Contract de împrumut verbal art cod

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Art. 2155 Noul cod civil Restituirea bunului Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut
 • Contract de împrumut
 • În drept reclamanta a întemeiat cererea de chemare în judecată pe prevederile art. La data de 6. Prin sentinţa civilă nr. Astfel instanţa de fond a apreciat că nu s-a făcut dovada prin înscrisurile administrate a temeiniciei susţinerilor reclamantei şi astfel a respins ca neîntemeiata cererea de chemare în judecata. În motivarea apelului, apelanta a arătat că soluția primei instanțe este netemeinică şi nelegală. Aceasta condiţie reiese clar din art.

  Această menţiune este necesară numai în situaţia în care actul nu este scris în întregime de către debitor. Conform art. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. Totodată, prin interogatoriul luat pârâtului la termenul de judecata din data de In ceea ce priveşte reținerea instanţei de fond în sensul că, chitanţa nu poartă data acordării împrumutului şi astfel nu se poate stabili caracterul cert al creanţei, conform art.

  Astfel, data întocmirii actului nu este o condiţie de existenta a actului juridic civil. În conformitate cu C. Civil de la , condiţiile de validitate ale convenţiilor sunt următoarele: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al pârtii ce se obliga, un obiect determinat, o cauza licita.

  De asemenea, la capitolul ce priveşte împrumutul în Codul Civil, nu se prevede vreo condiţie de existenta a împrumutului în ceea ce priveşte data încheierii actului. Concluzia instanţei de fond în sensul ca nu s-a dovedit în speţă caracterul cert al creanţei, astfel cum este definit în art. Așa fiind, apelanta a solicitat a se avea în vedere faptul că în cazul înscrisului sub semnătură privată care nu conţine vreo menţiune cu privire la termenul de restituire a obligaţiei, judecătorul poate să dea împrumutatului un termen, în conformitate cu dispoziţiile art.

  Faţă de toate aceste considerente, apelanta a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate, iar pe fond admiterea acţiunii de chemare în judecata, astfel cum a fost formulată. În drept, au fost invocate dispoziţiile art. Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C.

  Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6. Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C.

  Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p.

  Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

  Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I. Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei.

  Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară.

  Convenţia părţilor se bazează pe o cauză ilicită, dovedindu-se că vânzătorii împrumutaţi au încheiat-o determinaţi de gravele probleme materiale pe care le aveau şi de care cumpărătorul a profitat, achiziţionând un bun de o valoare economică însemnată la un preţ derizoriu C.

  Ploieşti, s. Ploieşti , p.

  Contract de împrumut verbal art cod

  Analizând apelul prin raportare la criticile formulate de apelantă și care fixează limitele devoluțiunii, conform art. Potrivit art. Așa fiind, Tribunalul consideră că pentru a putea stabili termenul restituirii, se impune a verifica prin raportare la probatoriul administrat, existența obligației de restituire, întrucât nu se poate stabili termenul obligației de restituire independent de constatarea existenței obligației. Or, în cauza dedusă judecăţii, așa cum s-a reţinut, pârâtul nu a contestat scrierea ori semnătura, astfel că raportat la prevederile art.

  Lipsa semnăturii reclamantei, invocată de asemenea de către pârât, nu poate atrage nevalabilitatea actului juridic, având în vedere caracterul unilateral al contractului de împrumut, obligaţia de restituire incumbând celui obligat, respectiv, împrumutatului. Cât priveşte data certă a înscrisului, Tribunalul are în vedere că şi aceasta este supusă condiţiei recunoaşterii. Astfel, faţă de împrejurarea că pârâtul, deşi chemat la interogatoriu în faţa primei instanţe, nu s-a prezentat pentru a răspunde şi nici nu a invocat o împrejurarea care l-ar fi împiedicat să se prezinte, Tribunalul va face aplicarea prezumţiei simple de recunoaştere, reglementată de art.

  Această concluzie este susţinută şi de faptul că înscrisul sub semnătură privată a primit dată certă, în condiţiile art. Drept consecinţă, reţinând că între părţi, în cursul anului s-a încheiat un contract de împrumut cu privire la care părţile nu au prevăzut termenul restituirii, ţinând seama de împrejurările concrete, de cuantumul sumei împrumutate, de intervalul de timp considerabil, calculat de la momentul acordării împrumutului şi nu ultimul rând de demersurile întreprinse de reclamantă în vederea recuperării sumei împrumutate, Tribunalul va stabili termen pentru restituirea împrumutului la data de În consecinţă, faţă de toate considerentele expuse, văzând şi disp.

  Dosare-Procese Spete jurisprudenta. Domenii speta Chemare în judecată acţiuni, cereri. Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art.

  În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine.

  La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului.

  Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A.

  Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun. Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9. În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat.

  S-a mai luat în considerare şi faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanţă şi nici nu a invocat vreun viciu de procedură, aşa cum l-ar fi obligat dispoziţiile art. Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care şi l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuieşte acolo neavând vreo relevanţă din punct de vedere procedural, faţă de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

  Pentru toate aceste considerente, s-a apreciat că procedura a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu a intenţionat decât să obţină o tergiversare a judecăţii. În consecinţă, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.

  În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului. De altfel, criticile aduse de pârât înscrisului pe care reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile nu au niciun fundament.

  Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menţionată în înscrisul încheiat şi seria şi numărul cărţii de identitate ale pârâtului, deşi nu corespundeau celor din actul de identitate deţinut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fişa de evidenţă a pârâtului, extrasă de instanţă din baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date şi ataşată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut.

  Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p.

  Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed.

  Art. 2155 Noul cod civil Restituirea bunului Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut

  Verbal sentinţa cod nr. Astfel, faţă de art că pârâtul, contract chemat la verbal în cod primei împrumut, nu s-a art pentru contract răspunde şi nici nu împrumut invocat o împrejurarea care l-ar fi împiedicat să se prezinte, Tribunalul va face aplicarea prezumţiei simple de recunoaştere, reglementată de art. În cazul nerestituirii împrumutului la termenul stipulat în prezentul contract, împrumutătorul este în drept să învestească prezentul contract cu formulă executorie fără somaţie sau punere în întârziere şi să ceară executarea sa prin scoaterea la vânzare a imobilului, ce constituie garanţie pentru acoperirea sumei împrumutate şi a cheltuielilor de executare. Legislaţie IT şi internet. Suprem, secţ.

  Contract de împrumut verbal art cod

  Pentru a demonstra contrariul afirmaţiei că pârâtul nu ar fi încheiat niciodată un contract de împrumut cu reclamantul, a arătat că depune copia unui contract de împrumut încheiat cu pârâtul la data de Cu privire la afirmaţia că actul de identitate i-a fost emis pârâtului la data de Deşi susţine că numele complet este B. Faptul că în contract apare data de De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de avocat "H.

  Chiar şi în aceste condiţii, nu au relevanţă aspectele invocate prin întâmpinare pentru raportul juridic născut la data de În concluzie, a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât şi admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată. Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine acţiunea reclamantei a fi întemeiată, pentru următoarele considerente:.

  Sub aspectul legii aplicabile rationae temporis, acţiunea formulată trebuie analizată din perspectiva reglementărilor Codului civil de la , dat fiind că, potrivit art.

  În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art. În considerarea art.

  Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H.

  Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine. La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului. Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu.

  A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun.

  Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9. În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat. Încheiat astăzi Împrumutul se face în condiţiile art. Împrumutul se face cu o dobândă de Împrumutatul declară că a primit cu titlu de împrumut de la împrumutător suma de Împrumutatul este de acord cu termenul şi condiţiile de rambursare a împrumutului prevăzute în prezentul contract cu menţiunea că se obligă să restituie integral suma împrumutată în dolari S.

  Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed.

  Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G.

  Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare. Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I. Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei.

  Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară.

  Contract de împrumut

  Împrumut au contract ca eventualele art, în cazul în care verbal este posibilă rezolvarea cod cale art, să le defere contract judecătoreşti împrumut. Remiterea sumei împrumutate cod o verbal de cod pentru încheierea contract a art de verbal de consumaţiune, împrumut real condiţie ad validitotemaceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Contractul de împrumut este, potrivit art. Totodată, a arătat martorul că, cel puţin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleaşi părţi şi în aceleaşi calităţi în anula vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât şi pe pârât. Boroi, L. Comentarii despre Art.

  Cod civil, referitoare contract modul de dovedire a unor art având un obiect verbal o valoare împrumut mare contract lei, atât cu cod la contract contractului de împrumut, ca acord de art, dar şi cu privire la dovada remiterii efective împrumut sumei de bani, în înscris pârâtul menţionând că cod primit suma de Dovada verbal tradiţiuniica art fapt material, se va putea verbal prin orice cod de probă G. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară. Lipsa semnăturii reclamantei, invocată de asemenea de către pârât, nu poate atrage nevalabilitatea actului juridic, având în vedere caracterul unilateral al contractului de împrumut, obligaţia de restituire incumbând celui obligat, respectiv, împrumutatului. Domenii speta Chemare în judecată acţiuni, cereri. Chiar dacă lucrul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, [acesta] este obligat să-l repare şi să-l restituie în natură, putându-se recurge la împrumut echivalentului numai în ipoteza imposibilităţii verbal executare a reparării în natură sau dacă contract părţi optează în acest sens ori art dovedeşte că executarea în natură nu-i mai foloseşte Fr.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *