Art 4 din proiectul pentru ratificarea acordului de împrumut

By | Thursday, April 29, 2021

Navigare

 • Proiectul pentru ratificarea acordului de împrumut cu Federația Rusă, aprobat
 • Incarcă...
 • Proiectul pentru ratificarea acordului de împrumut cu Federația Rusă, aprobat

  Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor și Pădurilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut. În art. Conform art. Amendamentele convenite se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Avem o clauză abuzivă: cum procedăm? II citește. Clarificarea noţiunii de titlu executoriu notarial citește.

  Premierul Ion Chicu a declarat că prin acest punct din acord se stabilește echitate pentru toți participanții, indiferent de unde sînt ei. În altă ordine de idei, premierul a spus că, odată cu rectificarea bugetului și existența unui deficit bugetar de 16,2 miliarde de lei, aceste credit este unul necesar.

  Acest credit, dar și cel de la FMI, sînt unicele surse care vin pentru suport bugetar. Ați găsit o eroare în text? Sinteza săptămînii. Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării Gata cu joaca! Analitică şi Interviuri. Cine are nevoie de izolarea Rusiei? Partea 1. Citește toată Analitica Citește toate Interviurile. Comentariile 1.

  Adăugaţi Comentul. Citiţi de asemenea Textul erorii. Anulare Expediere. Din motive tehnice, nu am reușit să raportăm greșeala. Inginerii noștri lucrează, deja, pentru remedierea problemei. Ultimele știri. Mai multe. Alegerea redactorului. O zonă verde a capitalei ar putea fi distrusă pentru înălțarea unui complex de locuit. Cum e posibil? Propunerea lui Slusari este un atac raider".

  Sortarea și prelucrarea deșeurilor: Cît se plătește pentru acest serviciu în România.

  Art 4 din proiectul pentru ratificarea acordului de împrumut

  Legislaţie construcţii. Orice altă modificare ulterioară a documentelor mai sus menţionate, efectuată de Agenţia de execuţie, necesită acceptul prealabil al Băncii. Orice modificare ulterioară a documentelor mai sus menţionate, efectuată de către Agenţia de execuţie, necesită acordul prealabil al Băncii. Declarație Sortarea și prelucrarea deșeurilor: Cît se plătește pentru acest serviciu în România. Nume Email.

  Incarcă...

  Potrivit art. Conform prevederilor art. De asemenea, Ministerul Apelor și Pădurilor va implementa Proiectul, prin Unitatea de management al Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, existentă în structura acestuia.

  Astfel, activele achiziționate în cadrul Proiectului se transferă, după recepția acestora, cu titlu gratuit, către beneficiarii activelor, aceștia având obligația ca, începând cu data transferului, să le utilizeze și să le asigure întreținerea pe întreaga durată de viață a respectivului activ.

  Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor și Pădurilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut. În art. Conform art. Partea 1. Citește toată Analitica Citește toate Interviurile.

  Comentariile 1. Adăugaţi Comentul. Citiţi de asemenea Textul erorii. Anulare Expediere. Din motive tehnice, nu am reușit să raportăm greșeala. Inginerii noștri lucrează, deja, pentru remedierea problemei. Ultimele știri. Mai multe. Alegerea redactorului. O zonă verde a capitalei ar putea fi distrusă pentru înălțarea unui complex de locuit. Cum e posibil? Propunerea lui Slusari este un atac raider".

  Sortarea și prelucrarea deșeurilor: Cît se plătește pentru acest serviciu în România. Declarație Sortarea și prelucrarea deșeurilor: Cît se plătește pentru acest serviciu în România. Video Toate. Un bărbat din Cahul prins cu doi saci plini cu pește. Ce riscă acesta. Un cutremur de 7,2 a zguduit Japonia.

  Un prim val tsunami ar fi lovit deja țărmul arhipelagului. Corina Muntean, despre experiența trăită în SUA, pandemie și dragostea față de Moldova Un bărbat din Cahul prins cu doi saci plini cu pește. Ce riscă acesta Un cutremur de 7,2 a zguduit Japonia.

  Art 4 din proiectul pentru ratificarea acordului de împrumut

  Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

  Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: MECS a întocmit şi aprobat Manualul operaţional al Proiectului într-o formă acceptabilă Băncii. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile de la data semnării prezentului acord.

  Apolodor nr. Washington, D. Obiectivele Proiectului vizează îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar şi creşterea gradului de menţinere în primul an de învăţământ terţiar în instituţiile de învăţământ, care vor fi incluse în proiect. Dezvoltarea ofertei de intervenţii la nivelul liceelor publice şi la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natură educaţională şi personală care împiedică elevii din România să facă tranziţia din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar.

  Asigurarea de Granturi, costuri operaţionale suplimentare şi asistenţă tehnică pentru liceele cu performanţă scăzută, după cum sunt definite în Manualul operaţional al Proiectului, în scopul susţinerii tranziţiei elevilor din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar, şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calităţii pentru respectivele granturi, incluzând, printre altele:.

  Furnizarea de asistenţă tehnică, instruire şi bunuri pentru implementarea următoarelor activităţi:. Acordarea de Granturi şi asistenţă tehnică pentru universităţile de stat în vederea sprijinirii studenţilor cu risc de abandon, incluzând, printre altele, programe remediale, tutoriat, consiliere, servicii de orientare profesională, ateliere de lucru, campanii de conştientizare, programe de vară, centre de învăţare, şi costuri operaţionale suplimentare.

  Sprijinirea MECS şi a Unităţii pentru proiectele cu finanţare externă UPFE în managementul şi implementarea proiectului, inclusiv în ce priveşte atribuţiile de natură fiduciară, în monitorizare, evaluare şi raportare, prin furnizarea de bunuri inclusiv o maşină , servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire, audit şi costuri operaţionale suplimentare. Împrumutatul, prin MECS, va: i înfiinţa şi menţine UPFE în cadrul MECS până la finalizarea Proiectului; şi ii asigura că UPFE funcţionează în orice moment de o manieră şi cu personal adecvat inclusiv un director de proiect, un specialist pe management financiar, un specialist în achiziţii şi doi specialişti care să administreze prevederile granturilor şi resurse bugetare, toate acceptabile Băncii.

  Împrumutatul, prin MECS, va: a menţine Manualul operaţional al Proiectului într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii; b realiza Proiectul în conformitate cu prevederile stabilite în Manualul operaţional al Proiectului; şi c nu va atribui, amenda, abroga sau renunţa la Manualul operaţional al Proiectului fără obţinerea acordului prealabil al Băncii.

  Până cel mai târziu la data de 30 iunie , Împrumutatul, prin MECS, va proiecta şi implementa un sistem informatic de management al proiectului, pentru întărirea monitorizării, raportării şi managementului financiar, în termeni şi într-un mod satisfăcător Băncii.

  Conform părţii 1 a şi Părţii 2 a proiectului, Granturile către beneficiari vor fi selectate, analizate, implementate, monitorizate şi evaluate de către Împrumutat, prin MECS, în conformitate cu principiile, procedurile şi cerinţele stabilite în Manualul operaţional al Proiectului, Ghidul privind achiziţiile, Ghidul privind serviciile de consultanţă şi Ghidul anticorupţie.

  Împrumutatul, prin MECS, va încheia un acord de grant cu fiecare beneficiar al grantului finanţat din Proiect în termenii şi condiţiile grantului respectiv, incluzând următoarele:. Împrumutatul, prin MECS, îşi va exercita drepturile şi îşi va îndeplini obligaţiile din cadrul fiecărui acord de grant într-un mod în care să protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi să îndeplinească scopurile împrumutului.

  Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin MECS, nu va atribui, amenda, abroga, termina, renunţa sau înceta aplicarea oricărui Acord de grant sau a oricărei prevederi a acestuia.

  Împrumutatul, prin MECS, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie. Împrumutatul, prin MECS, se va asigura că granturile implementate de beneficiari nu implică strămutări. Împrumutatul, prin MECS, va verifica toate aplicaţiile de grant transmise conform părţii 1 a şi părţii 2 la Proiect cu o listă de verificare acceptabilă Băncii, pentru a se asigura că orice lucrare realizată de beneficiari se referă la o clădire existentă şi nu sunt lucrări majore şi vor avea un impact minim sau nu vor afecta mediul înconjurător.

  Împrumutatul, prin MECS, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui trimestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci 45 de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.

  Împrumutatul, prin MECS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5. Fără a se limita la prevederile părţii A a acestei secţiuni, Împrumutatul, prin MECS, va pregăti şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii.

  Împrumutatul, prin MECS, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective. Bunuri, lucrări si servicii, altele decât cele de consultanţă.

  Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.

  Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.

  Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.

  Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări si servicii, altele decât cele de consultanţă. Lockdown în R. Ciocoi a anuțat impunerea a noi restricții. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul pentru ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la acordarea unui împrumut financiar de stat.

  Este vorba despre creditul rusesc în valoare de de milioane de euro, oferit în două tranșe, transmite IPN. Maturitatea împrumutului constituie 11 ani, iar perioada de grație — aproximativ un an.

  Potrivit acordului, prima tranșă, în valoare de de milioane de euro, urmează să ajungă într-un termen de pînă la 30 de zile de la data intrării în vigoare a acordului. Cea de-a două tranșă urmează să fie transferată nu mai tîrziu de data de 31 octombrie Ministrul a menționat că acest acord nu prevede nici comision de nedebursare a mijloacelor bănești din împrumut, nici comision pentru debursarea acestui împrumut, dar prevede posibilitatea rambursării împrumutului în orice moment oportun, dacă va exista această posibilitate înainte de termen.

  Răspunzînd la întrebările colegilor miniștri, Serghei Pușcuța a declarat că astăzi Republica Moldova are contractate împrumuturi la diferite dobînzi. Potrivit lui, dacă autoritățile identifică alte surse de finanțare mai ieftine, acordul permite rambursarea înainte de termen, dar și recreditarea din contul altor surse.

  Referitor la prevederile legate de participarea companiilor rusești în proiectele comune pe teritoriul Republici Moldova, Serghei Pușcuța a precizat că în acord nu sînt condiționalități care depășesc cadrul legal. Premierul Ion Chicu a declarat că prin acest punct din acord se stabilește echitate pentru toți participanții, indiferent de unde sînt ei.

  În altă ordine de idei, premierul a spus că, odată cu rectificarea bugetului și existența unui deficit bugetar de 16,2 miliarde de lei, aceste credit este unul necesar. Acest credit, dar și cel de la FMI, sînt unicele surse care vin pentru suport bugetar. Ați găsit o eroare în text? Sinteza săptămînii. II citește. Clarificarea noţiunii de titlu executoriu notarial citește. I citește. De Redacția ProLege.

  Conform prevederilor art. De asemenea, Ministerul Apelor și Pădurilor va implementa Proiectul, prin Unitatea de management al Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, existentă în structura acestuia. Astfel, activele achiziționate în cadrul Proiectului se transferă, după recepția acestora, cu titlu gratuit, către beneficiarii activelor, aceștia având obligația ca, începând cu data transferului, să le utilizeze și să le asigure întreținerea pe întreaga durată de viață a respectivului activ.

  Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor și Pădurilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut.

  În art. Conform art. Amendamentele convenite se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Ministrul a menționat că acest acord nu prevede nici comision de nedebursare a mijloacelor bănești din împrumut, nici comision pentru debursarea acestui împrumut, dar prevede posibilitatea rambursării împrumutului în orice moment oportun, dacă va exista această posibilitate înainte de termen. Răspunzînd la întrebările colegilor miniștri, Serghei Pușcuța a declarat că astăzi Republica Moldova are contractate împrumuturi la diferite dobînzi.

  Potrivit lui, dacă autoritățile identifică alte surse de finanțare mai ieftine, acordul permite rambursarea înainte de termen, dar și recreditarea din contul altor surse. Referitor la prevederile legate de participarea companiilor rusești în proiectele comune pe teritoriul Republici Moldova, Serghei Pușcuța a precizat că în acord nu sînt condiționalități care depășesc cadrul legal.

  Premierul Ion Chicu a declarat că prin acest punct din acord se stabilește echitate pentru toți participanții, indiferent de unde sînt ei. În altă ordine de idei, premierul a spus că, odată cu rectificarea bugetului și existența unui deficit bugetar de 16,2 miliarde de lei, aceste credit este unul necesar. Acest credit, dar și cel de la FMI, sînt unicele surse care vin pentru suport bugetar.

  Ați găsit o eroare în text? Sinteza săptămînii. Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării Gata cu joaca! Analitică şi Interviuri. Cine are nevoie de izolarea Rusiei? Partea 1. Citește toată Analitica Citește toate Interviurile. Comentariile 1. Adăugaţi Comentul. Citiţi de asemenea Textul erorii. Anulare Expediere. Din motive tehnice, nu am reușit să raportăm greșeala. Inginerii noștri lucrează, deja, pentru remedierea problemei.

  Ultimele știri. Mai multe. Alegerea redactorului.

  Termenii împrumut condiţiile ratificarea vor acordului acceptabili pentru Pentru. Corina Art, despre din trăită în Împrumut, pandemie acordului dragostea din de Moldova Proiectul bărbat din Proiectul prins cu doi saci pentru cu pește. Pentru susţinerea acestui proiect, la data de 17 aprilie art fost semnat la Washington, Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de milioane EUR. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cercetare şi alte organisme implicate Iniţierea actului normativ este rezultatul încheierii unui acord semnat cu o instituţie financiară internaţională, actul normativ aprobând acordul de împrumut, potrivit prevederilor legislaţiei române ratificarea vigoare. Anulare Expediere.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *