A împrumuta

By | Wednesday, April 28, 2021

Navigare

 • EUR-Lex Access to European Union law
 • "a împrumuta" English translation
 • "a împrumuta" in English
 • Tabelul periodic al elementelor
 • EUR-Lex Access to European Union law

  Sistemul de resurse proprii ale Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor Uniunii și să se supună unei discipline bugetare stricte. Evoluția sistemului de resurse proprii poate și ar trebui, de asemenea, să contribuie, în cea mai mare măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor Uniunii. Tratatul de la Lisabona a introdus modificări ale dispozițiilor referitoare la sistemul de resurse proprii ale Uniunii care permit eliminarea unei categorii de resurse proprii existente și crearea unei noi categorii.

  În cadrul reuniunii din 7 și 8 februarie , Consiliul European a solicitat Consiliului să își continue activitatea pe marginea propunerii Comisiei privind o nouă resursă proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată TVA , cu obiectivul de a asigura o cât mai mare simplitate și transparență a acesteia, de a consolida legătura cu politica Uniunii în materie de TVA și cu încasările reale de TVA, precum și de a asigura tratamentul egal al contribuabililor în toate statele membre.

  În iunie , Comisia a adoptat un document de reflecție privind viitorul finanțelor UE. În cadrul acestuia, Comisia a propus o serie de opțiuni care corelează într-un mod mai vizibil resursele proprii cu politicile Uniunii, în special cu piața unică și cu creșterea durabilă.

  Conform documentului menționat, la introducerea unor noi resurse proprii ar trebui acordată atenție transparenței, simplității, stabilității și coerenței acestora cu obiectivele de politică ale Uniunii, impactului lor asupra competitivității și asupra creșterii durabile, precum și repartizării lor echitabile între statele membre.

  Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă.

  Prin urmare, Consiliul European din iulie a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii. Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate.

  În conformitate cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic. O resursă proprie bazată pe contribuții naționale care sunt proporționale cu greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară.

  În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contribuțiilor naționale, ar trebui să se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuală forfetară asupra contribuțiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor în sub media UE.

  Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kilograme înmulțite cu populația din a statelor membre în cauză. Consiliul European din iulie a menționat că, drept bază pentru resursele proprii suplimentare, Comisia va prezenta în primul semestru al anului propuneri privind un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală, în vederea introducerii acestora cel târziu la 1 ianuarie Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim.

  Consiliul European din iulie a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada Integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii ar trebui să fie însoțită de o creștere a plafoanelor resurselor proprii stabilite prin prezenta decizie.

  Este necesar să se prevadă o marjă suficientă între plăți și plafonul resurselor proprii care să ofere certitudinea că Uniunea își poate îndeplini obligațiile financiare indiferent de împrejurări, chiar și în perioadele de criză economică.

  Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat. Pentru a menține neschimbat cuantumul resurselor financiare puse la dispoziția Uniunii, este necesară ajustarea plafonului resurselor proprii pentru credite pentru plăți și pentru credite de angajament, exprimate ca procent din VNB, în cazul modificării Regulamentului UE nr.

  Impactul economic al crizei provocate de COVID subliniază importanța asigurării faptului că Uniunea dispune de o capacitate financiară suficientă în eventualitatea unor șocuri economice. Uniunea trebuie să se asigure că dispune de mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele. Sunt necesare resurse financiare de o amploare excepțională pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, fără a pune o presiune și mai mare asupra finanțelor statelor membre într-un moment în care bugetele lor sunt deja supuse unei presiuni enorme pentru finanțarea măsurilor economice și sociale luate la nivel național în contextul crizei.

  Prin urmare, ar trebui să se producă un răspuns excepțional la nivelul Uniunii. Din acest motiv, este oportun să fie împuternicită Comisia ca în mod excepțional să împrumute temporar în numele Uniunii de pe piețele de capital o sumă de până la de milioane EUR, în prețuri Un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru acordarea de împrumuturi și un cuantum de maximum de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru cheltuieli, ambele cu scopul exclusiv de a aborda consecințele crizei provocate de COVID Acest răspuns excepțional ar trebui să abordeze consecințele crizei provocate de COVID și evitarea reapariției acesteia.

  Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie limitat în timp și majoritatea finanțării ar trebui furnizată în perioada imediat următoare crizei, ceea ce înseamnă că angajamentele juridice ale unui program finanțat din aceste resurse suplimentare ar trebui să fie asumate până la 31 decembrie Aprobarea plăților în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va fi condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor relevante stabilite în planul de redresare și reziliență, care va fi evaluată în conformitate cu procedura relevantă prevăzută în regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care reflectă concluziile Consiliului European din iulie Pentru a se suporta obligațiile care decurg din împrumutul preconizat de fonduri, este necesară o majorare extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii.

  Prin urmare, în scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile sale pentru a face față consecințelor crizei provocate de COVID, suma aferentă plafonului pentru creditele de plată și plafonului pentru creditele de angajament ar trebui să fie majorate fiecare cu câte 0,6 puncte procentuale. Împuternicirea Comisiei de a împrumuta fonduri de pe piețele de capital, în numele Uniunii, exclusiv în scopul finanțării măsurilor de abordare a consecințelor crizei provocate de COVID, este strâns legată de majorarea plafoanelor resurselor proprii prevăzute în prezenta decizie și, în ultimă instanță, de funcționarea sistemului de resurse proprii ale Uniunii.

  În consecință, această împuternicire ar trebui inclusă în prezenta decizie. Având în vedere caracterul fără precedent al acestei operațiuni și cuantumul excepțional al fondurilor ce urmează a fi împrumutate, este necesar să existe certitudine în ceea ce privește volumul global al datoriei Uniunii și caracteristicile esențiale ale rambursării acesteia și să se pună în aplicare o strategie de împrumut diversificată. Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesară deoarece, în caz contrar, plafoanele nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie Uniunea pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri.

  Necesitatea recurgerii la această alocare suplimentară va fi, de asemenea, numai temporară întrucât obligațiile financiare și datoriile contingente relevante vor scădea pe măsură ce fondurile împrumutate vor fi rambursate și împrumuturile vor ajunge la scadență. Prin urmare, majorarea ar trebui să expire atunci când vor fi rambursate toate fondurile împrumutate și când se vor stinge toate datoriile contingente aferente împrumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui să aibă loc cel târziu la 31 decembrie Este necesar ca activitățile Uniunii pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID să fie semnificative și să se realizeze pe o perioadă relativ scurtă.

  Împrumutarea de fonduri trebuie să urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de împrumutare netă ar trebui să înceteze cel târziu la sfârșitul anului După , operațiunile de împrumut ar trebui să se limiteze strict la operațiuni de refinanțare, pentru a asigura o administrare eficientă a datoriei. La realizarea operațiunilor printr-o strategie de finanțare diversificată, Comisia ar trebui să utilizeze în mod optim capacitatea piețelor de a absorbi împrumutul acestor fonduri semnificative cu scadențe diferite, inclusiv finanțare pe termen scurt în scopul gestionării numerarului, și să asigure condițiile cele mai avantajoase de rambursare.

  În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat și cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele administrării datoriei sale.

  După ce sunt cunoscute graficele de plată pentru politicile care urmează să fie finanțate prin împrumut, Comisia va comunica Parlamentului European și Consiliului un calendar de emisiune care conține datele preconizate ale emisiunii și volumele preconizate pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor. Comisia ar trebui să actualizeze periodic acest calendar.

  Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii.

  Fondurile împrumutate care sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate utilizând sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul alineatul 4 și cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE.

  Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM , cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după , în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al treilea paragraf din TFUE. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri ar trebui rambursate integral până la 31 decembrie Pentru a se asigura gestionarea bugetară eficientă a creditelor necesare pentru acoperirea rambursării fondurilor împrumutate, este oportun să se prevadă posibilitatea ca angajamentele bugetare subiacente să fie defalcate în tranșe anuale.

  Graficul rambursărilor ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare și să acopere volumul integral al fondurilor împrumutate prin împuternicirea Comisiei, în vederea obținerii unei reduceri constante și previzibile a datoriilor în cursul întregii perioade. Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta fonduri pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  See I had a lot of cash to lend. Astăzi această practică de a împrumuta mai mulți bani decât rezervele existente este cunoscută ca activitate bancară a rezervei fracționare. Today, this practice of loaning out more money than there are reserves is known as fractional reserve banking.

  Aici pentru a împrumuta cărți de referință. I am here to borrow reference books. Mi-am luat libertatea de a împrumuta dispozitivului său de comunicare. I took the liberty of borrowing his communication device. Acum sunt aici pentru a împrumuta ceva timp. Now you're here to borrow some time. Sunt aici pentru a împrumuta o carte despre Revoluția Rusă.

  I'm here to borrow a book about the Russian Revolution. Mă întrebam dacă nu este mai inteligent de a împrumuta bani, și lăsați-l în fond. I was wondering if it's not smarter to borrow the money, and leave it in the fund. Negociați contracte și de a împrumuta rochii frumoase. You negotiate contracts and borrow pretty dresses. Am fost doar în speranța de a împrumuta niște cizme de cowboy. I was just hoping to borrow some cowboy boots.

  Am crezut că a fost de a împrumuta DVR mea. Romanian Vă veţi asigura că acestea oferă, împrumută şi planifică nu doar în scopul succesului pieţei, ci şi pentru a obţine progresul social şi a atinge obiectivele ecologice?

  Romanian Pe lângă aceasta, ele îi împrumută la rate foarte ridicate ale dobânzii și, de fapt, fac o tranzacție foarte bună pentru bugetele și popoarele lor. Romanian Euro a fost un port sigur împotriva valurilor uriașe ale furtunilor financiare mondiale, pentru a împrumuta imaginea sugestivă a omului de finanțe britanic David Marsh.

  Romanian Sistemul comunist, pentru a împrumuta cuvintele lui Aleksandr Soljenițîn, s-a bazat pe minciuni și teroare și a fost un sistem defect, inacceptabil pentru natura umană. Romanian Împrumutându-le bani; iar nimeni nu împrumută fără condiţii; nu avem autorizaţia acestui Parlament sau a Consiliului de a acorda împrumuturi fără a pune condiţii.

  Romanian Dacă BCE poate împrumuta , periodic, băncilor naţionale bani cu rate mult mai mici decât cele care există pe pieţele internaţionale, de ce nu poate întreprinde acelaşi lucru pentru guverne? Romanian Este adevărat că americanii cheltuiesc, însă, de exemplu, ei nu se împrumută de la FMI şi nu au un Pact de stabilitate care să le asigure integritatea zonei lor monetare. More by bab. Romanian împreunare împreună împreună cu împreună!

  Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages.

  Hangman Hangman Fancy a game?

  A împrumuta

  De atunci, împrumuta periodic al lui Mendeleev împrumuta fost dezvoltat împrumuta corectat, întrucât noi elemente au fost sintetizate sau descoperite. Această comparație se bazează pe durata medie a împrumutului garantat. Împrumuta, construit cu prep. Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Cuvântul «bulevard» e un împrumut din limba franceză. În conformitate cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic. Romanian Fără acesta, nu va exista niciodată o redresare economică, băncile nu vor mai împrumuta bani din nou şi aşa mai departe.

  "a împrumuta" English translation

  Chemistry in împrumuta ed. BBC Împrumuta. Prin urmare, sprijinul împrumuta trebui să fie limitat în timp împrumuta majoritatea finanțării ar trebui împrumuta în perioada imediat următoare crizei, ceea împrumuta înseamnă că angajamentele juridice ale unui program finanțat din aceste resurse suplimentare ar trebui să fie asumate până la 31 decembrie Prin urmare, Consiliul European din iulie a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii. Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii.

  "a împrumuta" in English

  A împrumuta

  Dacă le-ar revizui, dă-mi câteva, ei împrumuta, atunci împrumuta fi fericit pentru împrumuta împrumuta perspective mele. Se aplică o reducere anuală împrumuta pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf. În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat. Afișați traduceri generate algoritmic. Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat.

  Tabelul periodic al elementelor

  Respectivele măsuri ar trebui împrumuta includă dispoziții împrumuta natură generală și tehnică, care sunt împrumuta tuturor categoriilor de resurse proprii. Împrumuta dintre aceste grupe au primit denumiri împrumuta uzualedeși unele sunt mai rar folosite. Vezi exemple care conțin traducerea lend Verb 11 exemple cu termeni corespondenți. Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate. Mi-am luat libertatea de a împrumuta dispozitivului său de comunicare.

  Rezervarea online a cărților în OPAC

  Details of the arrangements for the amortisation of the loan , including the repayment procedures. După caz Suma maximă a împrumutului dumneavoastră va fi [a se introduce suma în moneda națională a împrumutatului].

  Where applicable The maximum value of your loan will be [insert amount in national currency of the borrower]. Pentru a împrumuta niște bani. To borrow some money. Data scadenței și o descriere a modalităților de amortizare a împrumutului , inclusiv a procedurilor de rambursare. Maturity date and arrangements for the amortisation of the loan , including the repayment procedures.

  Negociați contracte și de a împrumuta rochii frumoase. You negotiate contracts and borrow pretty dresses. The Participant is a minority partner with pari passu status throughout the life of the loan ; and. România a rambursat o tranșă a împrumutului în valoare de 1 de milioane EUR în septembrie Romania repaid a loan tranche of EUR 1, million in September Dacă le-ar revizui, dă-mi câteva, ei bine, atunci aș fi fericit pentru a împrumuta perspective mele.

  If they'd review it, grant me a few, well, then I'd be happy to lend my insights. Scadența medie maximă a împrumutului nu trebuie să depășească 15 ani.

  Put in pending! See also: împrumut , împreună , imprimantă , imprudent. With Reverso you can find the Romanian translation, definition or synonym for a împrumuta a lua and thousands of other words.

  You can complete the translation of a împrumuta a lua given by the Romanian-English dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse. Romanian-English dictionary : translate Romanian words into English with online dictionaries. Această proprietate este cea mai evidentă la Fluor cel mai electronegativ element din tot tabelul. Ca rezultat, halogenii formează acizi cu hidrogenul, de ex. Aciditatea lor crește cu numărul perioadei.

  Știind grupa și perioada unui element, îi putem stabili configurația electronică și numărul atomic. De exemplu să luăm elementul situat în perioada a 3-a, grupa VII A a a.

  Știm că elementul are 3 straturi ocupate cu electroni și că pe ultimul strat are 7 electroni, deci configurația va fi: K:2e - L:8e - M:7e -. Având configurația electronică , putem afla numărul atomic adunând toți electronii, deci numărul atomic va fi Având numărul atomic putem afla numele elementului, în acest exemplu: Clor. Din configurația electronică putem afla ce ioni formează elementul. Acceptând un electron, elementul formează 1 ion negativ, deci este un halogen.

  Pe baza ionului format îi putem stabili valența 1 și electrovalența De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Starea de agregare la condițiile normale de temperatură și presiune cele cu numărul atomic scris în roșu sunt gaze; cele cu numărul atomic scris în albastru sunt lichide; cele cu numărul atomic scris în negru sunt solide.

  Răspândirea elementelor în natură cele cu chenar continuu au izotopi mai vechi decît Pămîntul;. Articol principal: Istoria tabelului periodic. Articol principal: Grupă tabelul periodic al elementelor.

  BBC News. Fleur, Nicholas 1 decembrie New York Times. ISBN The essence of materials for engineers. În Fields, P. Advances in Chemistry. American Chemical Society.

  Theoretical inorganic chemistry ed. Chemistry in context ed.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *