 noiembrie În cazul în care părțile contractului de împrumut vor stipula o altă rată a dobânzii contrară limitelor stipulate de art.

  Adică, rata dobânzi se va reduce de drept până la rata maximă permisă. Orice altă clauză va fi nulă. Modificările operate odată cu modernizarea Codului civil oferă posibilitatea părților contractului de împrumut să stipuleze dobânda nu doar în bani. Astfel, art. O prevedere similară, o putem regăsi și în legislația românească care reglementează modalitățile dobânzilor în contractele de împrumut. O altă modificare pentru claritate se regăsește în art.

  În condițiile în care părțile au stabilit că împrumutul este purtător de dobândă, iar împrumutatul nu plătește dobânda în termen, împrumutătorul va fi în drept să ceară restituirea imediată a împrumutului și a dobânzii aferente.

  Curs Valutar EUR: Dobânda în contractele de împrumut. Share on Social Media. Vrem să facem jurnalism de calitate în continuare și avem nevoie de suportul vostru. Pentru a putea opera transferul acțiunilor trebuia depus la societate originalul contractului de cesiune, ori cu privire la acest act s-a stabilit cu putere de lucru judecat că înscrisul nu există, aspect ce a fost ignorat de instanță. De asemenea, instanța nu a observat puterea de lucru judecat cu referire la inopozabilitatea față de terți a actului de transfer a celor acțiuni stabilită anterior prin hotărâre judecătorească.

  Apelul a fost respins pentru următoarele considerente: Potrivit art. Teza ultimă a acestor dispoziții legale ne permite să raționăm că prevederile au caracter dispozitiv, chiar supletiv, astfel că părțile semnatare ale unui act constitutiv ori acționarii majoritari - după constituirea societății - în condițiile legii, vor putea institui și alte formalități pentru probațiunea și publicitatea legală a transmiterii dreptului de proprietate asupra respectivelor categorii de acțiuni.

  De altfel, o astfel de posibilitate, expresie a libertății contractuale în materie societară, se constituie, într-un argument în plus pentru susținerea ideii că formalitățile cerute de alin. Este și cazul societății intimate care prin art. Conform art. Contractul de cesiune de acțiuni reprezintă documentul care atestă condițiile de vânzare-cumpărare între acești acționari art. Chiar dacă operațiunea are în vedere transmiterea dreptului de proprietate asupra unor acțiuni nominative dematerializate, ea are și efectul unei cesiuni de creanță, pentru că se produce nu numai transferul unui drept de proprietate incorporală, dar și transmiterea unui drept de creanță al acționarului cedent către cesionar.

  În cuprinsul motivelor de apel pârâtul R. Însă este de observat că interdicția din actul constitutiv are în vedere nu operațiunea de împrumut cu constituire de garanții, ci operațiunea de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor către un neacționar. Puterea de lucru judecat din sentința civilă nr. Se observă că litigiul nu a soluționat pe fond aspectele legate de încălcarea prevederilor din actul constitutiv referitor la dobândirea acțiunilor de către un neacționar ci doar a stabilit că "operațiunea poate fi anulată doar dacă se dovedește o simulație făcută în scopul eludării interdicției";.

  Ori constatarea simulației contractului de împrumut a fost analizată în cadrul litigiului soluționat prin sentința civilă nr. Simulația contractului de împrumut și deghizarea acestuia ca act de cesiune a celor de acțiuni a fost stabilită definitiv prin decizia civilă nr.

  În acest context greșit arată apelanții că singurul contract valabil este contractul de împrumut și că nu a fost încheiat niciodată un contract de cesiune. Deghizarea este o formă a simulației constând în încheierea de către părți a unui contract care generează adevăratele raporturi juridice dintre ele și care îmbracă forma unui alt contract, astfel că deghizarea presupune existența a două acorduri de voință distincte, unul aparent și unul secret, forma scrisă a actului secret nefiind cerută ad probationem potrivit art.

  Efectele acțiunii în simulație constau în înlăturarea efectelor contractului aparent și restabilirea situației juridice reale, prin înlăturarea clandestinității actului real. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut. Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed.

  Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p.

  Contractul de împrumut al acționarilor

  Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut. Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C.

  Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G.

  Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

  Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Cu titlu de exemplu, dacă părțile unui contract de împrumut la data de 20 noiembrie au încheiat un contract de împrumut, aceștia se vor orienta asupra ratei de referință CHIBOR din data anterioară adică din 19 noiembrie În cazul în care părțile contractului de împrumut vor stipula o altă rată a dobânzii contrară limitelor stipulate de art.

  Adică, rata dobânzi se va reduce de drept până la rata maximă permisă. Orice altă clauză va fi nulă. Modificările operate odată cu modernizarea Codului civil oferă posibilitatea părților contractului de împrumut să stipuleze dobânda nu doar în bani.

  Astfel, art. O prevedere similară, o putem regăsi și în legislația românească care reglementează modalitățile dobânzilor în contractele de împrumut. O altă modificare pentru claritate se regăsește în art. În condițiile în care părțile au stabilit că împrumutul este purtător de dobândă, iar împrumutatul nu plătește dobânda în termen, împrumutătorul va fi în drept să ceară restituirea imediată a împrumutului și a dobânzii aferente.

  Curs Valutar EUR: Dobânda în contractele de împrumut. Share on Social Media. Vrem să facem jurnalism de calitate în continuare și avem nevoie de suportul vostru. Puteți susține BizLaw prin donații:. Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la Codul civil. Autor: av. Această afirmație a fost făcută circa ani în urmă de unul din cei mai de vază reprezentanți ai școlii de drept umaniste, juristul francez François Douaren.

  În opinia lui Martin J. Schermaier, puţin s-a schimbat de-a lungul timpu Măsura este stabilită în proiectul politicii fiscale și bugetare pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului. Autoritățile spun că norma va asigura simplitate în procesul de administrare fiscală.

  Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  O altă modificare pentru claritate se regăsește în art. În condițiile în care părțile au stabilit că împrumutul este purtător de dobândă, iar împrumutatul nu plătește dobânda în termen, împrumutătorul va fi în drept să ceară restituirea imediată a împrumutului și a dobânzii aferente. Curs Valutar EUR: Dobânda în contractele de împrumut.

  Share on Social Media. Vrem să facem jurnalism de calitate în continuare și avem nevoie de suportul vostru. Puteți susține BizLaw prin donații:.

  Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la Codul civil. Autor: av. Această afirmație a fost făcută circa ani în urmă de unul din cei mai de vază reprezentanți ai școlii de drept umaniste, juristul francez François Douaren. În opinia lui Martin J. Schermaier, puţin s-a schimbat de-a lungul timpu Măsura este stabilită în proiectul politicii fiscale și bugetare pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului. Având în vedere acest text de lege, precum şi cele menţionate anterior, rezultă că pentru încheierea valabilă a unui contract real este necesară, pe lângă formarea acordului de voinţă, şi remiterea, transmiterea fizică a bunului ce face obiectul împrumutului, în lipsa acesteia contractul neluând naştere în mod valabil.

  Cum în speţă nu a fost în realitate remisă suma de În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr. În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 3. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P. SRL — al cărei administrator era reclamantul şi pârâtul Instanţa constată astfel că între reclamant şi pârât a fost încheiată o convenţie nenumită, verbală, prin care reclamantul s-a obligat să achite pârâtului suma de euro, sumă pe care a şi plătit-o efectiv pârâtului, iar pârâtul în schimb s-a obligat să garanteze împrumutul acordat SC SRL prin contractul de credit bancar menţionat anterior.

  Cu privire la motivul pentru care se solicită restituirea sumei de euro, respectiv cauza ilicită, instanţa apreciază că este nefondat, câtă vreme nici reclamantul nu a invocat în concret încălcarea unei norme imperative la încheierea convenţiei nenumite pentru ca pârâtul să îşi asume obligaţia de garantare, şi nici instanţa nu a putut identifica din oficiu vreun astfel de motiv pentru a-l pune în discuţia părţilor şi a-l reţine ca fondat.

  Mai mult decât atât, conform art. Raportat la speţa de faţă, se poate observa, având în vedere reţinerea de către instanţă a convenţiei nenumite verbale încheiate între părţi, că singurul temei al restituirii sumei de 3. Or, în speţa de faţă, pe lângă faptul că nu s-a reţinut ca fondat motivul ilicit invocat de către reclamant, acesta nici nu a cerut desfiinţarea convenţiei ci direct restituirea sumei de 3.

  Ori constatarea simulației contractului de împrumut a fost analizată în cadrul litigiului soluționat prin sentința civilă nr. Simulația contractului de împrumut și deghizarea acestuia ca act de cesiune a celor de acțiuni a fost stabilită definitiv prin decizia civilă nr.

  În acest context greșit arată apelanții că singurul contract valabil este contractul de împrumut și că nu a fost încheiat niciodată un contract de cesiune. Deghizarea este o formă a simulației constând în încheierea de către părți a unui contract care generează adevăratele raporturi juridice dintre ele și care îmbracă forma unui alt contract, astfel că deghizarea presupune existența a două acorduri de voință distincte, unul aparent și unul secret, forma scrisă a actului secret nefiind cerută ad probationem potrivit art.

  Efectele acțiunii în simulație constau în înlăturarea efectelor contractului aparent și restabilirea situației juridice reale, prin înlăturarea clandestinității actului real. Însă actul secret, real, nu poate produce efecte decât dacă este el însuși valabil încheiat, în acest sens prevederile art.

  Restabilirea situației juridice reale dă, de obicei, în vileag ilicitatea sau neregularitatea actului secret, pe care actul aparent avea menirea să le ascundă. Prin urmare, admiterea acțiunii în simulație nu poate valida actul secret dacă acesta nu întrunește toate condițiile de validitate, astfel că actul secret poate fi declarat inopozabil ca urmare a viciilor ce îl afectează. În mod corect a reținut instanța de fond că cesiunea de acțiuni deghizată prin contractul de împrumut cu garanție încalcă prevederile statutare care interziceau dobândirea acțiunilor de către o persoană ce nu avea calitatea de acționar, nulitatea absolută fiind prevăzută ca sancțiune expresă în actul constitutiv art.

  Împrejurarea că contractul de garanție a devenit opozabil terților și a dobândit rangul de preferință al creditorilor prin înscrierea în Arhiva electronică de garanții nu prezintă relevanță față de S.

  Depunerea la sediul societății a contractului de împrumut cu garanție mobiliară, a formularului de ipotecă și a dovezii de înregistrare în arhiva de garanții și comunicarea acestor acte prin adresa nr. Recurs împotriva sentinţei pronunţate de tribunal în Nerespectarea clauzelor contractuale sub aspectul calităţii lucrărilor executate şi a caietului de sarcini nu poate îndreptăţii partea la promovarea unei acţiuni în instanţă pentru obligarea cocontractantului său la plata valorii întregului contract.

  Decizie angajare răspundere terţ poprit în condiţiile art. Condiţia exigibilităţii creanţei. Excepţia inadmisibilităţii cererii pentru neparcurgerea procedurii plângerii prealabile.

  Interdicţia de dobândire a acţiunilor de către un neacţionar conform art. Simulaţia contractului de împrumut şi deghizarea acestuia ca act de cesiune.

  Contractul de împrumut al acționarilor

  Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului. Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc.

  Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p.

  Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare. Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I. Este și cazul societății intimate care prin art. Conform art. Contractul de cesiune de acțiuni reprezintă documentul care atestă condițiile de vânzare-cumpărare între acești acționari art. Chiar dacă operațiunea are în vedere transmiterea dreptului de proprietate asupra unor acțiuni nominative dematerializate, ea are și efectul unei cesiuni de creanță, pentru că se produce nu numai transferul unui drept de proprietate incorporală, dar și transmiterea unui drept de creanță al acționarului cedent către cesionar.

  În cuprinsul motivelor de apel pârâtul R. Însă este de observat că interdicția din actul constitutiv are în vedere nu operațiunea de împrumut cu constituire de garanții, ci operațiunea de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor către un neacționar. Puterea de lucru judecat din sentința civilă nr. Se observă că litigiul nu a soluționat pe fond aspectele legate de încălcarea prevederilor din actul constitutiv referitor la dobândirea acțiunilor de către un neacționar ci doar a stabilit că "operațiunea poate fi anulată doar dacă se dovedește o simulație făcută în scopul eludării interdicției";.

  Ori constatarea simulației contractului de împrumut a fost analizată în cadrul litigiului soluționat prin sentința civilă nr. Simulația contractului de împrumut și deghizarea acestuia ca act de cesiune a celor de acțiuni a fost stabilită definitiv prin decizia civilă nr.

  În acest context greșit arată apelanții că singurul contract valabil este contractul de împrumut și că nu a fost încheiat niciodată un contract de cesiune. Deghizarea este o formă a simulației constând în încheierea de către părți a unui contract care generează adevăratele raporturi juridice dintre ele și care îmbracă forma unui alt contract, astfel că deghizarea presupune existența a două acorduri de voință distincte, unul aparent și unul secret, forma scrisă a actului secret nefiind cerută ad probationem potrivit art.

  Efectele acțiunii în simulație constau în înlăturarea efectelor contractului aparent și restabilirea situației juridice reale, prin înlăturarea clandestinității actului real. Însă actul secret, real, nu poate produce efecte decât dacă este el însuși valabil încheiat, în acest sens prevederile art.

  Restabilirea situației juridice reale dă, de obicei, în vileag ilicitatea sau neregularitatea actului secret, pe care actul aparent avea menirea să le ascundă. Prin urmare, admiterea acțiunii în simulație nu poate valida actul secret dacă acesta nu întrunește toate condițiile de validitate, astfel că actul secret poate fi declarat inopozabil ca urmare a viciilor ce îl afectează. În mod corect a reținut instanța de fond că cesiunea de acțiuni deghizată prin contractul de împrumut cu garanție încalcă prevederile statutare care interziceau dobândirea acțiunilor de către o persoană ce nu avea calitatea de acționar, nulitatea absolută fiind prevăzută ca sancțiune expresă în actul constitutiv art.

  Împrejurarea că contractul de garanție a devenit opozabil terților și a dobândit rangul de preferință al creditorilor prin înscrierea în Arhiva electronică de garanții nu prezintă relevanță față de S. Susţinerile pârâtului date în calitate de inculpat sunt confirmate de soţia pârâtului, numita Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, precum şi împrejurarea că pârâtul nu a negat în cadrul acestui proces susţinerile reclamantului în sensul că nu a fost remisă în realitate suma de bani şi că a recunoscut acest lucru în cadrul dosarului penal nr.

  În susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a invocat ca şi motiv de nulitate a contractului de împrumut autentificat sub nr. În legătură cu acest motiv, instanţa constată că potrivit art. Prin urmare, făcând referire expresă la noţiunea de remitere a sumei de bani ce face obiectul contractului, legiuitorul a confirmat viziunea din vechea reglementare dezvoltată de doctrină, potrivit căreia contractul de împrumut de consumaţie este un contract real.

  Conform art. Având în vedere acest text de lege, precum şi cele menţionate anterior, rezultă că pentru încheierea valabilă a unui contract real este necesară, pe lângă formarea acordului de voinţă, şi remiterea, transmiterea fizică a bunului ce face obiectul împrumutului, în lipsa acesteia contractul neluând naştere în mod valabil.

  Cum în speţă nu a fost în realitate remisă suma de În acest context, deşi a mai fost invocat un alt motiv de nulitate de către reclamant, respectiv lipsa scopului imediat, instanţa apreciază că este inutilă analizarea acestuia, urmând a se dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr.

  În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 3. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P. SRL — al cărei administrator era reclamantul şi pârâtul

  Acționarilor textele invocate, rezultă acționarilor altor mijloace împrumut probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei Contractul I. Ionita Contractul 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Dovada predării acționarilorca contractul fapt împrumut, se va împrumut face prin orice mijloc de probă G. În mod corect a reținut instanța de fond că cesiunea de acțiuni deghizată prin contractul de împrumut cu garanție încalcă prevederile statutare care interziceau dobândirea acțiunilor de către o persoană ce nu avea calitatea de acționar, nulitatea absolută fiind prevăzută ca sancțiune expresă în actul constitutiv art. Autor: av. Baza generalizată a practicii fiscale a fost actualizată cu informații privind obligația de stingere a datoriei fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii de către moștenitor. Hamangiu, Bucureşti,p.

  5 minute și banii sunt la tine

  Necesitatea motivării deciziei, ca şi acționarilor de legalitate împrumut actului contractul Sentinţă civilă acționarilor Ori constatarea simulației contractului de împrumut a fost analizată în cadrul litigiului soluționat prin sentința civilă nr. Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr între P. Safta-Romano, op. Deak, Contractul speciale,voi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *